Schrif­te­lijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark


Indiendatum: jul. 2017

Er zijn al tijden problemen in het Oosterpark. De huidige renovatie heeft de problemen verergerd. Dit is vorig jaar ook erkend door het college. Door de verbouwing van het Oosterpark is het park erg kwetsbaar geworden. Tijdens de FNV-manifestatie die er vorig jaar tot grote tegenzin van de PvdD toch werd gehouden, werd voor maar liefst €42.000,- schade aangericht. Desondanks staat op Facebook een nieuw groot en meerdaags evenement aangekondigd in het Oosterpark, “Het Amsterdam Terrassen Festival”, met al tegen de 10.000 geïnteresseerden.[1] Naast tal van terrassen zijn er DJ’s, karaoke en een silent disco aangekondigd. De vergunning is nog niet verleend en het evenement zou plaats moeten vinden van 1-3 september.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de vergunningaanvraag voor “Het Amsterdam Terrassen Festival”?
2. Hoe beoordeelt het college het dat er wederom een festival met veel bezoekers in het Oosterpark gepland staat?
3. In hoeverre wordt bij beoordeling van de vergunningsaanvraag gekeken naar de bodemkwaliteit, de eerdere problemen in het Oosterpark en de hersteltijd van de bodem en het groen na de andere evenementen die er dit jaar al georganiseerd worden?
4. Is het college van mening dat na de ervaring met de 1 mei manifestatie van het FNV, ook evenementen die niet hoofdzakelijk muziekevenementen zijn het park ernstige schade kunnen toebrengen? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid er bij het stadsdeel op aan te dringen om geen vergunning voor Het Amsterdam Terrassen Festival te verlenen? Zo nee, waarom niet?
6. Voor hoeveel evenementen in het Oosterpark is voor 2017 een vergunning afgegeven?
7. Hoeveel vergunningaanvragen zijn er binnengekomen voor evenementen in het Oosterpark?

[1] https://www.facebook.com/events/1908627719379540/

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 28 jul. 2017

1. Heeft het college kennisgenomen van de vergunningaanvraag voor “Het Amsterdam Terrassenfestival”?

Antwoord:
Ja, het college is bekend met de vergunningaanvraag. Deze is gepubliceerd op 5 juli 2017.

2. Hoe beoordeelt het college het dat er wederom een festival met veel bezoekers in het Oosterpark gepland staat?

Antwoord:
De evenementenaanvraag wordt door stadsdeel Oost getoetst aan het locatieprofiel Oosterpark (zie bijlage 1, blz. 22&23). De vergunning voor het terrassenfestival is aangevraagd voor: het gebied bij de Muziekkoepel, gedurende drie dagen met maximaal 2000 bezoekers op het drukste moment. Het college is akkoord met de procedure die doorlopen is voor de aanvraag van dit evenement. Op de tekening van de organisator is te zien waar het festival plaats vindt, dit is gedeeltelijk op verhard terrein en gedeeltelijk op gazon (zie bijlage 2).

3. In hoeverre wordt bij beoordeling van de vergunningsaanvraag gekeken naar de bodemkwaliteit, de eerdere problemen in het Oosterpark en de hersteltijd van de bodem en het groen na de andere evenementen die er dit jaar al georganiseerd worden?

Antwoord:
Er wordt gekeken naar deze aspecten in de beoordeling van een vergunningsaanvraag. In de adviesronde en bij de voorschouw worden de geplande activiteiten gerelateerd aan de situatie ter plekke. In de verleende vergunning is één van de voorschriften als volgt omschreven: Het terrein wordt weer opgeleverd in de oorspronkelijke staat: geheel ontruimd, schoon en schadevrij; als dit niet gebeurt dan zijn alle hieruit voortvloeiende onkosten voor rekening van de organisator. Er vindt een voor- en een naschouw plaats met de parkbeheerder om hierop toe te zien.

4. Is het college van mening dat na de ervaring met de 1 mei-manifestatie van het FNV, ook evenementen die niet hoofdzakelijk muziekevenementen zijn het park ernstige schade kunnen toebrengen? Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Voor niet-muziek evenementen gelden dezelfde schade beperkende voorschriften als voor muziekevenementen. Deze voorschriften zijn opgenomen in het locatieprofiel Oosterpark. Ook in de verleende vergunning is dit omschreven, zie de beantwoording van vraag 3.

5. Is het college bereid, er bij het stadsdeel op aan te dringen om geen vergunning voor Het Amsterdam Terrassenfestival te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er zijn geen weigeringsgronden om dit evenement niet te vergunnen. De organisator voldoet aan de gestelde voorwaarden. In de verleende evenementenvergunning zijn voorschriften opgenomen om dit evenement feestelijk en veilig te laten verlopen.

6. Voor hoeveel evenementen in het Oosterpark is voor 2017 een vergunning afgegeven?

Antwoord:
Voor vijf evenementen in het Oosterpark is een vergunning afgegeven in 2017, waarvan:
- twee grote evenementen zijn vergund (> 2.000 bezoekers op enig moment):
· Amsterdam Roots festival (festival);
· Keti Koti (herdenking);
- één middelgroot evenement is vergund (500 tot 2.000 bezoekers op enig
moment):
· Amsterdamse terrassen festival (festival);
- twee kleine evenementen zijn vergund (< 500 bezoekers op enig moment):
· Grachtenfestivalconcert (concert);
· Magic Circus Oosterpark (circus).

7. Hoeveel vergunningaanvragen zijn er in 2017 tot nu toe binnengekomen voor evenementen in het Oosterpark?

Antwoord:
Er zijn voor 2017 negen vergunningaanvragen binnengekomen:
- vijf vergunningen zijn verleend, zie de beantwoording van vraag 6;
- vier aanvragen zijn weer ingetrokken door de organisator (twee middelgrote
en twee kleine).

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verwaarloosde en dode dieren bij een hobbyboer in Amsterdam

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark

Lees verder

    Word actief Doneer