Schrif­te­lijke vragen inzake jacht


Indiendatum: jul. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake jacht

Amsterdam, 13 juli 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

In de nota Amsterdam Dierenwelzijn (2006) staat het volgende over de jacht:
“De gemeente Amsterdam, als grootste grondeigenaar, huldigt het standpunt dat er op haar grond geen plezierjacht wordt toegestaan. Dit wordt ook door de stadsdelen onderschreven. Er wordt wel gejaagd op particuliere gronden. Daarnaast vindt schadebestrijding plaats door particuliere eigenaren of beheerders van gronden (denk aan vossen, ganzen en zwanen). In Amsterdam zijn vijf tot tien jagers actief. Gebieden waar gejaagd wordt zijn Waterland en Osdorper- en Lutkemeerpolder.”

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Hoeveel jagers zijn er momenteel in Amsterdam actief?
2. Hoeveel jagers jagen op particuliere gronden? Hoeveel jagers jagen binnen Amsterdamse stadsgrenzen en/of Amsterdams grondgebied?
3. Hoeveel jagers jagen ten behoeve van schadebestrijding? Gebeurt dit binnen Amsterdamse stadsgrenzen en/of op het grondgebied van Amsterdam?
4. Voor welke gebieden worden jachtvergunningen uitgegeven? Hoeveel jachtvergunningen zijn er in Amsterdam uitgegeven aan zowel particulieren als bedrijven? Hoeveel zijn er uitgegeven binnen Amsterdamse stadsgrenzen? En hoeveel voor Amsterdams grondgebied?
5. Ten behoeve van wie zijn deze vergunningen uitgegeven? En ten behoeve van welk doel? In welke gebieden wordt gebruik gemaakt van deze vergunningen?
6. Aan welke eisen moeten particulieren voldoen om een jachtvergunning te verkrijgen?
7. Worden vergunningen automatisch verlengd? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe lang is een vergunning valide? En op basis van welke gegevens of voorwaarden wordt een vergunning verlengd?
8. Wie controleert dit? Met welke frequentie vindt de controle plaats?
9. Hoeveel overtredingen hebben er de afgelopen vijf jaar per jaar plaatsgevonden? Wat is de top 5 overtredingen en hoe frequent vinden deze plaats?
10. Hoeveel boetes zijn er per jaar afgelopen vijf jaar uitgegeven?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 27 sep. 2011

1. Hoeveel jagers zijn er momenteel in Amsterdam actief?

Antwoord:
Dit is niet aan te geven. Er zijn 475 jachtakten afgegeven aan personen die in Amsterdam wonen. De akte is echter niet plaatsgebonden en het hoeft dus niet te betekenen dat deze personen ook in Amsterdam schieten. Anderzijds kunnen jagers van buiten Amsterdam dus ook in Amsterdam jagen. Uiteraard kan er alleen gejaagd worden indien de jagers een jachtrecht hebben.

2. Hoeveel jagers jagen op particuliere gronden? Hoeveel jagers jagen binnen Amsterdamse stadsgrenzen en/of Amsterdams grondgebied?

Antwoord:
Dit is niet aan te geven, zie ad 1.

3. Hoeveel jagers jagen ten behoeve van schadebestrijding? Gebeurt dit binnen Amsterdamse stadsgrenzen en/of op het grondgebied van Amsterdam?

Antwoord:
Dat is niet aan te geven, zie ad 1.

4. Voor welke gebieden worden jachtvergunningen uitgegeven? Hoeveel jachtvergunningen zijn er in Amsterdam uitgegeven aan zowel particulieren als bedrijven? Hoeveel zijn er uitgegeven binnen Amsterdamse stadsgrenzen? En hoeveel voor Amsterdams grondgebied?

Antwoord:
Zie ad 1. Er worden overigens geen jachtvergunningen uitgegeven maar jachtakten.

5. Ten behoeve van wie zijn deze vergunningen uitgegeven? En ten behoeve van welk doel? In welke gebieden wordt gebruik gemaakt van deze vergunningen?

Antwoord:
Zie ad 1.

6. Aan welke eisen moeten particulieren voldoen om een jachtvergunning te verkrijgen?

Antwoord:
Om een jachtakte te kunnen krijgen moet de aanvrager altijd voldoen aan specifieke voorwaarden, die afhangen van de aard van de handeling en het soort wapen waarvoor een jachtakte wordt aangevraagd.

7. Worden vergunningen automatisch verlengd? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe lang is een vergunning valide? En op basis van welke gegevens of voorwaarden wordt een vergunning verlengd?

Antwoord:
De jachtakte die men krijgt is een jaar geldig. De geldigheid eindigt altijd op 31 maart en vangt aan op 1 april. Elk jaar wordt voorafgaand aan de verlenging van de akte de jager opnieuw gescreend. Daarnaast dient de jager zich aan de regels en voorschriften te houden. Bij overtreding hiervan kan de jachtakte worden ingetrokken.

8. Wie controleert dit? Met welke frequentie vindt de controle plaats?

Antwoord:
Het is de taak van de politie hier toezicht op te houden en dat minimaal een keer per jaar te doen.

9. Hoeveel overtredingen hebben er de afgelopen vijf jaar per jaar plaatsgevonden? Wat is de top 5 van overtredingen en hoe frequent vinden deze plaats?

Antwoord:
Van alle in 2010 verstrekte wapenvergunningen inclusief de jachtakten is in Amsterdam-Amstelland in één geval een vergunning ingetrokken wegens twijfels over de psychische geschiktheid en zijn zeven vergunningen ingetrokken wegens criminele activiteiten.

10. Hoeveel boetes zijn er per jaar afgelopen vijf jaar uitgegeven?

Antwoord:
Wij hebben geen informatie over boetes die de afgelopen vijf jaar zijn uitgeschreven inzake overtredingen van de regels en voorschriften van de jachtakten.