Schrif­te­lijke vragen inzake de herplant van omge­waaide bomen tijdens de laatste stormen


Indiendatum: 1 mrt. 2022

Op vrijdag 18 februari en maandag 31 januari 2022 heeft het flink gestormd, met enorme schade tot gevolg. De fractie van de Partij voor de Dieren wil weten hoeveel bomen er zijn omgewaaid en of er vaart wordt gemaakt met herplanten.

Gezien het vorenstaande stelt het lid A.L. Bakker, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Hoeveel bomen zijn er omgewaaid in de openbare ruimte?

2. Wat is de planning om op deze locaties nieuwe bomen te planten?

3. Hoe wordt de herplant berekend, qua stamomtrek en aantallen?

4. Is er voldoende budget gereserveerd voor de herplant na deze en mogelijke toekomstige stormschade?

5. Heeft het college ook in beeld om hoeveel omgewaaide bomen het gaat op particulier terrein?

6. Is het college van plan ook voor deze locaties te stimuleren dat er herplant plaatsvindt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 1 mrt. 2022
Antwoorddatum: 26 mrt. 2022

1. Hoeveel bomen zijn er omgewaaid in de openbare ruimte?

Antwoord:

De huidige telling (8 maart 2022) staat op ca. 600 omgewaaide bomen in de openbare ruimte van Amsterdam, en ca.110 omgewaaide grote bomen in het Amsterdamse Bos. Daarnaast worden op dit moment nog extra boomveiligheidsinspecties uitgevoerd naar bomen met twijfel over instabiliteit. In een aantal gevallen is er aanleiding om de bomen nader technisch te onderzoeken of een ‘stormproef’ uit te voeren. Dit kan betekenen dat er nog een aanvullend aantal bomen uit veiligheidsoverwegingen gekapt zullen moeten worden. Er zijn ook bomen die behouden kunnen blijven door middel van forse snoei.

2. Wat is de planning om op deze locaties nieuwe bomen te planten?

Antwoord:

De herplant wordt opgenomen in de totale planning binnen de herplantopgave. Planning van herplant en wijze van financiering zal na het zomerreces in een raadsinformatiebrief worden aangegeven als onderdeel van de evaluatie naar aanleiding van de reeks stormen in februari 2022.

3. Hoe wordt de herplant berekend, qua stamomtrek en aantallen?

Antwoord:

De openbare bomen binnen het gemeentelijk beheersysteem zijn geregistreerd door middel van een paspoort met daarin alle gegevens over de omgewaaide boom. Deze worden gebruikt voor de berekening van de herplantopgave. Herplant wordt uitgevoerd volgens de regels van de Bomenverordening Amsterdam.

4. Is er voldoende budget gereserveerd voor de herplant na deze en mogelijke toekomstige stormschade?

Antwoord:

Er is geen speciaal budget gereserveerd voor stormschade aan bomen. Planning van herplant en wijze van financiering zal na het zomerreces in een raadsinformatiebrief worden aangegeven als onderdeel van de evaluatie naar aanleiding van de reeks stormen in februari 2022.

5. Heeft het college ook in beeld om hoeveel omgewaaide bomen het gaat op particulier terrein?

Antwoord:

Ongeveer de helft van het Amsterdams grondgebied is in beheer bij de gemeente Amsterdam. De andere helft is in eigendom van o.a. woningbouwcorporaties, volkstuinders, particuliere begraafplaatsen, ProRail, Rijkswaterstaat en particulieren woningbezitters. Het is niet mogelijk om een beeld te geven van de hoeveelheid omgewaaide bomen op genoemde onderdelen particulier terrein.

6. Is het college van plan ook voor deze locaties te stimuleren dat er herplant plaatsvindt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het college heeft afgelopen jaren een subsidieregeling voor aanplant van bomen op particulier terrein in het leven geroepen. Met de regeling beoogt het college op een doelmatige manier meer bomen van hoge kwaliteit op particuliere grond te krijgen. Het succes van de regeling heeft ertoe geleid dat de middelen inmiddels zijn uitgeput. Het nieuwe college kan overwegen om deze regeling voor de nieuwe bestuursperiode opnieuw in te stellen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Jakob Wedemeijer
Wethouder Openbare Ruimte en Groen

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake positieve uitlatingen over darkstores

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het sjoemelen met de groennorm op daken en gevels

Lees verder

    Word actief Doneer