Schrif­te­lijke vragen inzake opruk­kende stei­ger­doek­re­clame en reclame bij het Leid­se­bosje


Indiendatum: okt. 2018

Schriftelijke vragen van de leden N.T. Bakker, Ernsting en Van Lammeren inzake oprukkende steigerdoekreclame en reclame bij het Leidsebosje.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

De laatste tijd ontvangen ondergetekenden signalen dat het aantal steigerdoekreclames weer toeneemt in de stad. Voorbeelden hiervan zijn de steigerdoekreclame bij het Rokin en op de Dam. Dit is een ongewenste ontwikkeling en wat de vragenstellers betreft wordt de vercommercialisering van het straatbeeld een halt toegeroepen.

Een andere ongewenste reclame-uiting is de ‘digitale en bewegende reclame’ die bij het Leidsebosje is geplaatst. In het coalitieakkoord is afgesproken dat bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad worden geweerd. De vragenstellers vragen daarom aan het college welke stappen het van het college mag verwachten.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Herkent het college de signalen dat er sprake is van toenemendesteigerdoekreclame in de stad? Indien ja, is dit conform het beleid?

2. Is het college bereid het beleid ten aanzien van steigerdoekreclame aan te scherpen, zodat de vercommercialisering van het straatbeeld een halt toe wordt geroepen? Graag een toelichting.

3. Bij de Leidsebosje is digitale en bewegende reclame geplaatst. In het coalitieakkoord is afgesproken om ‘bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad te gaan weren.’ Hoe en wanneer gaat het college in dit geval actie ondernemen?

De leden van de gemeenteraad,

N.T. Bakker

Z.D. Ernsting

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 8 mrt. 2019

 1. Herkent het college de signalen dat er sprake is van toenemendesteigerdoekreclame in de stad? Indien ja, is dit conform het beleid?

  Antwoord:

  Ja, het college herkent de signalen. De aanwezigheid van steigerdoekreclame in
  stadsdeel Centrum is conform het Stedelijk Kader Buitenreclame (SKB) dat in
  december 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit past binnen het streven
  naar uniformering van het reclamebeleid, waarbij overigens voor het centrum van
  Amsterdam wel voor een aanzienlijk strenger regime is gekozen, dan voor de
  andere stadsdelen. Het stadsdeel sluit conform dit SKB overeenkomsten met
  reclame-exploitanten en sinds de zomer van 2018 is de uitvoering daarvan
  zichtbaar.

2. Is het college bereid het beleid ten aanzien van steigerdoekreclame aan te scherpen, zodat de vercommercialisering van het straatbeeld een halt toe wordt geroepen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Het college zal een aantal varianten met de stadsdelen bespreken en doet de
raad in 2019 een voorstel.

3. Bij de Leidsebosje is digitale en bewegende reclame geplaatst. In het coalitieakkoord is afgesproken om ‘bewegende reclames zo veel mogelijk uit de stad te gaan weren.’ Hoe en wanneer gaat het college in dit geval actie ondernemen?

Antwoord:
Het college is voornemens om niet alleen buitenreclame met bewegende
beelden, maar ook publiekscampagnes met bewegende beelden te verbieden,
omdat het niet de inhoud van de uiting, maar de beweging van de beelden is die
een bron van onrust vormt. Voor aanwijzingen aan het publiek bij grote drukte
(crowdcontrol) of in noodsituaties wordt een uitzondering gemaakt.
Voor bestaande schermen met bewegende beelden zal per geval moeten worden
onderzocht, of het op juridische gronden mogelijk is af te dwingen geen
bewegende beelden (meer) te tonen.
Het college streeft ernaar om een voorstel tot aanpassing van de regelgeving
c.q. beleid in het derde kwartaal 2019 in procedure te brengen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van tramhaltes

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake provinciale plannen om natuur niet meer verplicht op te nemen in bestemmingsplannen

Lees verder

    Word actief Doneer