Schrif­te­lijke vragen inzake de inge­bruikname van een festi­val­terrein op een risico-hotspot


Indiendatum: aug. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Gemeente Amsterdam werkt aan een evenementenbeleid. In de locatieprofielen, waarvan nu de inspraakperiode loopt tot half september, staat een profiel uitgewerkt voor een nieuw evenemententerrein “N1” aan de Wethouder Van den Essenweg. Nog voordat dit überhaupt in de gemeenteraad is besproken is er al een festival aangekondigd op het terrein op 21 oktober, het Dockyard festival.[1] De beslistermijn voor het evenement is door de bestuurscommissie met zes weken verlengd.[2]
Bij het terrein komen zeker zeven beschermde dier- en plantsoorten voor, waaronder de rugstreeppad en de ransuil.[3] Bij het gebied zijn ook ecologische knelpunten opgelost. Aan de overkant van het kanaal dat het terrein begrenst zijn nog meer beschermde diersoorten aanwezig en grazen grote grazers.
Volgens het locatieprofiel zijn geen woonhuizen aanwezig in de omgeving. Maar op 150 meter afstand van het terrein zijn twee woningen naast het gemaal aan de Wethouder van Essenweg en op 200 meter afstand acht woonwagens.In acht nemend dat tussen het terrein en de woningen en woonarken aan het Zijlkanaal F West vooral water is zou ook rekening met deze woningen gehouden moeten worden.

Wat de PvdD ook ernstig zorgen baart, is dat Westpoort als “risico hotspot” wordt bestempeld in het Hoofdrapport regionaal risicoprofielprofiel uit 2012. [4] Een incident zou hier vanwege het multifunctionele ruimtegebruik snel escaleren en een grote impact hebben. In het Ontwerpbestemmingsplan voor de Osdorper Binnenpolder Noord, dat iets ten zuiden ligt van het N1 terrein, zijn ook veiligheidsrisico’s voor het gebied geformuleerd. Bij het terrein zijn wegen waaronder de Westrandweg (die ook langs het festivalterrein loopt) waarover veel gevaarlijke, toxische stoffen worden getransporteerd. Ook zijn er twee gasleidingen, een kooldioxideleiding en een kerosineleiding aanwezig in het gebied. Voor de laatste geldt dat er bij minder dan 255 personen per hectare geen sprake is van groepsrisico. Dit aantal wordt op een festivalterrein voor meer dan 50.000 personen ruimschoots overschreden. In het locatieprofiel staat ook dat de risico’s van windmolens op het terrein nog nader onderzocht moeten worden, en dat voor de leidingen nog “oplossingen moeten worden gevonden”.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het organiseren van een groot festival op het N1-terrein nog voordat de gemeenteraad zich over dit terrein heeft kunnen uitspreken bij de behandeling van de locatieprofielen?
2. Zijn er inmiddels oplossingen gevonden voor het gevaar van de hogedruk kerosine en gasleiding? Zo ja, welke? Zo nee, acht het college het verantwoord om hier een groot festival te laten plaatsvinden?
3. Hoe beoordeelt het college het dat er bij meer dan 255 personen per hectare al sprake is van een groepsrisico, terwijl er op het festivalterrein tienduizenden mensen aanwezig zullen zijn?
4. Hoe beoordeelt het college de tekst in het locatieprofiel dat er in de omgeving van het festivalterrein geen woonhuizen aanwezig zijn en er een beperkt risico op geluidsoverlast is, nu verschillende omwonenden zich hebben uitgesproken tegen het festivalterrein vanwege geluidsoverlast?
5. Wordt er een ecologische scan uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten zoals de rugstreeppad op het terrein uit te sluiten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
6. Waarom is de beslistermijn voor het festival met zes weken uitgesteld?

[1] http://dockyardfestival.com/

[2] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2017/week-29/aanvragen/verlenging-1/

[3] http://maps.amsterdam.nl/florafauna/

[4] Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (2012) Hoofdrapport Regionaal Risicoprofiel 2012

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 14 mei 2019

1. Hoe beoordeelt het college het organiseren van een groot festival op het N1-terrein nog voordat de gemeenteraad zich over dit terrein heeft kunnen uitspreken bij de behandeling van de locatieprofielen?

2. Zijn er inmiddels oplossingen gevonden voor het gevaar van de hogedruk kerosine en gasleiding? Zo ja, welke? Zo nee, acht het college het verantwoord om hier een groot festival te laten plaatsvinden?

3. Hoe beoordeelt het college het dat er bij meer dan 255 personen per hectare al sprake is van een groepsrisico, terwijl er op het festivalterrein tienduizenden mensen aanwezig zullen zijn?

4. Hoe beoordeelt het college de tekst in het locatieprofiel dat er in de omgeving van het festivalterrein geen woonhuizen aanwezig zijn en er een beperkt risico op geluidsoverlast is, nu verschillende omwonenden zich hebben uitgesproken tegen het festivalterrein vanwege geluidsoverlast?

5. Wordt er een ecologische scan uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten zoals de rugstreeppad op het terrein uit te sluiten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom is de beslistermijn voor het festival met zes weken uitgesteld?

Antwoord vragen 1 t/m 6:
Geacht raadslid Van Lammeren,
In augustus 2017 is door u een aantal schriftelijke vragen gesteld inzake het festivalterrein N1. Allereerst onze welgemeende excuses voor deze late beantwoording hierop. De vragen zijn te lang blijven liggen, wat wij zeer betreuren.

Het exploiteren van het N1-terrein als evenementenlocatie was een pilot, die nu is afgerond. De pilot had een looptijd van twee jaar, en diende om vast te stellen of het nuttig en haalbaar zou zijn om het terrein in het Westelijk Havengebied te ontwikkelen, zodat er voor een periode van 10 jaar evenementen zouden kunnen worden georganiseerd met een hoge geluidsbelasting. Ook zou het onderzoek dat tijdens de pilotperiode werd uitgevoerd de risico's in beeld brengen, en vaststellen welke maatregelen nodig zijn om op die plek duurzaam evenementen te organiseren. Veel vragen die over dit project zijn gesteld, zouden beantwoord worden in het onderzoek dat in de pilotperiode zou worden ingesteld.

In het collegebesluit van 6 februari 2019 is het pilotonderzoek besproken, en is naar aanleiding van de adviezen van de betrokken partijen besloten dat op het N1-terrein geen investeringen worden gedaan om het te ontwikkelen tot een nieuwe evenementenlocatie voor de komende jaren. De belangrijkste reden om van deze investering af te zien is dat het terrein als gevolg van de snelle stedelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren veel eerder dan voorzien nodig zal zijn. De verwachting is nu dat op het terrein nog maar 1 of 2 jaar evenementen kunnen plaatsvinden. Gezien dit besluit zijn de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen niet meer van relevante toegevoegde waarde. We betreuren het dat de vragen zo lang zijn blijven liggen.