Schrif­te­lijke vragen inzake de mogelijke onei­gen­lijke inge­bruik­neming van de biomas­sa­cen­trale van het AEB


Indiendatum: 3 sep. 2020

Het AEB in Amsterdam heeft een biomassacentrale gebouwd die afgelopen zomer is opgeleverd waarbij deze is gaan proefdraaien. Verder is het AEB van plan deze centrale eind 2020 / begin 2021 volledig in gebruik te gaan nemen. Uit onderzoek blijkt dat de afgegeven vergunning Wet natuurbescherming (hierna natuurvergunning) van deze biomassacentrale nog niet onherroepelijk is. Daarbij is door Mobilisation for the Environment een beroep bij de rechtbank Noord-Holland tegen de afgegeven natuurvergunning ingediend.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

Natuurvergunning

1. Kan het college aangeven of het klopt dat de definitieve natuurvergunning niet onherroepelijk is?

2. Klopt het dat indien de natuurvergunning niet onherroepelijk is de biomassacentrale nog niet in gebruik kan worden genomen?

3. Indien de natuurvergunning niet onherroepelijk is, wat betekent dit dan voor de daadwerkelijke in gebruikname van de biomassacentrale van het AEB,?

4. Mag de biomassacentrale zonder onherroepelijke natuurvergunning in gebruik worden genomen?

5. Indien positief bij vraag 4 (ja het mag) wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente wanneer de vergunning uiteindelijk (bij de RvS) wordt ingetrokken? En neemt de gemeente hiermee niet nogmaals een onverantwoorde gok met grote mogelijke financiële schade voor de gemeente bovenop de recente financiële injecties, aderlatingen naast de onvermijdelijke schade aan natuur en milieu?

6. De biomassacentrale van AEB heeft geen onherroepelijke natuurvergunning. Welke waardevermindering heeft dit bij verkoop tot gevolg?

7. Welke extra financiële risico`s loopt de gemeente Amsterdam bij verkoop van AEB hierdoor?

Omgevingsvergunning


8. Ons is alleen een omgevingsvergunning uit 2015 voor een biomassavergasser bij AEB bekend. Ons is geen omgevingsvergunning voor een biomassaverbrander bij AEB bekend. Bent u bekend met de vigerende omgevingsvergunning voor de biomassaverbrander van AEB en zo ja kunt u ons deze toekomen? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u zich bewust dat bij een ontbreken van de vigerende omgevingsvergunning het proefdraaien gestaakt dient te worden.

Luchtkwaliteit

10. Tijdens het proefdraaien dient de luchtemissie van de biomassacentrale te worden gecontroleerd. Wanneer hebben controlemetingen van de luchtemissie plaatsgevonden en wat zijn de meetresultaten? Zo nee, waarom niet?

11. In hoeverre worden er luchtemissienormen overschreden? Ondergetekende vraagt u de rapportages van de controlemetingen te sturen, inclusief de continumetingen van onder meer de oventemperatuur en koolmonoxideconcentraties van het verbrandingsproces.

12. Welke dioxineconcentraties worden in de luchtemissie gemeten? In hoeverre vindt er normoverschrijding voor dioxines plaats?