Schriftelijke vragen inzake olievervuiling in de Kostverlorenvaart en de zijkanalen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de Kostverlorenvaart en het Westelijk Marktkanaal ligt al anderhalve week olie in het water. Buurtbewoners geven aan last te hebben van stank, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Watervogels zijn vertrokken of worden besmeurd onder olie aangetroffen. In het water zijn enkele dode vissen gevonden. Volgens berichtgeving van het Parool is Waternet inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak en bezig met het opruimen van de olie.[1],[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is er al bekend hoe de olie in het water terecht is gekomen? Zo ja, op welke wijze is dit gebeurd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Zo nee, welke instanties zijn betrokken bij het onderzoek naar de eventuele dader?

2. Is het college ervan op de hoogte om wat voor soort olie het precies gaat?

3. Is er een rampen- of crisisplan in werking getreden toen de olie op het water werd ontdekt?

4. Op welke wijze zijn buurtbewoners geïnformeerd over de olievervuiling?

5. Kan het college aangeven waarom het zo lang duurt voordat alle olie is opgeruimd en wanneer het water weer schoon zal zijn?

6. Kan het college aangeven wat het gevaar voor de ecologie, flora en fauna is? Zo ja, graag specifiek aangeven. Zo nee, waarom niet?

7. Wordt het effect van de olievervuiling op de ecologie gemonitord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?

8. Is er door de olievervuiling een risico of gevaar voor de volksgezondheid van bewoners rondom de Kostverlorenvaart? Zo ja, graag specifiek aangeven wat de risico’s zijn en of hier maatregelen op zijn genomen.

9. Welke acties worden er verder nog vanuit de gemeente ondernomen bij deze olievervuiling?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

 

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/waternet-heeft-handen-vol-aan-opruimen-olie-in-water-in-west~a4514025/

[2] https://www.parool.nl/amsterdam/bewoners-kostverlorenvaart-last-van-diesellucht~a4512477/