Schrif­te­lijke vragen inzake ooievaars


Indiendatum: apr. 2013

Op 25 maart meldde het platform voor Amsterdamse Ooievaars dat er broedende/nestelende ooievaars worden verstoord door menselijk handelen. Het Parool vermeldde dezelfde dag dat twee van de vijf nestelende ooievaarspaartjes in de stad onlangs door menselijke activiteiten zijn verstoord. Het ooievaarspaartje dat in Frankendael was verstoord, was opgeschikt door renovatiewerkzaamheden. De ooievaars zijn inmiddels op een nabijgelegen schoorsteen neergestreken en het stadsdeel heeft na melding van het platform voor Amsterdamse Ooievaars de werkzaamheden gestaakt. Ook op de Zaaiersweg werden ooievaars verstoord, toen hoveniers eerder in maart het nest afbraken dat op de toren van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen was gebouwd. Aldaar werden ook deze werkzaamheden gestaakt na een melding van het platform voor Amsterdamse Ooievaars.

Ooievaars zijn beschermde vogels (Flora- en faunawet). Voor (onder andere) werkzaamheden die leiden tot verstoring van broedende vogels waardoor het broedsel verloren kan gaan, of werkzaamheden die leiden tot de vernietiging van in gebruik zijnde nesten en de legsels daarin, moet een ontheffing worden aangevraagd ex artikel 75 Flora- en faunawet.

De verstorende werkzaamheden vonden plaats in een gevoelige periode (nest- en broedperiode volgen elkaar heel snel op, de kans is groot dat er eind maart al een legsel is). Ooievaars hebben doorgaans maar één legsel, dus als dit verloren gaat kan het broeden ook gedaan zijn voor dat jaar.

De rol van de gemeente is om te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkeling of werkzaamheden overtreding van de Flora- en faunawet plaatsvindt. Dit geldt zowel bij initiatieven van burgers als voor bedrijven en overheidsinstellingen, zoals de gemeente Amsterdam. Vanuit de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) moet de gemeente de burgers informeren over mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. Indien de Flora- en faunawet wordt aangehaakt aan de WABO en de gemeente beslist over de aanvraag van de omgevingsvergunning is de gemeente belast met de handhaving van de Flora- en faunawet.

Om zich aan de Flora- en faunawet te houden neemt de gemeente de volgende beschermingsmaatregelen:

• het implementeren van de gedragscode Flora- en faunawet Amsterdam

• het geven van cursussen

In samenwerking met Bureau IPC De groene ruimte geeft DRO aan beheerders en personen die zich met beheer en ruimtelijke ordening bezighouden een cursus over de Flora- en faunawet en de (toepassing van de) gedragscode.

• het gebruik van een beslisboom

In opdracht van de voormalige Dienst Milieu- en Bouwtoezicht ontwikkelt DRO een beslisboom voor ambtenaren die omgevingsvergunningaanvragen moeten beoordelen, zodat risicosituaties voor flora en fauna herkend worden, burgers afdoende ingelicht worden, nadere details gevraagd kunnen worden aan de aanvrager en indien van toepassing, de Ffw gekoppeld kan worden aan de WABO.1

• het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1.Is de wethouder op de hoogte van de verstoringen van de ooievaarsparen?

2. Zijn er vanuit de WABO vergunningen aangevraagd/is er een melding gedaan voor de renovatiewerkzaamheden in Frankendael?

3. Zijn er vanuit de WABO vergunningen aangevraagd/is er een melding gedaan voor de werkzaamheden rondom de Zaaiersweg?

4. De gemeente heeft vanuit de WABO de rol om burgers te informeren over het mogelijk overtreden van de Flora- en faunawet. Hoe is de gemeente omgegaan met het geven van informatie over het mogelijke overtreden van de Flora- en faunawet rondom de renovatiewerkzaamheden in Frankendael en rondom de werkzaamheden op de Zaaiersweg?

