Schrif­te­lijke vragen inzake nach­te­lijke heiwerk­zaam­heden tijdens Pasen


Indiendatum: 7 apr. 2021

In de nacht van zondag op maandag (paasnacht) heeft het klachten geregend over heiwerkzaamheden in Amsterdam. Veel Amsterdammers uit verschillende stadsdelen hebben (heftige) geluidsoverlast ervaren. Bij de Contactweg en de Nieuwe Hemweg in het Westelijk Havengebied werd gewerkt aan een tunnel onder het spoor.

Amsterdammers die de geluidsoverlast melden bij de gemeente via 14020 en bij de politie werden van het kastje naar de muur gestuurd. De Omgevingsdienst kon de ontheffingen niet vinden. Het was niet bekend waar de werkzaamheden plaatsvonden, of er ontheffingen verleend waren, tot hoe laat de werkzaamheden zouden duren en of er ingegrepen kon worden om de geluidsoverlast te beëindigen.

De Partij voor de Dieren wil weten of een ontheffing is verleend voor de nachtelijke heiwerkzaamheden en zo ja, wat de belangenafweging was. Ook wil de Partij voor de Dieren weten of en hoe het college lering wil trekken uit situaties waarin ernstige geluidsoverlast in grote delen van de stad wordt ervaren, zoals nu bij de heiwerkzaamheden of de honderden klachten tijdens festival DGTL.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. In een reactie aan het Parool [1] en AT5 [2] stelt de gemeente dat ‘alle benodigde vergunningen en ontheffingen zijn afgegeven voor de nachtelijke werkzaamheden.’ Door welke organisatie is een ontheffing verleend? Wanneer en waar is deze ontheffing gepubliceerd? Graag ontvangt de fractie van de Partij voor de Dieren de ontheffing(en) en de link naar de online publicatie(s).
 2. De Omgevingsdienst gaf op 5 april op Twitter aan dat de ontheffingen niet gevonden konden worden [3]. Waarom waren de ontheffingen niet vindbaar? Hoe kunnen Amsterdammers deze ontheffingen vinden en bezwaar maken als deze ontheffingen zelfs voor de Omgevingsdienst moeilijk vindbaar zijn? Ziet het college verbeterpunten in het vindbaar maken van vergunningen en ontheffingen van de Omgevingsdienst? Hebben Amsterdammers bezwaar kunnen maken op deze ontheffing(en)?
 3. Welke afwegingen lagen er aan ten grondslag om een ontheffing te verlenen op de Richtlijn Bouwlawaai 2016? Hoe is de afweging gemaakt tussen de nachtrust van vele Amsterdammers versus het treinverkeer? Klopt het bericht in het Parool dat enkel treinverkeer voor goederen werd gehinderd? [4]
 4. Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot geluidsniveaus van 110 - 130 dB(A). Geluidsoverlast was dus te verwachten, zeker in de nacht. Wat was de geluidsnorm van de ontheffing en zijn de werkzaamheden binnen deze geluidsnorm gebleven? Zijn er geluidsmetingen gedaan door de Omgevingsdienst of gemeente tijdens de werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de waarden? Indien de geluidsnormen zijn overschreden, welke consequenties verbindt het college aan deze overschrijding?
 5. Wat bedoelt de Omgevingsdienst met omwonenden “binnen een contour van 55 dB(A)”? [5]
 6. Conform het Bouwbesluit 2012 dient gebruik gemaakt te worden van de best beschikbare stille technieken. Is er bij dit project ingezet op deze stille technieken, zoals het boren van heipalen? Zo nee, waarom niet?
 7. Op welke manier(en) en door wie zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de nachtelijke heiwerkzaamheden in het Westelijk Havengebied en de te verwachten geluidsoverlast?
 8. Hoeveel meldingen van geluidsoverlast zijn er bij de gemeente en/of politie binnengekomen? Hoe zijn deze meldingen afgehandeld? Is het college tevreden over deze afhandeling?
 9. Waarom waren zowel de medewerkers van 14020 als de politie niet op de hoogte van de heiwerkzaamheden? En welke punten ziet het college ter verbetering van de informatie en communicatie richting Amsterdammers?
 10. Welke mogelijkheden ziet het college om situaties van ernstige geluidsoverlast in grote delen van de stad te voorkomen (zoals bij de heiwerkzaamheden deze Pasen of bij festival DGTL [6] tijdens Pasen 2019) en op welke manier kan het college ingrijpen om de geluidsoverlast in dergelijke situaties te beëindigen? Is het college bereid om te kijken naar de daadwerkelijke oorzaken (heimachines, geluidsinstallaties) in plaats van ‘bijzondere weersomstandigheden’?


[1] https://www.parool.nl/amsterda...

[2] https://www.at5.nl/artikelen/2...

[3] https://twitter.com/ODNZKG/sta...

[4] https://www.parool.nl/amsterda...

[5] https://odnzkg.nl/ontheffing-n...

[6] https://www.parool.nl/nieuws/7...

Indiendatum: 7 apr. 2021
Antwoorddatum: 25 mei 2021

 1. In een reactie aan het Parool [1] en AT5 [2] stelt de gemeente dat ‘alle benodigde vergunningen en ontheffingen zijn afgegeven voor de nachtelijke werkzaamheden.’ Door welke organisatie is een ontheffing verleend? Wanneer en waar is deze ontheffing gepubliceerd? Graag ontvangt de fractie van de Partij voor de Dieren de ontheffing(en) en de link naar de online publicatie(s).

Antwoord: Er is op 3 juli 2020 een omgevingsvergunning voor het bouwen van de onderdoorgang aan
de Contactweg onder zaaknummer 9587361 afgegeven door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG). Er is op 23 maart 2021 door de OD NZKG een ontheffing voor het mogen afwijken van de werktijden als bedoeld in artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012 verleend onder zaaknummer 9690784. Er is op 26 maart 2021 door Port of Amsterdam namens het college een APV ontheffing verleend voor de werkzaamheden aan het spoor. De ontheffingen zijn als bijlagen aan dit stuk toegevoegd.

Werktijdenontheffingen op grond van het Bouwbesluit worden gepubliceerd op de Amsterdamse site https://www.amsterdam.nl/nieuws/kennisgevingen-bekendmakingen/.Op deze site wordt doorverwezen naar de site van de OD NKG https://loket.odnzkg.nl/ waarop de actuele bekendmakingen van de OD NZKG worden gepubliceerd. In dit geval is de ontheffing van de werktijden die de OD NZKG heeft verleend per abuis niet gepubliceerd op de site. Hierdoor was de ontheffing niet direct vindbaar. Inmiddels heeft publicatie alsnog plaatsgevonden. De rechtstreekse link naar deze werktijdenontheffing is https://loket.odnzkg.nl/actuele-bekendmakingen/. De ontheffingen op grond van de APV die door Port of Amsterdam worden verleend, worden niet gepubliceerd op de website van de gemeente Amsterdam. Hiertoe bestaat ook geen wettelijke verplichting. De mogelijkheden om deze ontheffingen ook te publiceren op de Amsterdamse site zullen desondanks nader worden onderzocht.


2. De Omgevingsdienst gaf op 5 april op Twitter aan dat de ontheffingen niet gevonden konden worden [3]. Waarom waren de ontheffingen niet vindbaar? Hoe kunnen Amsterdammers deze ontheffingen vinden en bezwaar maken als deze ontheffingen zelfs voor de Omgevingsdienst moeilijk vindbaar zijn? Ziet het college verbeterpunten in het vindbaar maken van vergunningen en ontheffingen van de Omgevingsdienst? Hebben Amsterdammers bezwaar kunnen maken op deze ontheffing(en)?

Antwoord: Gedurende het Paasweekend kwamen er bij de OD NZKG verschillende meldingen over werkzaamheden binnen. De meldingen kwamen uit verschillende delen van de stad. De reden hiervoor is dat het geluid door de stormachtige weersomstandigheden ver heeft gedragen. Hierdoor was niet snel te bepalen vanuit welke locatie het geluid afkomstig was. Daarmee was ook niet direct duidelijk naar welke vergunning/ ontheffing moest worden gezocht.

Ten aanzien van de vindbaarheid voor Amsterdammers van de vergunningen en ontheffingen die door de OD NZKG worden verleend, verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1. Deze vergunningen en ontheffingen worden gepubliceerd op de Amsterdamse site https://www.amsterdam.nl/nieuws/kennisgevingen-bekendmakingen/. Op deze site wordt ook doorverwezen naar de site van de OD NZKG https://loket.odnzkg.nl/ waarop de actuele bekendmakingen van de OD NZKG worden gepubliceerd.

Over het algemeen vindt publicatie tijdig plaats en worden Amsterdammers hiermee in staat gesteld om (ruim) binnen de wettelijke termijnen bezwaar te maken. In dit geval is de ontheffing van de werktijden die de OD NZKG heeft verleend helaas per abuis niet gepubliceerd op de site. Inmiddels heeft publicatie alsnog plaatsgevonden, waardoor Amsterdammers alsnog in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaar te maken. Op basis van deze specifieke situatie ziet het college geen algemene verbeterpunten voor de vindbaarheid van de vergunningen en ontheffingen die door de OD NZKG worden verleend.

3. Welke afwegingen lagen er aan ten grondslag om een ontheffing te verlenen op de Richtlijn Bouwlawaai 2016? Hoe is de afweging gemaakt tussen de nachtrust van vele Amsterdammers versus het treinverkeer? Klopt het bericht in het Parool dat enkel treinverkeer voor goederen werd gehinderd? [4]

Antwoord: De OD NZKG heeft deze werktijdenontheffing afgegeven, omdat de eerder vergunde werkzaamheden voor een onderdoorgang uitgevoerd moeten worden binnen de buitendienststelling van het spoor, een treinvrije periode. Treinvrije periodes moeten 12 maanden van tevoren worden aangevraagd en worden ingepland door ProRail. Om de duur van de werkzaamheden en de treinvrije periode zo kort mogelijk te houden, is het noodzakelijk dat er aaneengesloten werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook buiten de gangbare werktijden.

Bij ontheffingen voor nachtelijke werkzaamheden worden geluidsprognoses ingediend en door de OD NZKG getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de richtlijn Bouwlawaai 2016 die de gemeente Amsterdam als handvat heeft bij het beoordelen van dit soort verzoeken tot ontheffingen. Met de geluidsprognose is aangetoond dat er werd voldaan aan de regelgeving in relatie tot de geluidsbelasting op de gevels v/d woningen in de directe omgeving. Daarnaast is in de afweging voor het verlenen van een werktijdenontheffing meegenomen dat de werkzaamheden non stop door moesten gaan binnen de 56 uur treinvrije periode. Er moesten 53 palen worden geslagen en daarna nog circa 70 meter aan damwanden ingebracht worden binnen 33 uur. De overige uren waren nodig voor afbreken
en opbouwen van het spoor. Dit heeft geresulteerd in een heel strakke planning. Bij de werkzaamheden is de in deze omstandigheden best beschikbare techniek toegepast. Met stillere technieken (die zeker wel bestaan) konden deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd binnen de beschikbare tijd binnen de treinvrije periode.

Er wordt tijdens de behandeling van de aanvraag om ontheffing door de OD NZKG geen onderscheid gemaakt tussen goederenverkeer en personenverkeer. Dat is voor het verlenen van de ontheffing niet relevant. Het werk kan alleen worden uitgevoerd in de treinvrije periode. In de treinvrije periode rijden overigens noch passagiers-, noch goederentreinen over het spoor.

4. Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot geluidsniveaus van 110 - 130 dB(A). Geluidsoverlast was dus te verwachten, zeker in de nacht. Wat was de geluidsnorm van de ontheffing en zijn de werkzaamheden binnen deze geluidsnorm gebleven? Zijn er geluidsmetingen gedaan door de Omgevingsdienst of gemeente tijdens de werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de waarden? Indien de geluidsnormen zijn overschreden, welke consequenties verbindt het college aan deze overschrijding?

Antwoord: De aanvrager heeft een geluidsrapportage ingediend bij het verzoek tot ontheffing. Hiermee wordt beoordeeld wat het verwachte geluidsniveau op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen zal zijn, zoals o.a. woningen. De geluidsrapportage is beoordeeld door de geluidsadviseur van de OD NZKG en na diverse aanpassingen akkoord bevonden. Op basis van de geluidsprognoses van 8 februari 2021 was niet te verwachten dat de beoogde heiwerkzaamheden tot ver in de omtrek geluidsoverlast zou opleveren. Dat er desondanks veel meldingen over geluidsoverlast zijn ingediend, was toe te schrijven aan de stormachtige weersomstandigheden tijdens de Paasdagen. Hierdoor was er sprake van een ‘meewindconditie’, waarmee het wettelijk rekenmodel geen rekening mee houdt.

Er zijn door de OD NZKG geen geluidmetingen gedaan. Geluidsmetingen worden ook niet standaard gedaan; hier wordt risicogericht mee omgegaan. Als daar reden toe is, kan de aanvrager tevens verplicht worden tot monitoring (meting) van het geluid. Gezien het verwachte geluidsniveau op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen, was er in dit geval geen reden om geluidmetingen uit te voeren of om monitoring van het geluid door de aannemer verplicht te stellen. Aan –in eerste instantie- onvoorziene weersomstandigheden zal bij toekomstige gevallen aandacht worden besteed bij de risico-afweging voor het uitvoeren van geluidsmetingen.


5.
Wat bedoelt de Omgevingsdienst met omwonenden “binnen een contour van 55 dB(A)”? [5]

Antwoord: Hiermee wordt gedoeld op de omwonenden die zich binnen het gebied bevinden waar de
verwachting is dat het geluid dat op de gevel komt minimaal 55 dB(A) of hoger is.

