Schrif­te­lijke vragen inzake reini­gings­mid­delen in de openbare ruimte


Indiendatum: sep. 2011

Amsterdam, 15 september 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Ondergetekende heeft de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen kennen beleid op het gebied van handhaving en bestrijding van graffiti en wildplak. Wat is het beleid van de centrale stad en van de stadsdelen waar het reiniging betreft?

2. Welke reinigings- en/of verwijderingsmiddelen worden op Amsterdams grondgebied gebruikt om graffiti en wildplak te verwijderen?

3. Worden er door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen in de openbare ruimte reinigings- en/of oplosmiddelen ingezet die vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten? Zo ja, welke reinigings- en oplosmiddelen zijn dit en voor welke doeleinden worden ze ingezet?

4. Zijn alle reinigings- en oplosmiddelen die door gemeente en stadsdelen in de openbare ruimte worden gebruikt onschadelijk voor mensen, dieren en het milieu? Zo nee, welke middelen zijn schadelijk voor mensen en het milieu en hoe wordt ervoor gezorgd dat de schade aan de gezondheid van mensen, dieren en het milieu wordt beperkt?

5. Worden er door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen antigraffiticoatings op gebouwen of objecten aangebracht? Zo ja, wat zijn de namen van deze coatings? Worden er graffiticoatings aangebracht die VOS bevatten?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2011
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Vragensteller heeft op 15 september 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen kennen beleid op het gebied van handhaving en bestrijding van graffiti en wildplak. Wat is het beleid van de centrale stad en van de stadsdelen waar het reiniging betreft?

Antwoord: De centrale diensten hebben de reiniging uitbesteed aan de afdeling APK (Anti Plak en Klad) van stadsdeel Centrum, die het vastgoed en de verschillende objecten op de hoofdnetten schoonhoudt. De stadsdelen kennen heel verschillend beleid ten aanzien van graffiti. Omdat het schoonmaken van klad en wildplak specialistisch werk is maken bijna alle stadsdelen gebruik van particuliere schoonmaakbedrijven. Stadsdeel Centrum werkt met een aanpak waarbij ondernemers- en bewonersverenigingen de reiniging aanbesteden aan particuliere schoonmakers, steeds vaker is dat de eigen afdeling APK. Stadsdeel West kent een intensief regime, waarbij zowel eigen vastgoed en objecten in de openbare ruimte als particulier vastgoed gereinigd worden. De andere stadsdelen kennen een minder intensieve aanpak, waarbij alleen het eigen vastgoed en de objecten in de openbare ruimte schoon gehouden worden. Uitzondering wordt veelal gemaakt voor kwetsende en discriminerende uitingen, die ook van particulier eigendom worden verwijderd.

2. Welke reinigings- en/of verwijderingsmiddelen worden op Amsterdams grondgebied gebruikt om graffiti en wildplak te verwijderen?

Antwoord: Voor het verwijderen van graffiti en klad worden verschillende middelen gebruikt: verfoplossers, lijmoplossers, ontvetters, sodakorrels en fijn zand.

3. Worden er door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen in de openbare ruimte reinigings- en/of oplosmiddelen ingezet die vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten? Zo ja, welke reinigings- en oplosmiddelen zijn dit en voor welke doeleinden worden ze ingezet?

Antwoord: Reinigingsbedrijven trachten zoveel mogelijk zonder reinigings- en oplosmiddelen met vluchtige stoffen te werken. Alle voorkomende graffiti wordt eerst met kokendheet water behandeld. Als dat niet afdoende is, wordt er gestraald met fijn Olivinezand en, als het een gevoelige ondergrond betreft zoals RVS, met sodakorrels. In deze gevallen worden geen middelen met vluchtige stoffen toegepast. In bepaalde gevallen worden ook reinigings-middelen die VOS bevatten gebruikt. De afdeling APK van Stadsdeel Centrum geeft aan geen middelen toe te passen die VOS bevatten.

4. Zijn alle reinigings- en oplosmiddelen die door gemeente en stadsdelen in de openbare ruimte worden gebruikt onschadelijk voor mensen, dieren en het milieu? Zo nee, welke middelen zijn schadelijk voor mensen en het milieu en hoe wordt ervoor gezorgd dat de schade aan de gezondheid van mensen, dieren en het milieu wordt beperkt?

Antwoord: Een volledig overzicht van alle merken schoonmaakmiddelen is niet voorhanden. Echter, bepaalde reinigingsmiddelen zijn schadelijk voor mens, dier en milieu. De bedrijven en stadsdelen nemen wel beschermende maatregelen. Mens en dier worden altijd afgescheiden van de te reinigen plekken. Afvalwater wordt opgevangen en ter plekke gerecycled voor hergebruik. Ook zand en soda worden opgevangen en als chemisch afval (KCA) aangeboden bij de afvalverwerker. Bij het verwijderen van plak en klad komen er hierdoor nagenoeg geen afvalresten in het oppervlaktewater. Werknemers zijn daarnaast VCA gecertificeerd en uitgerust met alle persoonlijke beschermmiddelen.

5. Worden er door de gemeente Amsterdam en de stadsdelen anti-graffiticoatings op gebouwen of objecten aangebracht? Zo ja, wat zijn de namen van deze coatings? Worden er graffiticoatings aangebracht die VOS bevatten?

Antwoord: Er worden soms antigraffiti coatings aangebracht op objecten, vooral op de plekken waar veelvuldig klad en plak wordt aangebracht en op gevoelige ondergronden, zoals monumentale panden. Toegepaste coatings zijn B.Wax (semipermanent) en Zylox (permanent). Beiden zijn vrij van VOS. B.wax is vrij van oplosmiddelen en is op basis van wassen en polymeren. Zylox heeft water als oplosmiddel en is geheel op basis van polymeren. Afdeling APK gebruikt zelfopofferende coatings van Mavro die ook geen VOS bevatten.