Schrif­te­lijke vragen inzake de subsidie van Artis en de bezol­diging boven de WNT-norm van de directeur


Indiendatum: apr. 2021

De gemeenteraad van Amsterdam heeft uitgesproken dat subsidieontvangers haar eigen personeel niet meer mogen bezoldigen dan de WNT-norm. Deze wens is dan ook opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA).

Uit het jaarverslag van Artis blijkt dat de directeur van Artis in 2018 een bezoldiging van € 174.043 en in 2019 een bezoldiging van € 204.001 heeft ontvangen. Een stijging van 17%. De WNT-norm lag in 2019 op € 194.000 en derhalve heeft de directeur van Artis in 2019 een bezoldiging ontvangen hoger dan de WNT-norm.

Daarbij heeft Artis deze week een rechtszaak verloren (aangespannen door het FNV) aangezien Artis de structurele arbeidsvoorwaarden van 23 personeelsleden wilde verlagen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1. Is het college op de hoogte gesteld door Artis dat de algemeen directeur in 2019 boven de WNT norm heeft verdiend. Zo nee:

a. Indien vorige vraag met nee is beantwoord: Heeft het college zelf navraag gedaan of een of meerdere personen boven de WNT-norm heeft verdiend? (conform de algemene subsidie verordening Amsterdam)
b. Indien bij vraag 1a het antwoord ja is: Heeft Artis gehoor gegeven aan het verzoek van het college?
c. Indien het antwoord bij vraag 1a nee is:, waarom is dit niet gebeurd? En zijn er andere subsidieontvangers waarbij dit niet heeft plaatsgevonden?

2. Is de subsidie van Artis over het jaar 2019 reeds definitief vastgesteld? Zo ja is de subsidie naar beneden bijgesteld of geheel geweigerd?

3. Zo nee, is het college alsnog van plan om dit te doen? Gezien het duidelijk is dat de WNT-norm is overschreden?

4. Hoe oordeelt het college dat Artis haar directeur een hogere bezoldiging geeft dan de WNT-norm en ondertussen structurele arbeidsvoorwaarden van haar personeel wil verlagen?

Indiendatum: apr. 2021
Antwoorddatum: 8 apr. 2021