Schrif­te­lijke vragen inzake nach­te­lijke heiwerk­zaam­heden tijdens Pasen


Indiendatum: 7 apr. 2021

In de nacht van zondag op maandag (paasnacht) heeft het klachten geregend over heiwerkzaamheden in Amsterdam. Veel Amsterdammers uit verschillende stadsdelen hebben (heftige) geluidsoverlast ervaren. Bij de Contactweg en de Nieuwe Hemweg in het Westelijk Havengebied werd gewerkt aan een tunnel onder het spoor.

Amsterdammers die de geluidsoverlast melden bij de gemeente via 14020 en bij de politie werden van het kastje naar de muur gestuurd. De Omgevingsdienst kon de ontheffingen niet vinden. Het was niet bekend waar de werkzaamheden plaatsvonden, of er ontheffingen verleend waren, tot hoe laat de werkzaamheden zouden duren en of er ingegrepen kon worden om de geluidsoverlast te beëindigen.

De Partij voor de Dieren wil weten of een ontheffing is verleend voor de nachtelijke heiwerkzaamheden en zo ja, wat de belangenafweging was. Ook wil de Partij voor de Dieren weten of en hoe het college lering wil trekken uit situaties waarin ernstige geluidsoverlast in grote delen van de stad wordt ervaren, zoals nu bij de heiwerkzaamheden of de honderden klachten tijdens festival DGTL.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. In een reactie aan het Parool [1] en AT5 [2] stelt de gemeente dat ‘alle benodigde vergunningen en ontheffingen zijn afgegeven voor de nachtelijke werkzaamheden.’ Door welke organisatie is een ontheffing verleend? Wanneer en waar is deze ontheffing gepubliceerd? Graag ontvangt de fractie van de Partij voor de Dieren de ontheffing(en) en de link naar de online publicatie(s).
  2. De Omgevingsdienst gaf op 5 april op Twitter aan dat de ontheffingen niet gevonden konden worden [3]. Waarom waren de ontheffingen niet vindbaar? Hoe kunnen Amsterdammers deze ontheffingen vinden en bezwaar maken als deze ontheffingen zelfs voor de Omgevingsdienst moeilijk vindbaar zijn? Ziet het college verbeterpunten in het vindbaar maken van vergunningen en ontheffingen van de Omgevingsdienst? Hebben Amsterdammers bezwaar kunnen maken op deze ontheffing(en)?
  3. Welke afwegingen lagen er aan ten grondslag om een ontheffing te verlenen op de Richtlijn Bouwlawaai 2016? Hoe is de afweging gemaakt tussen de nachtrust van vele Amsterdammers versus het treinverkeer? Klopt het bericht in het Parool dat enkel treinverkeer voor goederen werd gehinderd? [4]
  4. Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot geluidsniveaus van 110 - 130 dB(A). Geluidsoverlast was dus te verwachten, zeker in de nacht. Wat was de geluidsnorm van de ontheffing en zijn de werkzaamheden binnen deze geluidsnorm gebleven? Zijn er geluidsmetingen gedaan door de Omgevingsdienst of gemeente tijdens de werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de waarden? Indien de geluidsnormen zijn overschreden, welke consequenties verbindt het college aan deze overschrijding?
  5. Wat bedoelt de Omgevingsdienst met omwonenden “binnen een contour van 55 dB(A)”? [5]
  6. Conform het Bouwbesluit 2012 dient gebruik gemaakt te worden van de best beschikbare stille technieken. Is er bij dit project ingezet op deze stille technieken, zoals het boren van heipalen? Zo nee, waarom niet?
  7. Op welke manier(en) en door wie zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de nachtelijke heiwerkzaamheden in het Westelijk Havengebied en de te verwachten geluidsoverlast?
  8. Hoeveel meldingen van geluidsoverlast zijn er bij de gemeente en/of politie binnengekomen? Hoe zijn deze meldingen afgehandeld? Is het college tevreden over deze afhandeling?
  9. Waarom waren zowel de medewerkers van 14020 als de politie niet op de hoogte van de heiwerkzaamheden? En welke punten ziet het college ter verbetering van de informatie en communicatie richting Amsterdammers?
  10. Welke mogelijkheden ziet het college om situaties van ernstige geluidsoverlast in grote delen van de stad te voorkomen (zoals bij de heiwerkzaamheden deze Pasen of bij festival DGTL [6] tijdens Pasen 2019) en op welke manier kan het college ingrijpen om de geluidsoverlast in dergelijke situaties te beëindigen? Is het college bereid om te kijken naar de daadwerkelijke oorzaken (heimachines, geluidsinstallaties) in plaats van ‘bijzondere weersomstandigheden’?


[1] https://www.parool.nl/amsterda...

[2] https://www.at5.nl/artikelen/2...

[3] https://twitter.com/ODNZKG/sta...

[4] https://www.parool.nl/amsterda...

[5] https://odnzkg.nl/ontheffing-n...

[6] https://www.parool.nl/nieuws/7...