Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark


Indiendatum: aug. 2017

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 28 juli jl. stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark, te weten het Amsterdamse Terrassen Festival. Dit evenement zou plaats moeten vinden van 1-3 september in het kwetsbare Oosterpark. De PvdD begreep van omwonenden dat de vergunning nog niet inzichtelijk is bij het stadsdeel, terwijl dit zes weken voor aanvang van het evenement inzichtelijk zou moeten zijn om nog eventueel bezwaar te kunnen maken.[1] Inmiddels zijn er op Facebook ruim 13.000 geïnteresseerden in het evenement.[2] De festivalorganisatie zegt op een piekmoment hooguit 2.000 mensen tegelijk te verwachten.[3] Daarnaast gaf de organisatie aan het gras na het festival te vervangen.[4]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Klopt het dat de vergunning voor het festival zes weken voor de aanvang van het evenement nog niet inzichtelijk was? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als de vergunning niet tijdig inzichtelijk gemaakt is, de vergunning niet verleend zal kunnen worden?
3. Hoe beoordeelt het college de inschatting dat er op een piekmoment maximaal 2000 bezoekers tegelijk aanwezig zullen zijn, gezien de populariteit van de deelnemende horecazaken en de interesse in het evenement?
4. Is het college het met de PvdD eens dat inklinking en afwatering in het Oosterpark problemen zijn die met het vervangen van gras niet worden opgelost?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] Gemeente Amsterdam, Draaiboek evenementen.

[2] https://www.facebook.com/hetamsterdamseterrassenfestival/

[3] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-oost/2017/week-27/aanvraag-9/

[4] http://www.at5.nl/artikelen/171592/raadsvragen-toch-niet-weer-een-festival-in-het-kwetsbare-oosterpark

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 8 aug. 2017

1. Klopt het dat de vergunning voor het festival zes weken voor de aanvang van het evenement nog niet inzichtelijk was? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?

Antwoord:
Ja, dit klopt. Op 5 juli 2017 is de vergunningaanvraag gepubliceerd, dit is ruim acht weken voorafgaand aan het evenement. Op 11 augustus 2017 is de vergunning verleend. Het proces van vergunningverlening kostte enige tijd, omdat de organisator de tekening een aantal keer moest aanpassen. De tekening voldeed nog niet voldoende aan de voorwaarden zoals omschreven in het locatieprofiel. De maatregelen ter bescherming van het park waren nog niet voldoende zichtbaar op de tekening, bijvoorbeeld plaatsing van een tent onder een boom. Deze wijzigingen waren van dien aard, dat een weigering disproportioneel zou zijn in verhouding tot de te nemen maateregelen door de organisator. Inmiddels heeft de organisator voldoende beschermende maatregelen genomen, waardoor de vergunning is verleend.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als de vergunning niet tijdig inzichtelijk gemaakt is, de vergunning niet verleend zal kunnen worden?

Antwoord:
De vergunningaanvraag voor het Amsterdam Terrassenfestival is op tijd gepubliceerd, ruim 8 weken voorafgaand aan het evenement. De organisator heeft tijdig zijn plannen bekendgemaakt. Indien dit niet het geval geweest zou zijn, was de vergunning niet verleend. Bezwaar maken kan als de vergunning is verleend, maar ook op het moment dat de evenementaanvraag gepubliceerd is, hebben bewoners de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Dit is overigens niet gebeurd na de publicatie van de aanvraag voor het Amsterdam Terrassenfestival.

3. Hoe beoordeelt het college de inschatting dat er op een piekmoment maximaal 2000 bezoekers tegelijk aanwezig zullen zijn, gezien de populariteit van de deelnemende horecazaken en de interesse in het evenement?

Antwoord:
Het evenemententerrein, het gebied bij de Muziekkoepel, beslaat ongeveer 10.000 m2. De organisator zal tijdelijk de toegang beperken tot het evenemententerrein indien er bijna 2000 mensen op het evenemententerrein zijn. Direct rond het evenemententerrein worden hekken geplaatst die, indien nodig in verband met veiligheid of een teveel aan bezoekers, in gebruik genomen kunnen worden. Vanuit de gemeente zal toegezien worden dat het maximaal aantal bezoekers niet overschreden wordt.
De adviesdiensten zijn akkoord gegaan met de plannen van de organisatie. Hierin heeft de organisatie de diensten vertrouwen gegeven dat er voldoende maatregelen worden genomen, om overcrowding te voorkomen. Het park, ongeveer 120.000 m2 groot, zal gedurende het evenement toegankelijk
blijven.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat inklinking en afwatering in het Oosterpark problemen zijn die met het vervangen van gras niet worden opgelost?

Antwoord:
Ja, daarom zijn de voorschriften uit het locatieprofiel onverminderd van toepassing: geen verankering in de grond, geen zware objecten zonder rijplaten, niets zwaars of hoogs onder boomkronen.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake laadpalen in gemeentelijk beheerde parkeergarages

Lees verder

    Word actief Doneer