5. Uit vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat in opdracht van de voormalige Dienst Milieu- en Bouwtoezicht DRO een beslisboom is gemaakt voor ambtenaren die omgevingsvergunningaanvragen moeten beoordelen. Dit zodat risicosituaties voor flora en fauna herkend worden, burgers afdoende ingelicht worden, nadere details gevraagd kunnen worden aan de aanvrager en indien van toepassing, de Ffw aangehaakt kan worden aan de WABO. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren op 8 januari 2013 bleek dat het document bij de beslisboom nog niet helemaal was afgerond. Wat is de stand van zaken van deze beslisboom?

6. Indien de belisboom nog niet gebruiksklaar is: wanneer wordt de beslisboom afgerond?

7. Op basis van welke data wordt de beslisboom vastgesteld?

8. Heeft hier een monitoringsonderzoek voor plaatsgevonden?

9. Zo ja, voor welke soorten, welke periode en welk gebied?

10. Is er nog een mogelijkheid om bij het opstellen van de beslisboom een koppeling te maken met de GIS viewer van de ecologische visie (die komende jaren een actueel overzicht geeft en sturingselement is in de totale stand van zaken aangaande het opheffen van knelpunten) om projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren erop te kunnen wijzen welke flora en fauna waar voorkomen en of er een gevaar is om de Flora- en faunawet te overtreden en vervolgens welke handelingen hierop volgen om een overtreding op de Flora- en faunawet te voorkomen?

11. De GIS viewer kan ook gebruikt worden om beter te monitoren en te handhaven door de gemeente zelf. Wat vindt de wethouder hiervan? Wordt de GIS viewer reeds gebruikt door de gemeente Amsterdam en zo ja, waarvoor?

12. De strategie van de gemeente Amsterdam is om knelpunten zoveel mogelijk op te lossen door ze onderdeel te maken van de projectbegroting van grotere ruimtelijke projecten. Wat is de stand van zaken van het opnemen van de knelpunten in projectbegroting van grotere ruimtelijke projecten?

13. In de Ecologische visie wordt er verder gesproken over het zoeken naar medefinanciering bij die projecten (zal vaak infrastructuur betreffen), waarbij externe partijen als Rijkswaterstaat en ProRail betrokken zijn. Om de medefinanciering los te krijgen en om knelpunten aan te pakken die buiten ruim­telijke plannen vallen is het, volgens de gemeente Amsterdam aan te bevelen om jaarlijks een bedrag vanuit de gemeente­begroting ter beschikking te stellen. Hoeveel is er tot nu toe in de begroting apart gehouden om deze knelpunten en medefinanciering te verwerkelijken, naast de al gereserveerde bedragen van €200.000 (2012) en € 200.000 (2013) vanuit de groengelden? Uit welk budget zou er jaarlijks een bedrag ter beschikking moeten worden gesteld voor medefinanciering en het oplossen van knelpunten die buiten ruimtelijke plannen vallen? Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de Ecologische visie in 2020 daadwerkelijk is uitgevoerd?

14. Een van de vrijwilligers van het platform van Amsterdamse Ooievaars heeft de twee incidenten rondom de verstoringen gemeld bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). De NVWA liet deze vrijwilliger weten dat er de laatste tijd minder meldingen omtrent overtreding van natuurwetgeving binnenkomen. Dit lijkt volgens de NVWA vooral te komen doorat er op de site van de NVWA vrijwel geen aandacht aan natuurbescherming wordt besteed. Daarnaast is er een verouderde site van de NVWA online over soortenbescherming. De telefoonnummers en de links op deze site werken niet. Het blijkt behoorlijk moeilijk voor een gewone burger om de juiste instantie te vinden om een melding te maken van een overtreding van de Flora- en faunawet. Wat is de wethouder voornemens hieraan te doen in verband met het handhaven van de Flora- en faunawet?

15. Ook op de website van de gemeente Amsterdam is het moeilijk om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor handhaving van de Flora- en faunawet en hoe een melding omtrent overtreding hiervan kan worden gemaakt. Is het mogelijk om op de website van de gemeente Amsterdam deze informatie beter beschikbaar te maken voor burgers?

