Schrif­te­lijke vragen inzake torenflat in Hoofd­groen­structuur


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake torenflat in Hoofdgroenstructuur

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

In de Strategienota Arlandaweg-Oost staan plannen voor een woontoren op de locatie Molenwerf 5 uitgeschreven. Over de Molenwerf loopt een uitloper van de Brettenscheg die het Westerpark met de Bretten en Halfweg verbindt. Dit onderdeel van de Hoofdgroenstructuur is aan de rand van het gebied binnen de Ring een van de schaarse schakels. Rondom het terrein bij de Ring A10 is in 2016 een onderdoorgang bij de Sloterdijkweg/Velzerweg aangelegd voor kleine zoogdieren en reptielen, in 2014 een onderdoorgang bij de Haarlemmertrekvaart, en een geplande richel over de brug bij de Haarlemmervaart.[1] De gemeente is dus bekend met de ecologische knelpunten op deze locatie.
Nu zijn er plannen om in dit stuk een grote toren van 40x43 meter aan te leggen, die als een grote versperring zou komen te staan voor dieren die in het gebied leven. Zo wordt er een knelpunt aangelegd dat de eerdere oplossingen teniet doet. Bovendien is het met het oog op de groeiende bevolking ook verstandig om stukken groen te behouden, omdat bewoners omringd door groen gezonder en gelukkiger zijn.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het dat na investeringen om de ecologische knelpunten op te lossen, er nu door de aanleg van deze toren wederom een obstakel wordt opgeworpen voor migrerende dieren?
2. In hoeverre is bij deze plannen rekening gehouden met het aantal vierkante meters groen per inwoner?
3. Kan het college bevestigen dat er onduidelijkheden zijn geweest omtrent het inspraakproces? Hoe wordt dit in de toekomst verbeterd?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://maps.amsterdam.nl/ecopassages/

[2] (KPMG 2012; Groen, Gezond en Productief, Alterra Wageningen 2015; Meer groen, minder ADHD)

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 27 jan. 2016

1. Hoe beoordeelt het college het dat na investeringen om de ecologische knelpunten op te lossen, er nu door de aanleg van deze toren wederom een obstakel wordt opgeworpen voor migrerende dieren?

Antwoord:
Het college stelt vast dat het op dit moment nog geen gewogen beoordeling kan geven van de eventuele impact op de dierenmigratie via de Molenwerf. Het oppervlak van de eventuele bebouwing en de impact daarvan op de dierenmigratie zijn onbekend en onderdeel van het vervolg is onderzoek naar deze impact. Op basis van dit onderzoek, samen met de verdere afwegingen voor deze locatie kan het college een beoordeling geven.

2. In hoeverre is bij deze plannen rekening gehouden met het aantal vierkante meters groen per inwoner?

Antwoord:
Vooropgesteld moet worden gemeld dat er is nog nader onderzoek nodig welk deel van de kavel kan/zal worden bebouwd. 40x43 is de maat van de kavel. Het beschikbare oppervlak van de voetprint van het te realiseren woongebouw moet nog worden aan de hand van de nog uit te voeren onderzoeken.
De kavel heeft in de HGS de zogenaamde corridorfunctie. Hierbij staat centraal dat de groenfunctie primair is bedoeld voor het verplaatsen van wandelend of fietsend verkeer via een bij voorkeur natuurlijk ingerichte groene parkstrook of natuurstrook. Tevens ecologische verbindingszone. Het bouwen zal aan deze functie worden getoetst en de effecten zullen in beeld worden gebracht. Voor het
toetsen van deze aspecten moet nog een advies worden gevraagd van de Technische Adviescommissie TAC).
In het Toetsingskader Hoofdgroenstructuur ingevolge de Structuurvisie Amsterdam geldt er geen norm van het aantal m2 per inwoner. Een motie Van Lammeren over een groennorm is in de gemeenteraad verworpen bij behandeling van Koers 2025. Inzet bij de verdichting van de stad is een kwalitatieve verbetering van het groen in en om de stad zoals zal worden uitgewerkt in de in Koers 2025 aangekondigde “Kwaliteitsimpuls Groen”. Deze is overigens naast het compenseren van mogelijk te verdwijnen groen met name ingegeven door de toenemende gebruiksdruk op groen in de stad als gevolg van verdichting. In de “Kwaliteitsimpuls Groen” worden kwalitatieve en kwantitatieve kansen voor het groen in de stad verkend, parallel aan de verdichting van de stad zoals in Koers 2025 staat aangekondigd.
De eerste resultaten van deze verkenning worden verwacht in het najaar 2017. Hierover is de raad is bij brief van 23 november 2016 geïnformeerd (zie: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/4675000/1/).

3. Kan het college bevestigen dat er onduidelijkheden zijn geweest omtrent het inspraakproces? Hoe wordt dit in de toekomst verbeterd?

Antwoord:
Voor het opstellen van een strategienota is geen inspraakproces geweest, omdat het houden van inspraak geen onderdeel is van de strategiefase. In de adviesprocedure over de strategienota is op verzoek van stadsdeel West een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het stadsdeel heeft vanuit haar ‘oren en ogen van de wijk’ hier voor gekozen voor het vergaren van input over het door de bestuurscommissie uit te brengen advies. In deze bijeenkomst zijn bewoners/betrokkenen geïnformeerd over de strategienota. Op deze avond is gebleken dat het verspreiden van de uitnodigingen niet goed is verlopen. Dit is een verantwoordelijkheid geweest van de bestuurscommissie van het stadsdeel West. Het dagelijks bestuur van West heeft de wijze van communicatie over het ontwerp-strategiebesluit onderzocht en maatregelen tot het verbeteren van de communicatie genomen. Het Dagelijks Bestuur heeft hierover het Algemeen Bestuur van West in een brief geïnformeerd (brief is bijgevoegd).
Voor de Molenwerf is inmiddels een volgende informatieavond geweest waarbij het uitnodigen van de bewoners goed is verlopen. Op deze avond zijn bewoners geïnformeerd over de status van Multatuli, de aankomende werkzaamheden aan de N200 en de op handen zijnde aanpak van de onderdoorgang A10 op de molenwerf. Zoals bekend was er vanuit de bewoners de nodige weerstand tegen mogelijke bebouwing op de de molenwerf. De sfeer op de avond was constructief.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake een reclamestunt met een rendier

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake een slachthuis dat miljoenen euro's meekrijgt voor een vertrek uit Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer