Schrif­te­lijke vragen inzake locaties voor stads­bossen


Indiendatum: jun. 2020

Recent presenteerde het college een ambitieuze visie over het radicaal vergroenen van Amsterdam i. Een onderdeel hiervan zou een groot nieuw stadsbos moeten zijn, maar de beoogde locatie is nog niet in zicht. Per brief is de raad in februari jl. tevens geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek door de stadsdelen naar mogelijke locaties voor kleine bossen.ii Het resultaat hiervan is dat de stadsdelen weliswaar kansen zien, maar locaties vooralsnog alleen met ruim voorbehoud kunnen aandragen. Het college heeft daarom in de brief geen overzicht van mogelijke locaties opgenomen.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van Partij voor de Dieren, D66, CDA en DENK, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Op welke locaties zien de stadsdelen kansen voor een klein bos of voedselbos, zij het met voorbehoud?

2. Kan het college per locatie waar de stadsdelen deze kansen zien aangeven op welke gronden het voorbehoud berust?

3. Ziet het college en/of het stadsdeel mogelijkheden voor een klein bos aan de oostkant van het Diemerpark, zoals voorgesteld door Vrienden van het Diemerpark?iii Zo ja, hoe gaat het college hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

4. In de Groenvisie 2050 staat: “We maken per stadsdeel een kaart met daarop de kansen voor groen. Projecten die veel kunnen bijdragen aan de ambities van de Groenvisie worden eerder uitgevoerd.” Wanneer is deze kaart gereed? Kwalificeert het college kleine stadsbossen of voedselbossen als projecten die veel bijdragen aan de ambities van de Groenvisie?

5. Is het college het met de indieners eens dat bij zowel het beoogde stadsbos als kleine bossen, het van belang is om te streven naar het realiseren van habitats die qua samenstelling van soorten kansen bieden voor zeldzame en/of bedreigde diersoorten? Welke kansen ziet het college daarbij? Graag een toelichting.

6. Is het college van mening dat bij het aanwijzen van de locaties ook wordt nagedacht over de bredere functie die het stadsbos of kleine bos vervult in verbinding met andere groengebieden?

7. Hoe zal de zoektocht verlopen naar een locatie voor het grote nieuw stadsbos dat is aangekondigd in de Groenvisie 2050? Op welke termijn kan de raad een eerste inventarisatie van mogelijke locaties verwachten?

De leden van de gemeenteraad,
A.L. Bakker
D.O.C. de Jager
D.T. Boomsma
A. Kiliç

i https://www.amsterdam.nl/bestu...
iihttps://amsterdam.raadsinforma...
iii Vrienden van het Diemerpark, 2020, Vergeten stuk Diemerpark: de Staart. Stap 1 op weg naar een mens- en natuurvriendelijker inrichting. Zie pagina 27: http://www.vriendenvanhetdieme...