Schrif­te­lijke vragen inzake de subsidie van Artis en de bezol­diging boven de WNT-norm van de directeur


Indiendatum: apr. 2021

De gemeenteraad van Amsterdam heeft uitgesproken dat subsidieontvangers haar eigen personeel niet meer mogen bezoldigen dan de WNT-norm. Deze wens is dan ook opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA).

Uit het jaarverslag van Artis blijkt dat de directeur van Artis in 2018 een bezoldiging van € 174.043 en in 2019 een bezoldiging van € 204.001 heeft ontvangen. Een stijging van 17%. De WNT-norm lag in 2019 op € 194.000 en derhalve heeft de directeur van Artis in 2019 een bezoldiging ontvangen hoger dan de WNT-norm.

Daarbij heeft Artis deze week een rechtszaak verloren (aangespannen door het FNV) aangezien Artis de structurele arbeidsvoorwaarden van 23 personeelsleden wilde verlagen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Van Lammeren, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1. Is het college op de hoogte gesteld door Artis dat de algemeen directeur in 2019 boven de WNT norm heeft verdiend. Zo nee:

a. Indien vorige vraag met nee is beantwoord: Heeft het college zelf navraag gedaan of een of meerdere personen boven de WNT-norm heeft verdiend? (conform de algemene subsidie verordening Amsterdam)
b. Indien bij vraag 1a het antwoord ja is: Heeft Artis gehoor gegeven aan het verzoek van het college?
c. Indien het antwoord bij vraag 1a nee is:, waarom is dit niet gebeurd? En zijn er andere subsidieontvangers waarbij dit niet heeft plaatsgevonden?

2. Is de subsidie van Artis over het jaar 2019 reeds definitief vastgesteld? Zo ja is de subsidie naar beneden bijgesteld of geheel geweigerd?

3. Zo nee, is het college alsnog van plan om dit te doen? Gezien het duidelijk is dat de WNT-norm is overschreden?

4. Hoe oordeelt het college dat Artis haar directeur een hogere bezoldiging geeft dan de WNT-norm en ondertussen structurele arbeidsvoorwaarden van haar personeel wil verlagen?

Indiendatum: apr. 2021
Antwoorddatum: 8 apr. 2021

1.Is het college op de hoogte gesteld door Artis dat de algemeen directeur in 2019 boven de WNT norm heeft verdiend. Zo nee: a. Indien vorige vraag met nee is beantwoord: Heeft het college zelf navraag gedaan of een of meerdere personen boven de WNT-norm heeft verdiend? (conform de algemene subsidie verordening Amsterdam).

Antwoord: Bij de beoordeling aanvraag en vaststelling van de jaarlijkse subsidie aan Artis hanteert het Subsidiebureau van de gemeente Amsterdam de volgende procedure. De aanvraag wordt online ingediend en aan de aanvrager/rechtspersoon wordt de vraag gesteld of er sprake is van overschrijding van de WNT-norm. Artis heeft de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2019 voor 1 oktober 2018 online ingediend. De bezoldiging van de ARTIS – directeur is gebaseerd op de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Organisaties, waarvan de maximum bezoldiging gekoppeld is aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Bij indiensttreding van de ARTIS-directeur in 2017 is afgesproken dat diens jaarbezoldiging bij goed functioneren zou doorgroeien tot het maximum uit de Regeling. Ook werd vastgelegd dat hij verplicht de directeurswoning zou gaan bewonen. In de periode 2017/2018 was het bij de directie van ARTIS onbekend dat het gebruik van de directeurswoning als fiscale bijtelling moest worden opgenomen bij de jaarbezoldiging van de directeur. Door de fiscale bijtelling kwam de jaarbezoldiging in 2019 éénmalig boven het maximum van de Regeling uit. In 2019 was de verplichte bijtelling wel bekend en daarom heeft ARTIS de jaarbezoldiging met fiscale bijtelling directeurswoning opgenomen in de jaarrekening 2019. Over 2020 werd het salaris van de ARTIS-directeur naar beneden bijgesteld, waardoor deze binnen de voor 2020 geldende WNT-norm valt.

b. Indien bij vraag 1a het antwoord ja is: Heeft Artis gehoor gegeven aan het verzoek van het college

Antwoord: NVT

c. Indien het antwoord bij vraag 1a nee is:, waarom is dit niet gebeurd? En zijn er andere subsidieontvangers waarbij dit niet heeft plaatsgevonden?

