Schrif­te­lijke vragen inzake openbare fietspad van de RAI


Indiendatum: aug. 2013

Het openbare fietspad van de RAI wordt voor de periode van 3 tot 22 september 2013 tijdelijk afgesloten voor fietsers. Gezien de onrust die bestaat rond de inrichting van de gehele route door het Beatrixpark, inclusief de aansluiting bij de Beethovenstraat vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk om de volgende vragen erover te stellen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1) Wat is de reden van afsluiting?
2) Wanneer is het besluit voor deze afsluiting genomen?
3) Is dit fietspad onderdeel van Hoofdnetfiets? Zo ja, is dit besluit genomen door stadsdeel of de centrale stad?
4) In het geval dat het besluit is genomen door het stadsdeel; is er afstemming geweest met de centrale stad? Zo ja, wat was er uit deze afstemming gekomen? Zo nee, waarom niet?
5) Wanneer heeft het besluit tot afsluiting doorgaan gekregen?
6) Is dit besluit nog gepubliceerd? Zo ja waar en wanneer?
7) Was er een mogelijkheid om een zienswijze/bezwaar in te dienen?
8) Heeft iemand een zienswijze/bezwaar gemaakt? Zo ja, wat is er mee gedaan?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 30 aug. 2013

1. Wat is de reden van afsluiting?

Antwoord:In verband met diverse evenementen (ESC Congress, HISWA, IBC) en de daarbij behorende op- en afbouw zijn er in deze periode vele verkeers- en voetgangersbewegingen in een beperkte ruimte waardoor een veilige fietsverbinding niet gegarandeerd kan worden.

2. Wanneer is het besluit voor deze afsluiting genomen?

Antwoord: Op 14 augustus 2013 heeft Amsterdam RAI een aanvraag voor een Tijdelijke Verkeers Maatregel ingediend bij het stadsdeel Zuid. Het stadsdeel Zuid heeft op 21 augustus 2013 een besluit genomen om de fietsverbinding van 10 tot en met 19 september 2013 af te sluiten en op 29 augustus 2013 is een aangepast besluit genomen waarin de ingangsdatum i.v.m. de veiligheid vervroegd is van 10 naar 4 september 2013.

3. Is dit fietspad onderdeel van Hoofdnet Fiets? Zo ja, is dit besluit genomen door stadsdeel of de centrale stad?

Antwoord:Het Hoofdnet Fiets is vastgesteld in het beleidskader hoofnetten uit 2005. De centrale stad stelt het areaal van het Hoofdnet Fiets vast, samen met de kwaliteitseisen. Dit stuk fietspad is benoemd als een “ontbrekende schakel Hoofdnet Fiets”. Los hiervan is deze aanvraag geen structurele wijziging van Hoofdnet Fiets, dat betekent dat het stadsdeel in deze bevoegd gezag is.

4. In het geval dat het besluit is genomen door het stadsdeel; is er afstemming geweest met de centrale stad? Zo ja, wat was er uit deze afstemming gekomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden met de secretaris van de stedelijke Werkgroep Werk in Uitvoering. De secretaris heeft aangegeven dat het hier om een bevoegdheid van het stadsdeel gaat. Tevens is afgestemd met DIVV.

5. Wanneer heeft het besluit tot afsluiting doorgang gekregen?

Antwoord: Het stadsdeel Zuid heeft op 21 augustus en op 29 augustus jl. een besluit genomen. In het besluit van 29 augustus jl. is opgenomen dat het stadsdeel Zuid akkoord is met afsluiting van de betreffende fietsverbinding de periode van 4 tot en met 19 september 2013.

6. Is dit besluit nog gepubliceerd? Zo ja waar en wanneer?

Antwoord: Het besluit van 21 augustus is op 23 augustus gepubliceerd en het besluit van 29 augustus wordt op 30 augustus 2013 gepubliceerd op de website van stadsdeel Zuid bij de Publicaties.

7. Was er een mogelijkheid om een zienswijze/bezwaar in te dienen?

Antwoord: Na publicatie is er mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

8. Heeft iemand een zienswijze/bezwaar gemaakt? Zo ja, wat is ermee gedaan?

Antwoord: Het besluit moet nog worden gepubliceerd. Bezwaren worden volgens de reguliere procedure behandeld.