Schrif­te­lijke vragen inzake olie­ver­vuiling in de Kost­ver­lo­ren­vaart en de zijka­nalen


Indiendatum: sep. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de Kostverlorenvaart en het Westelijk Marktkanaal ligt al anderhalve week olie in het water. Buurtbewoners geven aan last te hebben van stank, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Watervogels zijn vertrokken of worden besmeurd onder olie aangetroffen. In het water zijn enkele dode vissen gevonden. Volgens berichtgeving van het Parool is Waternet inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak en bezig met het opruimen van de olie.[1],[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is er al bekend hoe de olie in het water terecht is gekomen? Zo ja, op welke wijze is dit gebeurd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Zo nee, welke instanties zijn betrokken bij het onderzoek naar de eventuele dader?

2. Is het college ervan op de hoogte om wat voor soort olie het precies gaat?

3. Is er een rampen- of crisisplan in werking getreden toen de olie op het water werd ontdekt?

4. Op welke wijze zijn buurtbewoners geïnformeerd over de olievervuiling?

5. Kan het college aangeven waarom het zo lang duurt voordat alle olie is opgeruimd en wanneer het water weer schoon zal zijn?

6. Kan het college aangeven wat het gevaar voor de ecologie, flora en fauna is? Zo ja, graag specifiek aangeven. Zo nee, waarom niet?

7. Wordt het effect van de olievervuiling op de ecologie gemonitord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?

8. Is er door de olievervuiling een risico of gevaar voor de volksgezondheid van bewoners rondom de Kostverlorenvaart? Zo ja, graag specifiek aangeven wat de risico’s zijn en of hier maatregelen op zijn genomen.

9. Welke acties worden er verder nog vanuit de gemeente ondernomen bij deze olievervuiling?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/waternet-heeft-handen-vol-aan-opruimen-olie-in-water-in-west~a4514025/

[2] https://www.parool.nl/amsterdam/bewoners-kostverlorenvaart-last-van-diesellucht~a4512477/

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 8 nov. 2017

1. Is er al bekend hoe de olie in het water terecht is gekomen? Zo ja, op welke wijze is dit gebeurd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Zo nee, welke instanties zijn betrokken bij het onderzoek naar de eventuele dader?

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater in zijn beheergebied. De Kostverlorenvaart en het Westelijk Marktkanaal vallen daar ook onder. Waternet voert de hiermee samenhangende taken uit in opdracht van het waterschap en heeft de verontreiniging bestreden.

Na constatering van de verontreiniging heeft Waternet onderzoek gestart naar de oorzaak daarvan. Meerdere keren is sonarapparatuur ingezet om onder water te kunnen ‘kijken’ naar mogelijke bronnen van de verontreiniging. Mede op basis van tips van bewoners zijn ook andere mogelijkheden onderzocht. Ook de politie heeft onderzoek gedaan. De inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. De oorzaak van de verontreiniging is helaas niet bekend.

2. Is het college ervan op de hoogte om wat voor soort olie het precies gaat?

Uit onderzoek door een deskundige van Rijkwaterstaat (in opdracht van Waternet) bleek, dat het om hydrauliekolie ging. Naar schatting ging het om 800 tot 1.000 liter hydrauliekolie. Dit soort olie wordt onder andere gebruikt in werktuigbouwkundige installaties, zoals kranen en remsystemen.

3. Is er een rampen- of crisisplan in werking getreden toen de olie op het water werd ontdekt?

Waternet heeft voor de bestrijding van problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater het Bestrijdingsplan Waterverontreiniging vastgesteld. Dit plan was de leidraad bij de bestrijding van de verontreiniging.

4. Op welke wijze zijn buurtbewoners geïnformeerd over de olievervuiling?

De bewoners zijn op 25 augustus 2017 via email geïnformeerd over de aanpak. Op 30 en 31 augustus 2017 hebben de bewoners een informatiebrief ontvangen. De Klantenservice van Waternet heeft telefonisch vragen van buurtbewoners beantwoord. De Officier van Dienst Water van Waternet heeft ter plaatse en ook telefonisch vragen van bewoners beantwoord. Na afloop van de opruimingswerkzaamheden heeft Waternet een bloemetje en een afsluitende informatiebrief langsgebracht bij de woonbootbewoners vanwege de ervaren stankoverlast en hinder.

5. Kan het college aangeven waarom het zo lang duurt voordat alle olie is opgeruimd en wanneer het water weer schoon zal zijn?

Op maandag 21 augustus 2017 ontving Waternet meldingen van bewoners en de politie over een verontreiniging op het Westelijk Marktkanaal. De eerste dagen heeft Waternet gesprayd met een middel om de olie te binden. De olie werd vervolgens opgevangen. Er is zo veel mogelijk olie weggehaald bij de woonboten om de overlast voor bewoners te beperken.
Op donderdag 31 augustus 2017 werd opnieuw olie geconstateerd op het kanaal. In reactie daarop zijn de werkzaamheden voortgezet. Aanvullend zijn zogenaamde bellenschermen geplaatst om verspreiding van de verontreiniging richting de insteekhavens van het Westelijk Marktkanaal en de Kostverlorenvaart tegen te gaan.
Op vrijdag 1 september 2017 was de olie opgeruimd. Het daaropvolgende weekend heeft Waternet de situatie gemonitord. Er is geen verontreiniging meer aangetroffen.

6. Kan het college aangeven wat het gevaar voor de ecologie, flora en fauna is? Zo ja, graag specifiek aangeven. Zo nee, waarom niet?

Alle olie is opgeruimd waardoor er geen gevaar meer is voor ecologie, flora en fauna.

7. Wordt het effect van de olievervuiling op de ecologie gemonitord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?

Nee, alle olie is opgeruimd. Ten tijde van de verontreiniging hebben bewoners bij Waternet melding gemaakt van dode vissen, een dode rat en enkele dode watervogels. Daarnaast werd gemeld dat waterplanten stierven en dat de watervogels vertrokken waren. Nadat de verontreiniging was opgeruimd is geconstateerd dat de watervogels weer terugkeerden en dat ook de planten weer opleefden.

8. Is er door de olievervuiling een risico of gevaar voor de volksgezondheid van bewoners rondom de Kostverlorenvaart? Zo ja, graag specifiek aangeven wat de risico’s zijn en of hier maatregelen op zijn genomen.

Waternet heeft de GGD geïnformeerd en om advies gevraagd naar aanleiding van vragen van bewoners naar de gevolgen van de verontreiniging voor hun gezondheid. Volgens de GGD kon de verontreiniging leiden tot tijdelijke klachten als hoofdpijn en ademhalingsproblemen. De GGD adviseerde om frisse lucht op te zoeken en om bij toenemende klachten contact te zoeken met de eigen huisarts of de GGD. Waternet heeft het advies van de GGD via een informatiebrief gedeeld met de bewoners.

9. Welke acties worden er verder nog vanuit de gemeente ondernomen bij deze olievervuiling?

De verontreiniging is opgeruimd. Er worden geen verdere acties meer ondernomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de ingebruikname van een festivalterrein op een risico-hotspot

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes

Lees verder

    Word actief Doneer