Schrif­te­lijke vragen inzake mussen­ko­lonie in de Rozen­straat


Indiendatum: jan. 2013

Inleiding.

Uit de op 14 oktober 2011 door wethouder Dierenwelzijn goedgekeurde beantwoording van de op 15 september 2011 door de fractie van de Partij voor de Dieren ingediende schriftelijke vragen inzake mussen in de stad bleek dat de klimopstruik op Rozenstraat een vaste rust- en verblijfplaats is voor een mussenkolonie (zie Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 827). Hierdoor is het weghalen of verstoren van deze klimop in strijd met de Flora- en Faunawet. Voordat de struik verwijderd zou worden, moeten compenserende maatregelen genomen worden. Uit de antwoorden blijkt dat Eigen Haard de klimop die tegen de muur van het woongebouw stond heeft laten doorknippen voordat compenserende maatregelen waren genomen. Hierdoor is de plant dood gegaan. De woningcorporatie Eigen Haard had hierna toegezegd om compenserende maatregelen te nemen, welke goedgekeurd moeten worden door het ministerie. Inmiddels is duidelijk geworden dat Eigen Haard twee compensatieplannen heeft ingediend bij het ministerie en dat beide zijn afgewezen. Eigen Haard heeft vervolgens samen met ministerie gekeken naar een andere compenserende maatregel. Onduidelijk is wat de laatste stand van zaken is rondom deze compensatieregel. Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Wat is de stand van zaken aangaande de mussenkolonie in de Rozenstraat?
2. Is de kolonie sinds het doorknippen en dood gaan van de klimop, die tegen de muur van het woongebouw stond, in aantal afgenomen dan wel verdwenen? Zo ja, is de oorzaak te zoeken in het doorknippen van de klimop?
3. Kan hiermee geconstateerd worden dat Eigen Haard een vaste rust- en verblijfplaats van mussen heeft aangetast alvorens compenserende maatregelen te nemen en dat de corporatie hiermee in strijd heeft gehandeld met de Flora- en Faunawet? Zo ja, wat zijn de (juridische) gevolgen geweest van het in strijd handelen met de Flora- en Faunawet voor Eigen Haard?
4. Wat is nu de stand van zaken aangaande de eventueel te nemen compensatiemaatregelen vanuit Eigen Haard?
5. Binnen welk tijdsbestek is Eigen Haard geacht om zorg te dragen voor de compenserende maatregelen? Wie houdt hier toezicht op en controleert de juiste afhandeling?
6. Kan de fractie van de Partij voor de Dieren bij de uiteindelijke afhandeling schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de genomen maatregelen en de gevolgen hiervan voor de kolonie? Met andere woorden kan de fractie van de Partij voor de Dieren op de hoogte gehouden worden van monitoring en handhaving rondom de mussenkolonie op de Rozenstraat?
7. In de op 28 oktober 2011 door wethouder Dierenwelzijn goedgekeurde beantwoording van de op 15 september 2011 ingediende schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake vleermuizen van 15 september 2011 is het volgende aangegeven (zie Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 851):
“• in opdracht van DMB ontwikkelt DRO een beslisboom voor ambtenaren die WABOaanvragen moeten beoordelen, zodat risicosituaties voor flora en fauna herkend worden;
• door DRO is met vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Gierzwaluwwerkgroep het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor woningbouwcorporaties. Deze bijeenkomst is bedoeld om ze te informeren over
i. in gebouwen voorkomende en door Flora- en Faunawet beschermde soorten en
ii. over maatregelen om het leefgebied van soorten als huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen te verbeteren.”
Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is van deze maatregelen?
Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 26 nov. 2012

1.Wat is de stand van zaken aangaande de mussenkolonie in de Rozenstraat?

Antwoord:
Volgens de bewoonster zitten er nog steeds huismussen in de achtertuin van Rozenstraat. Het aantal is wel verminderd van ongeveer tachtig naar ongeveer veertig (door haar zelf geschat).

2.Is de kolonie sinds het doorknippen en dood gaan van de klimop, die tegen de muur van het woongebouw stond, in aantal afgenomen dan wel verdwenen? Zo ja, is de oorzaak te zoeken in het doorknippen van de klimop?

Antwoord:
De kolonie is nog niet verdwenen. Het kan niet worden uitgesloten dat het doorknippen en afsterven van de klimop heeft bijgedragen aan de afname van de getalsgrootte van de groep mussen. De bescherming die de klimop tegen rovende vogels bood is minder geworden.

3. Kan hiermee geconstateerd worden dat Eigen Haard een vaste rust- en verblijfplaats van mussen heeft aangetast alvorens compenserende maatregelen te nemen en dat de corporatie hiermee in strijd heeft gehandeld met de Flora- en Faunawet? Zo ja, wat zijn de (juridische) gevolgen geweest van het in strijd handelen met de Flora- en Faunawet voor Eigen Haard?

Antwoord:
Er is in juli 2011 proces- verbaal opgemaakt door de politie, in verband met overtreding van artikel 11 van de Flora- en Faunawet. De Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I, nu EZ, die bestuursrechtelijk handhaaft heeft de afhandeling overgenomen. Deze Dienst heeft geprobeerd om met Eigen Haard afspraken te maken over compenserende maatregelen in de vorm van begroeiing en alternatieve nestmogelijkheden voor de doorgeknipte klimop in de vorm van nestkasten en zij heeft de voortgang actief gevolgd.

4. Wat is nu de stand van zaken aangaande de eventueel te nemen compensatiemaatregelen vanuit Eigen Haard?

Antwoord:
De Dienst Regelingen vond het laatste voorstel van Eigen Haard onvoldoende en heeft op 11 december 2012 een Last onder dwangsom opgelegd. Hierin wordt aangegeven dat de woningbouwcorporatie voor 15 januari 2013 een voorgeschreven compensatie moet hebben aangebracht.
Het schrijven van de Dienst Regelingen is bijgevoegd.

5. Binnen welk tijdsbestek is Eigen Haard geacht om zorg te dragen voor de compenserende maatregelen? Wie houdt hier toezicht op en controleert de juiste afhandeling?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 4. De Dienst Regelingen houdt toezicht op de juiste afhandeling.

6. Kan de fractie van de Partij voor de Dieren bij de uiteindelijke afhandeling schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de genomen maatregelen en de gevolgen hiervan voor de kolonie? Met andere woorden kan de fractie van de Partij voor de Dieren op de hoogte gehouden worden van monitoring en handhaving rondom de mussenkolonie op de Rozenstraat?

Antwoord:
Met de Dienst Regelingen is afgesproken dat het Stadsdeel Centrum en de DRO op de hoogte zullen worden gehouden van de ontwikkelingen. DRO zal de fractie van de Partij van de Dieren op de hoogte verder informeren.

7. In de op 28 oktober 2011 door wethouder Dierenwelzijn goedgekeurde beantwoording van de op 15 september 2011 ingediende schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake vleermuizen van 15 september 2011 is het volgende aangegeven (zie Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 851):
"• in opdracht van DMB ontwikkelt DRO een beslisboom voor ambtenaren die WABO-aanvragen moeten beoordelen, zodat risicosituaties voor flora en fauna herkend worden;
• door DRO is met vertegenwoordigers van de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Gierzwaluwwerkgroep het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor woningbouwcorporaties. Deze bijeenkomst is bedoeld om ze te informeren over
i. in gebouwen voorkomende en door Flora- en Faunawet beschermde soorten en
ii. over maatregelen om het leefgebied van soorten als huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen te verbeteren.” Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is van deze maatregelen?"

Antwoord:
Het document bij de beslisboom is nog niet helemaal afgerond. Via de Federatie van Woningbouwcorporaties is getracht om een bijeenkomst te organiseren. Dat is tot op heden niet gelukt.

Bijlage: brief Dienst Regelingen, Ministerie van Economische Zaken

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling

Lees verder

Actualiteit van het raadslid de heer Van Lammeren van Partij voor de Dieren inzake bont

Lees verder

    Word actief Doneer