Antwoord: Het college hecht veel waarde aan het naleven van de Wet Normering Topinkomens waarmee bovenmatige bezoldiging van functionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden wordt gelegd. Om deze reden is de WNT-norm opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en wordt bij de toetsing hierop toegezien. ARTIS ontvangt jaarlijks van de gemeente Amsterdam een instandhoudingssubsidie die op basis van de ASA wordt verleend. Het college vindt het ongewenst dat het salaris in 2019 boven de WNT-norm van € 194.000 lag en heeft de directie van ARTIS hierop aangesproken. Inmiddels is het salaris bijgesteld en ligt het onder de WNTnorm. Het Subsidiebureau van de gemeente Amsterdam, die alle subsidieaanvragen toetst en beschikt, heeft aangegeven dat de bezoldiging van het personeel van alle subsidieontvangers personeel binnen de Wet Normering Topinkomens is.

2. Is de subsidie van Artis over het jaar 2019 reeds definitief vastgesteld? Zo ja is de subsidie naar beneden bijgesteld of geheel geweigerd?

Antwoord: De instandhoudingssubsidie over het jaar 2019 is op 11 december 2020 definitief vastgesteld op basis van de ingediende verantwoording, zijnde het jaarverslag 2019, conform de resultaatafspraken met de gemeente Amsterdam. ARTIS ontvangt een periodieke subsidie die vast is opgenomen in de begroting ten behoeve van de instandhouding Nature Artis Magistra. Bij een periodieke subsidie geldt dat als aan de prestaties is voldaan de subsidie conform wordt vastgesteld.

3. Zo nee, is het college alsnog van plan om dit te doen? Gezien het duidelijk is dat de WNT-norm is overschreden?

Antwoord: Over 2019 heeft ARTIS aan de resultaatafspraken voldaan, er is geen aanleiding om de subsidie aan te passen

4. Hoe oordeelt het college dat Artis haar directeur een hogere bezoldiging geeft dan de WNTnorm en ondertussen structurele arbeidsvoorwaarden van haar personeel wil verlagen?

Antwoord: Er was sprake van een initiatief om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren voor een deel van het personeel. Dit is van de baan door de uitspraak van de rechter. ARTIS respecteert de uitspraak die de rechtbank Amsterdam afgelopen vrijdag 2 april 2021 deed in een kort geding dat een aantal medewerkers van de dierentuin had aangespannen tegen hun werkgever. De beloning van de directeur valt binnen de kaders van Regeling beloning directeuren Goede Doelen. Binnen deze regeling is de maximum bezoldiging gekoppeld aan de wet Normering Topinkomens (WNT). Naleving van de WNT heeft voor het college prioriteit en is daarom opgenomen in de ASA. In 2019 voldeed de bezoldiging niet aan deze regeling en is de directie van Artis hierover door het college aangesproken. Over 2020 is het salaris van de ARTISdirecteur naar beneden bijgesteld, waardoor deze binnen de voor 2020 geldende WNT-norm valt. In 2021 is de norm voor de jaarbezoldiging verhoogd. Gezien de huidige moeilijke financiële situatie zijn de salarissen binnen ARTIS in 2021 bevroren, dit geldt voor alle medewerkers en ook voor het salaris van de ARTIS-directeur. De stelling dat de ARTIS-directeur een hogere bezoldiging heeft dan de WNT-norm is voor het jaar 2019 juist en voor de jaren 2020 en 2021 onjuist.