16. Is de wethouder het met ons eens dat voorlichting aan stadsdelen, burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties over de beschermingsstatus van in het wild levende Amsterdamse dieren en de implementatie van de Flora- en faunawet verbetering verdient, gezien de eerder genoemde incidenten? Is de wethouder bereid om hier actie op te ondernemen? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

1 Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren op 8 januari 2013 bleek dat het document bij de beslisboom nog niet helemaal was afgerond.

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 25 jun. 2013

1. Is de wethouder op de hoogte van de verstoringen van de ooievaarsparen?

Antwoord: Ja, de wethouder heeft het bewuste artikel in Het Parool gelezen.

2. Zijn er vanuit de WABO vergunningen aangevraagd/is er een melding gedaan voor de renovatiewerkzaamheden in Frankendael?

Antwoord: Nee, er is bij het stadsdeel Oost geen vergunning aangevraagd, renovatiewerk is niet vergunningsplichtig.

3. Zijn er vanuit de WABO vergunningen aangevraagd/is er een melding gedaan voor de werkzaamheden rondom de Zaaiersweg?

Antwoord: Nee, er is bij het stadsdeel Oost geen vergunning aangevraagd.

4. De gemeente heeft vanuit de WABO de rol om burgers te informeren over het mogelijk overtreden van de Flora- en faunawet. Hoe is de gemeente omgegaan met het geven van informatie over het mogelijke overtreden van de Flora- en faunawet rondom de renovatiewerkzaamheden in Frankendael en rondom de werkzaamheden op de Zaaiersweg?

Antwoord: Wanneer er een vergunning wordt aangevraagd wordt er op gewezen dat de werkzaamheden niet in strijd mogen zijn met de wet- en regelgeving, zo ook de Flora- en faunawet.

5. Uit vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat in opdracht van de voormalige Dienst Milieu- en Bouwtoezicht DRO een beslisboom is gemaakt voor ambtenaren die omgevingsvergunningaanvragen moeten beoordelen. Dit zodat risicosituaties voor flora en fauna herkend worden, burgers afdoende ingelicht worden, nadere details gevraagd kunnen worden aan de aanvrager en indien van toepassing, de Ffw aangehaakt kan worden aan de WABO. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren op 8 januari 2013 bleek dat het document bij de beslisboom nog niet helemaal was afgerond. Wat is de stand van zaken van deze beslisboom?

Antwoord: De beslisboom is nog niet gebruiksklaar.

6. Indien de beslisboom nog niet gebruiksklaar is: wanneer wordt de beslisboom afgerond?

Antwoord: De beslisboom zal uiterlijk augustus 2013 op de Amsterdamse website Flora- en fauna geplaatst worden (www.flora-fauna.amsterdam.nl).

7. Op basis van welke data wordt de beslisboom vastgesteld?

Antwoord: Op basis van aan- of afwezigheid van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in relatie tot ouderdom en vormgeving van bebouwing.

8. Heeft hier een monitoringsonderzoek voor plaatsgevonden?

Antwoord: Nee, er was geen vergunning aangevraagd waardoor de werkzaamheden bij het stadsdeel onbekend waren.

9. Zo ja, voor welke soorten, welke periode en welk gebied?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 8.

10. Is er nog een mogelijkheid om bij het opstellen van de beslisboom een koppeling te maken met de GIS viewer van de ecologische visie (die komende jaren een actueel overzicht geeft en sturingselement is in de totale stand van zaken aangaande het opheffen van knelpunten) om projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren erop te kunnen wijzen welke flora en fauna waar voorkomen en of er een gevaar is om de Flora- en faunawet te overtreden en vervolgens welke handelingen hierop volgen om een overtreding op de Flora- en faunawet te voorkomen?

Antwoord: Nee, het zijn twee aparte instrumenten.

11. De GIS viewer kan ook gebruikt worden om beter te monitoren en te handhaven door de gemeente zelf. Wat vindt de wethouder hiervan? Wordt de GIS viewer reeds gebruikt door de gemeente Amsterdam en zo ja, waarvoor?

Antwoord: De Gis-viewer wordt gebruikt om inzicht te geven in de voortgang (stand van zaken) omtrent het opheffen van ecologische barrières (knooppunten) in de ecologische structuur van Amsterdam.

12. De strategie van de gemeente Amsterdam is om knelpunten zoveel mogelijk op te lossen door ze onderdeel te maken van de projectbegroting van grotere ruimtelijke projecten. Wat is de stand van zaken van het opnemen van de knelpunten in projectbegroting van grotere ruimtelijke projecten?

Antwoord: Voor het zomerreces wordt de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over de voortgang opheffen ecologische knelpunten.

13. In de Ecologische visie wordt er verder gesproken over het zoeken naar medefinanciering bij die projecten (zal vaak infrastructuur betreffen), waarbij externe partijen als Rijkswaterstaat en ProRail betrokken zijn. Om de medefinanciering los te krijgen en om knelpunten aan te pakken die buiten ruimtelijke plannen vallen is het, volgens de gemeente Amsterdam aan te bevelen om jaarlijks een bedrag vanuit de gemeentebegroting ter beschikking te stellen. Hoeveel is er tot nu toe in de begroting apart gehouden om deze knelpunten en medefinanciering te verwerkelijken, naast de al gereserveerde bedragen van € 200.000 (2012) en € 200.000 (2013) vanuit de groengelden? Uit welk budget zou er jaarlijks een bedrag ter beschikking moeten worden gesteld voor medefinanciering en het oplossen van knelpunten die buiten ruimtelijke plannen vallen? Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de Ecologische visie in 2020 daadwerkelijk is uitgevoerd?

Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 12.

14. Een van de vrijwilligers van het platform van Amsterdamse Ooievaars heeft de twee incidenten rondom de verstoringen gemeld bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). De NVWA liet deze vrijwilliger weten dat er de laatste tijd minder meldingen omtrent overtreding van natuurwetgeving binnenkomen. Dit lijkt volgens de NVWA vooral te komen doorat er op de site van de NVWA vrijwel geen aandacht aan natuurbescherming wordt besteed. Daarnaast is er een verouderde site van de NVWA online over soortenbescherming. De telefoonnummers en de links op deze site werken niet.Het blijkt behoorlijk moeilijk voor een gewone burger om de juiste instantie te vinden om een melding te maken van een overtreding van de Flora- en faunawet. Wat is de wethouder voornemens hieraan te doen in verband met het handhaven van de Flora- en faunawet?

Antwoord:Dat is geen taak van de gemeente Amsterdam, zie verder beantwoording vraag 4.

15. Ook op de website van de gemeente Amsterdam is het moeilijk om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor handhaving van de Flora- en faunawet en hoe een melding omtrent overtreding hiervan kan worden gemaakt. Is het mogelijk om op de website van de gemeente Amsterdam deze informatie beter beschikbaar te maken voor burgers?

Antwoord: De wethouder zal onderzoeken hoe deze informatie op de website beschikbaar wordt gesteld.

16. Is de wethouder het met ons eens dat voorlichting aan stadsdelen, burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties over de beschermingsstatus van in het wild levende Amsterdamse dieren en de implementatie van de Flora- en faunawet verbetering verdient, gezien de eerder genoemde incidenten? Is de wethouder bereid om hier actie op te ondernemen? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Amsterdamse burgers worden geïnformeerd over de biodiversiteit en de bescherming daarvan middels de website www.flora-fauna.amsterdam.nl en bij een WABO-aanvraag omtrent de wet- en regelgeving van de Flora- en faunawet. De gemeente zelf werkt bij haar eigen werkzaamheden volgens de Amsterdamse gedragscode Flora- en faunawet.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester