Schrif­te­lijke vragen inzake relatie huiselijk geweld en dieren­mis­han­deling


Indiendatum: dec. 2012

Uit een nieuw onderzoek van Universiteit Utrecht, Kadera en de Hondenbescherming blijkt dat er een relatie bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Uit het onderzoek blijkt dat er significant vaker sprake is van (dreiging met) dierenmishandeling onder de vrouwen uit de opvang in vergelijking met de vrouwen uit de algemene populatie.

Een derde van de mishandelde vrouwen (33%) rapporteert dat de (ex-)partner wel eens heeft gedreigd één van de huisdieren pijn te doen en ruim de helft (55%) verklaart dat de (ex-)partner het huisdier daadwerkelijk heeft pijn gedaan of gedood. Daarbij zijn veelal meerdere vormen van dierenmishandeling toegepast, vaak over een periode langer dan zes maanden met meer dan zes incidenten. De dieren in kwestie betreffen veelal honden en katten. Meer dan de helft van de mishandelde vrouwen (69%) verklaart dat het geweld in het gezin is begonnen tegen haar, een kwart (25%) benoemt dat het geweld is ontstaan tegen de dieren. Opmerkelijk is dat vrouwen uit de opvang vaker (p = .02) de dierenarts bezoeken. Onder de gevallen van dierenmishandeling bezoekt zelfs het merendeel (88%) jaarlijks de dierenarts. Tot slot heeft een groot deel van de vrouwen (41%) vanwege zorgen om de huisdieren de vlucht naar de opvang uitgesteld.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat er een noodzaak is naar samenwerking en verbinding in kennisuitwisseling, preventie en hulpverlening tussen organisaties die zich richten op de aanpak van huiselijk geweld en dierenwelzijnsorganisaties.

Momenteel blijven vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke gewelddadige situaties dan nodig vanwege het anderzijds gedwongen moeten achterlaten van geliefde huisdieren. Het hebben van huisdieren zou geen obstakel moeten vormen in de beslissing om te vluchten uit een gewelddadige relatie.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college bekend met dit onderzoek? Zo ja, wat is het college voornemens met de uitkomsten van dit onderzoek te ondernemen?
2. Kan het college er zorg voor dragen dat deze nieuwe inzichten ook worden meegenomen in bestrijding huiselijk geweld?
3. Kan het college aangeven wat zij voornemens is te ondernemen met de aanbeveling om gecombineerde opvangmogelijkheden te realiseren voor slachtoffers en hun huisdieren door bijvoorbeeld dierenbeschermingsorganisaties en opvang slachtoffers?
4. Op 10 januari 2011 berichtte Het Parool dat Bureau Jeugdzorg gaat samenwerken met de Dierenbescherming in Amsterdam. Hulpverleners zouden cursussen krijgen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en leren omgaan hoe ze dit kunnen melden bij de andere partij. Hoe staat het met deze samenwerking? Hoeveel hulpverleners hebben inmiddels al een cursus gehad? Wat zijn de resultaten van deze samenwerking tot zover?

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2012
Antwoorddatum: 23 jan. 2013

1. Is het college bekend met dit onderzoek? Zo ja, wat is het college voornemens met de uitkomsten van dit onderzoek te ondernemen?

Antwoord: Het College heeft kennisgenomen van de inhoud van het onderzoek. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven werkt de aanbevelingen uit tot een voorstel in het kader van de bestrijding huiselijk geweld.

2. Kan het college er zorg voor dragen dat deze nieuwe inzichten ook worden meegenomen in bestrijding huiselijk geweld?

Antwoord: Zie onder 1.

3. Kan het college aangeven wat zij voornemens is te ondernemen met de aanbeveling om gecombineerde opvangmogelijkheden te realiseren voor
slachtoffers en hun huisdieren door bijvoorbeeld dierenbeschermingsorganisaties en opvang slachtoffers?

Antwoord:Zie onder 1.

4. Op 10 januari 2011 berichtte Het Parool dat Bureau Jeugdzorg gaat samenwerken met de Dierenbescherming in Amsterdam. Hulpverleners zouden
cursussen krijgen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en leren omgaan hoe ze dit kunnen melden bij de andere
partij. Hoe staat het met deze samenwerking? Hoeveel hulpverleners hebben inmiddels al een cursus gehad? Wat zijn de resultaten van deze samenwerking tot zover?

Antwoord: Bureau Jeugdzorg Amsterdam heeft een plan van aanpak ontwikkeld dat sinds eind 2012 wordt geïmplementeerd. De evaluatie (inclusief metingen) wordt 1 juni 2013 afgerond, waarna verslaglegging over de resultaten kan volgen.