Schrif­te­lijke vragen inzake een recla­me­stunt met een rendier


Indiendatum: dec. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake een reclamestunt met een rendier

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

De Partij voor de Dieren fractie ontving van bezorgde omwonenden bijgevoegde foto’s van een reclamestunt met een rendier. Het rendier moest naar verluidt voor het werk A-dam Underwear een man gekleed in boxershort en kerstmuts over de Wallen en de Nieuwmarkt voorttrekken.
Het laten optreden en vervoeren van wilde zoogdieren ten behoeve van een optreden, in een circus maar ook voor reclame en in optochten[1], is verboden per 15 september 2015. Alleen kamelen, lama’s, alpaca's en dromedarissen zijn als wilde dieren van dit besluit uitgezonderd. Het is dus verboden om rendieren te vervoeren en op te laten treden.
In antwoorden op schriftelijke vragen over een kameel op het Leidseplein gaf het college het volgende aan: “Stadsdeel Centrum hanteert een strikt beleid inzake vergunningverlening voor evenementen waarbij in de openbare ruimte dieren worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor een drukke omgeving zoals de Leidsebuurt. In dergelijke situaties verleent het stadsdeel geen vergunning.”[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met deze reclamestunt?
2. Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het optreden van het rendier?
a. Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend en is daarbij rekening gehouden met het verbod op het laten optreden van wilde zoogdieren?
b. Zo nee, welke stappen gaat de gemeente zetten tegen het bedrijf dat de reclamestunt organiseerde?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/circusdieren

[2] http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=275669/de_heer_Van_Lammeren__Partij_voor_de_Dieren__inzake_selfies_met_een_kameel_bij_het_Leidseplein..pdf

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 26 jan. 2017

1. Is het college bekend met deze reclamestunt?

Antwoord: Nee, het College was niet bekend met deze reclamestunt tot het moment dat dit in de media en via deze schriftelijke vragen bekend werd.

2. Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het optreden van het rendier?
a. Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend en is daarbij rekening gehouden met het verbod op het laten optreden van wilde zoogdieren?
b. Zo nee, welke stappen gaat de gemeente zetten tegen het bedrijf dat de reclamestunt organiseerde?

Antwoord: Nee, er is bij stadsdeel Centrum geen aanvraag bekend voor dit ‘optreden’. Er is dan ook geen toestemming voor verleend. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) gaat het hier om het maken van reclame. Er werd in openbaar aandacht gevestigd op producten met het doel een commercieel belang te dienen. Op grond van artikel 4.11, eerste lid van de APV is het verboden om met een bord, doek of met enig ander middel of voorwerp of met een voertuig of vaartuig, uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor het maken van reclame, op of aan de weg of het openbaar water reclame te maken. In die zin is in strijd gehandeld met de regels van de APV. A-dam Underwear had geen ontheffing kunnen krijgen op basis van het genoemde artikel 4.11.

In overleg met stadsdeel Centrum wordt een preventieve dwangsom opgelegd van € 10.000, - per constatering (met een maximum van € 50.000) op het moment dat opnieuw geconstateerd wordt dat er een reclamecampagne plaatsvindt.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake dreigende festivalisering van het Amsterdamse Bos

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake torenflat in Hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer