Schrif­te­lijke vragen inzake siga­ret­ten­afval rondom de Dam en Centraal Station


Indiendatum: 8 sep. 2020

Dit weekend vond de actie ‘Plastic Peukmeuk’ plaats. Door heel Nederland zijn vrijwilligers de straat op gegaan om sigarettenpeuken op te rapen. Dit is een initiatief van elf milieuorganisaties die zich hebben verenigd onder de naam Plastic Peuken Collectief. In Amsterdam hebben 70 mensen zo’n 56.000 peuken opgeraapt – en dat is enkel tussen het Centraal Station en de Dam.[1]

Sigaretten zijn erg slecht voor het milieu, omdat er plastic en andere schadelijke stoffen in de filters zitten. De giftige stoffen nicotine, arseen, lood, cadmium, koper, chroom, ethylfenol en polycyclische, aromatische koolwaterstoffen zorgen ervoor dat één peuk acht liter water vervuilt. Deze sigaretten komen via de grachten en het IJ in de Noordzee terecht. Omdat plastic niet vergaat, zijn deze sigaretten eeuwigdurende vervuilers.

Deze actie laat helaas zien dat het nog steeds sociaal geaccepteerd lijkt om je sigarettenfilter op straat te gooien. Beleid tegen sigarettenafval kan tweeledig zijn. Aan de achterkant creëer je beleid om de straten schoon te houden, via bijvoorbeeld geïntegreerde asbakken bij afvalbakken. Aan de voorkant begin je met een bewustwordingscampagne, waardoor het minder normaal wordt om sigaretten op de grond te gooien. Aan de gemeente Amsterdam nu de taak om alles in het werk te zetten om deze vervuiling tegen te gaan.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het artikel uit het Parool ‘56.000 peuken in één weekend opgeraapt tussen Centraal Station en de Dam’?

2. In een informerende brief[2] heeft het college laten weten dat asbaktegels uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Als alternatief komen er meer afvalbakken met geïntegreerde asbak op drukke plaatsen en zullen er campagnes komen om rokers bewust te maken van zwerfafval- en milieuproblematiek. Hoeveel procent van de afvalbakken in drukke gebieden (en specifiek de Dam en Centraal Station) hebben een geïntegreerde asbak? Wat is streven van het college op dit punt? Is de campagne om rokers bewuster te maken van sigarettenafval al gestart? Zo nee, waarom niet? Indien ja, wat is de aanpak van het college? Is er ander preventiebeleid gaande om zwerfafval tegen te gaan waarin specifiek aandacht is voor peukenfilters?

3. Ziet het college de urgentie om extra afvalbakken met een geïntegreerde asbak en boete- en bewustwordingsborden rondom de Dam en Centraal Station (en andere drukke plekken) te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.parool.nl/amsterda...

[2]https://amsterdam.raadsinforma...

Indiendatum: 8 sep. 2020
Antwoorddatum: 29 sep. 2020

1. Is het college bekend met het artikel uit het Parool ‘56.000 peuken in één weekend opgeraapt tussen Centraal Station en de Dam’?
Antwoord: Ja het college is bekend met genoemd artikel uit het Parool.

2. In een informerende brief heeft het college laten weten dat asbaktegels uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Als alternatief komen er meer afvalbakken met geïntegreerde asbak op drukke plaatsen en zullen er campagnes komen om rokers bewust te maken van zwerfafval- en milieuproblematiek. Hoeveel procent van de afvalbakken in drukke gebieden (en specifiek de Dam en Centraal Station) hebben een geïntegreerde asbak? Wat is streven van het college op dit punt? Is de campagne om rokers bewuster te maken van sigarettenafval al gestart? Zo nee, waarom niet? Indien ja, wat is de aanpak van het college? Is er ander preventiebeleid gaande om zwerfafval tegen te gaan waarin specifiek aandacht is voor peukenfilters?

Antwoord: Op dit moment zijn de meeste afvalbakken (circa 90%) in drukke gebieden, specifiek Dam en Centraal Station, voorzien van een geïntegreerde asbak. Het streven is om nieuwe bakken met deze voorziening te plaatsen op alle drukke plaatsen in de stad. Deze zomer was de aandacht in campagnes gericht op het opruimen van alle soorten van vuil en op het juist aanbieden van afval in de openbare ruimte. Peuken zijn daarbij een onderdeel, maar niet als aparte campagne gestart. Er wordt nagedacht over een vorm waarbij de (milieu)problematiek van peuken binnen een campagne, en door middel van voorlichting aan scholen, kan worden opgenomen.

3. Ziet het college de urgentie om extra afvalbakken met een geïntegreerde asbak en boete- en bewustwordingsborden rondom de Dam en Centraal Station (en andere drukke plekken) te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Op drukke plaatsen, dus ook rondom Dam en Centraal Station zijn afvalbakken aanwezig met geïntegreerde asbak. Het college ziet op dit moment geen urgentie om borden te plaatsen in een vol gebied waar de attentiewaarde naast veel andere borden verwaarloosbaar zal zijn. Het is mogelijk om deze optie te kiezen binnen een campagne waarbij bijvoorbeeld de reeds bestaande digitale borden gebruikt kunnen worden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de mogelijke oneigenlijke ingebruikneming van de biomassacentrale van het AEB

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de proef met vijf Exmoorpony’s in het Schinkelbos

Lees verder

    Word actief Doneer