6. Conform het Bouwbesluit 2012 dient gebruik gemaakt te worden van de best beschikbare stille technieken. Is er bij dit project ingezet op deze stille technieken, zoals het boren van heipalen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het toepassen van de best beschikbare stille technieken moet gelezen worden als de best
beschikbare technieken waarmee de betreffende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden ter plaatsen. Met stillere technieken (die zeker wel bestaan) konden deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd binnen de van te voren vastgestelde treinvrije periode. Op basis van de geluidsprognose was er ook geen reden om stillere technieken verplicht te stellen. Zie voor verdere uitleg de beantwoording onder vraag 3.

7. Op welke manier(en) en door wie zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de nachtelijke heiwerkzaamheden in het Westelijk Havengebied en de te verwachten geluidsoverlast?

Antwoord: Bij aanvang van het project is op hoofdlijnen gecommuniceerd met een brief naar de directe
omgeving, via At5 en online op de webpagina van de gemeente Amsterdam. Volgens de voorwaarde van de ontheffing zouden de omwonenden die zich binnen de 55 dB(A) contour op de hoogte gebracht moeten worden. Binnen dit contour bleken zich echter geen woning te bevinden of bedrijven aanwezig te zijn die in gebruik zouden zijn gedurende de werkzaamheden.

8. Hoeveel meldingen van geluidsoverlast zijn er bij de gemeente en/of politie binnengekomen? Hoe zijn deze meldingen afgehandeld? Is het college tevreden over deze afhandeling?

Antwoord: Bij de OD NZKG zijn 43 meldingen ingediend en er zijn circa 150 meldingen ingediend bij de
stadsdelen Noord en West. Iedereen die een melding heeft ingediend, heeft een persoonlijke reactie per e-mail ontvangen, behalve degenen die geen contactgegevens hebben achtergelaten. Er is ingezet op het snel en adequaat beantwoorden van de vragen. Het college is tevreden over de snelheid van de afhandeling van de meldingen, maar betreurt het dat de communicatie op de website in dit geval niet optimaal is verlopen en dat geluidsoverlast is ervaren.

9. Waarom waren zowel de medewerkers van 14020 als de politie niet op de hoogte van de heiwerkzaamheden? En welke punten ziet het college ter verbetering van de informatie en communicatie richting Amsterdammers?

Antwoord: De werkzaamheden zijn op 26 maart 2021 aangevangen. De politie is voor aanvang hiervan geïnformeerd door de aannemer Heijmans. Het beleid binnen de gemeente is dat 14020 eveneens wordt geïnformeerd over nachtelijke werkzaamheden waarvoor een ontheffing is verleend en dat de werktijdenontheffing wordt gepubliceerd op de website. Dat dit in dit geval per abuis niet is gebeurd wordt -zoals eerder genoemd- door het college betreurd. In deze specifieke situatie ziet het college echter geen algemene verbeterpunten voor de communicatie inzake verleende vergunningen en ontheffingen.

10. Welke mogelijkheden ziet het college om situaties van ernstige geluidsoverlast in grote delen van de stad te voorkomen (zoals bij de heiwerkzaamheden deze Pasen of bij festival DGTL [6] tijdens Pasen 2019) en op welke manier kan het college ingrijpen om de geluidsoverlast in dergelijke situaties te beëindigen? Is het college bereid om te kijken naar de daadwerkelijke oorzaken (heimachines, geluidsinstallaties) in plaats van ‘bijzondere weersomstandigheden’?


Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 4. Onder normale weersomstandigheden was hier geen sprake van overlast. De oorzaak van de geluidsoverlast was gelegen in de stormachtige weersomstandigheden tijdens de Paasdagen, waar het voorgeschreven wettelijk rekenmodel geen rekening mee houdt. De werkzaamheden hebben daardoor meer geluidsdruk gegeven dan vooraf verwacht. Er was in dit geval sprake van bijzondere omstandigheden die helaas tot niet voorziene geluidsoverlast hebben geleid. Over het algemeen valt echter uit de ingediende geluidsonderzoeken helder af te leiden of er sprake zal zijn van geluidsoverlast. Tegen overschrijding van de regelgeving kan direct handhavend worden opgetreden. Bij de geplande evaluatie van de Richtlijn Bouwlawaai 2016 zal worden meegenomen of meteogegevens kunnen worden meegewogen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren inzake import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk in "post-brexit-tijdperk".

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de subsidie van Artis en de bezoldiging boven de WNT-norm van de directeur

Lees verder

    Word actief Doneer