Schrif­te­lijke vragen inzake locaties voor stads­bossen


Indiendatum: 2 jun. 2020

Recent presenteerde het college een ambitieuze visie over het radicaal vergroenen van Amsterdam i. Een onderdeel hiervan zou een groot nieuw stadsbos moeten zijn, maar de beoogde locatie is nog niet in zicht. Per brief is de raad in februari jl. tevens geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek door de stadsdelen naar mogelijke locaties voor kleine bossen.ii Het resultaat hiervan is dat de stadsdelen weliswaar kansen zien, maar locaties vooralsnog alleen met ruim voorbehoud kunnen aandragen. Het college heeft daarom in de brief geen overzicht van mogelijke locaties opgenomen.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van Partij voor de Dieren, D66, CDA en DENK, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Op welke locaties zien de stadsdelen kansen voor een klein bos of voedselbos, zij het met voorbehoud?

2. Kan het college per locatie waar de stadsdelen deze kansen zien aangeven op welke gronden het voorbehoud berust?

3. Ziet het college en/of het stadsdeel mogelijkheden voor een klein bos aan de oostkant van het Diemerpark, zoals voorgesteld door Vrienden van het Diemerpark?iii Zo ja, hoe gaat het college hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

4. In de Groenvisie 2050 staat: “We maken per stadsdeel een kaart met daarop de kansen voor groen. Projecten die veel kunnen bijdragen aan de ambities van de Groenvisie worden eerder uitgevoerd.” Wanneer is deze kaart gereed? Kwalificeert het college kleine stadsbossen of voedselbossen als projecten die veel bijdragen aan de ambities van de Groenvisie?

5. Is het college het met de indieners eens dat bij zowel het beoogde stadsbos als kleine bossen, het van belang is om te streven naar het realiseren van habitats die qua samenstelling van soorten kansen bieden voor zeldzame en/of bedreigde diersoorten? Welke kansen ziet het college daarbij? Graag een toelichting.

6. Is het college van mening dat bij het aanwijzen van de locaties ook wordt nagedacht over de bredere functie die het stadsbos of kleine bos vervult in verbinding met andere groengebieden?

7. Hoe zal de zoektocht verlopen naar een locatie voor het grote nieuw stadsbos dat is aangekondigd in de Groenvisie 2050? Op welke termijn kan de raad een eerste inventarisatie van mogelijke locaties verwachten?

De leden van de gemeenteraad,
A.L. Bakker
D.O.C. de Jager
D.T. Boomsma
A. Kiliç

i https://www.amsterdam.nl/bestu...
iihttps://amsterdam.raadsinforma...
iii Vrienden van het Diemerpark, 2020, Vergeten stuk Diemerpark: de Staart. Stap 1 op weg naar een mens- en natuurvriendelijker inrichting. Zie pagina 27: http://www.vriendenvanhetdieme...

Indiendatum: 2 jun. 2020
Antwoorddatum: 18 aug. 2020

1. Op welke locaties zien de stadsdelen kansen voor een klein bos of voedselbos, zij het met voorbehoud?
Antwoord: Op dit moment kan nog geen concrete lijst van locaties aangedragen worden. De verdere zoektocht hiernaar zal meegenomen worden in het uitvoeringsprogramma Groenvisie en de kansenkaarten binnen de stadsdelen. Het college spreekt overigens liever over kleinere bosplantsoenen, zoals ook toegelicht in de brief van 8 oktober jl over de motie Tiny Forests.

2. Kan het college per locatie waar de stadsdelen deze kansen zien aangeven op welke gronden het voorbehoud berust?
Antwoord: Zoals ook toegelicht in de brief van 8 oktober jl. is de druk op zowel de bovengrondse als de ondergrondse ruimte groot. Daardoor zijn bosplantsoenen niet overal inpasbaar. Ook de verwachte hoge kosten voor aanleg en onderhoud zijn een voorbehoud. Om aanleg mogelijk te maken, moeten middelen beschikbaar gesteld worden.

3. Ziet het college en/of het stadsdeel mogelijkheden voor een klein bos aan de oostkant van het Diemerpark, zoals voorgesteld door Vrienden van het
Diemerpark? Zo ja, hoe gaat het college hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op dit moment wordt vanuit stadsdeel Oost gewerkt aan het project vernieuwing Diemerpark. Met verschillende partijen waaronder Vrienden van het Diemerpark is men in gesprek.

4. In de Groenvisie 2050 staat: “We maken per stadsdeel een kaart met daarop de kansen voor groen. Projecten die veel kunnen bijdragen aan de ambities van de Groenvisie worden eerder uitgevoerd.” Wanneer is deze kaart gereed? Kwalificeert het college kleine stadsbossen of voedselbossen als projecten die veel bijdragen aan de ambities van de Groenvisie?
Antwoord: Op dit moment is de Groenvisie nog niet vastgesteld en worden de inspraakreacties verwerkt. In het najaar 2020 zijn het college en de raad nog aan
zet voordat pas overgegaan kan worden op uitvoering.

5. Is het college het met de indieners eens dat bij zowel het beoogde stadsbos als kleine bossen, het van belang is om te streven naar het realiseren van habitats
die qua samenstelling van soorten kansen bieden voor zeldzame en/of bedreigde diersoorten? Welke kansen ziet het college daarbij? Graag een toelichting.

Antwoord: Ja, bij de aanleg van nieuwe bossen is biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt. Zodra dat aan de orde is, is het belangrijk bij het ontwerp van een nieuw bos te streven naar aanleg met diverse inheemse boom- en struiksoorten.

6. Is het college van mening dat bij het aanwijzen van de locaties ook wordt nagedacht over de bredere functie die het stadsbos of kleine bos vervult in verbinding met andere groengebieden?
Antwoord: Stadsbossen en bosplantsoenen zijn groene toevoegingen in de stad die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de thema’s gezondheid, sociaal welzijn,
klimaatadaptatie en biodiversiteit. De locatie kan bepalend zijn voor in welke mate het bos een rol kan spelen in het versterken van deze bovengenoemde functies.

7. Hoe zal de zoektocht verlopen naar een locatie voor het grote nieuw stadsbos dat is aangekondigd in de Groenvisie 2050? Op welke termijn kan de raad een eerste inventarisatie van mogelijke locaties verwachten?

Antwoord: Op dit moment is de Groenvisie nog niet vastgesteld en worden de inspraakreacties verwerkt. In het najaar 2020 zijn het college en de raad nog aan
zet voordat pas overgegaan kan worden op uitvoering.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester
Peter Teesink, secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de uitbraak van iepziekte in het Vliegenbos

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het verstoken van biomassa en het behalen van de klimaatdoelstellingen door de gemeente Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer