Schrif­te­lijke vragen inzake snor­fietsen


Indiendatum: aug. 2013

Uit recent TNO onderzoek blijkt dat snorfietsen veel vervuilender zijn dan eerder gedacht. De schadelijke uitstoot ligt zelfs boven de wettelijke norm. Vooral de voor de snorscooters gebruikte snelheidsbegrenzers blijken zeer milieuonvriendelijk.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Is de wethouder bekend met dit onderzoek?
2) Hoeveel snorfietsen zijn er in Amsterdam?
3) De minister zegt de snorfietsen niet te kunnen verbieden. Is het mogelijk dat gemeente Amsterdam het gebruik van snorfietsen kan verbieden in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?
4) Zo ja, is de wethouder voornemens het gebruik van snorfietsen te verbieden of wel een afname van gebruik te stimuleren?
5) Een goed alternatief is de elektrische fiets. In een terugkoppeling van de wethouder aangaande de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, Groenlinks en D66 over elektrisch fietsen gaf de wethouder aan de ontwikkelingen rond de elektrische fiets te volgen, opdat er op ingespeeld kan worden. Wat is de stand van zaken hierover?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 14 aug. 2013

1. Is de wethouder Verkeer en Vervoer bekend met dit onderzoek?

Antwoord: Ja, de wethouder is bekend met dit onderzoek.

2. Hoeveel snorfietsen zijn er in Amsterdam?

Antwoord: In november 2012 zijn er 25.500 snorfietsen in Amsterdam geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

3. De minister zegt de snorfietsen niet te kunnen verbieden. Is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam het gebruik van snorfietsen kan verbieden in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De gemeente Amsterdam kan snorfietsen niet verbieden. De minister bedoelt dat snorfietsen beschikken over een Europese typegoedkeuring. De Europese richtlijn voor twee- of driewielige motorvoertuigen stelt dat: “De lidstaten mogen het in de handel brengen, de verkoop, het in het verkeer brengen en het gebruik van nieuwe voertuigen die aan deze richtlijn voldoen niet verbieden". Binnen de verkeerswetgeving is het mogelijk snorfietsen te weren op bepaalde routes via verkeersborden (bijvoorbeeld met geslotenverklaringen). Dit gebeurt al in de onderdoorgang van het Rijksmuseum en in parken.

4. Zo ja, is de wethouder Verkeer en Vervoer voornemens het gebruik van snorfietsen te verbieden of wel een afname van gebruik te stimuleren?

Antwoord: Zoals hiervoren beschreven kan het college snorfietsen niet verbieden. Het hangt van de context af of het college een afname van gebruik wil stimuleren. Een maatregel moet wel effectief en efficiënt bijdragen aan de oplossing van een probleem.

5. Een goed alternatief is de elektrische fiets. In een terugkoppeling van de wethouder Verkeer en Vervoer betreffende de in de raadsvergadering van 19 december 2012 aangenomen motie van de raadsleden de heer Van Lammeren, namens de Partij voor de Dieren, de heer Bouwmeester, namens D66 en de heer Molenaar, namens GroenLinks over elektrisch fietsen (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 1138) gaf de wethouder aan de ontwikkelingen rond de elektrische fiets te volgen, opdat er op ingespeeld kan worden. Wat is de stand van zaken hierover?

Antwoord: Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend over elektrische fietsen anders dan verwoord in de beantwoording van motie K op 6 juni 2013. In de beantwoording van motie K is voorgesteld een paragraaf over elektrische fietsen op te nemen in het Meerjarenplan Fiets 2012-2016.