Schrif­te­lijke vragen inzake jaar­ver­gun­ningen voor het kappen van bomen


Schrif­te­lijke vragen inzake jaar­ver­gun­ningen voor het kappen van bomen

Indiendatum: 27 jan. 2020

Uit de verlening van twee jaarvergunningen aan Stadgenooti voor bomenkap in binnentuinen blijkt dat er beheerplannen zijn goedgekeurd waarin de herplantplicht op een opmerkelijke manier wordt ingevuld. Gekapte bomen mogen gecompenseerd worden met een meerstammige struik of heester als het gaat om privétuinen kleiner dan 50 m2. De indiener acht dit onwenselijk en wil graag nader geïnformeerd worden.

Volgens de gemeentelijke Bomenverordening is het mogelijk een jaarvergunning aan te vragen voor organisaties die over veel bomen beschikken, zoals woningbouwcorporatie, begraafplaatsen of de bestuurscommissies. Met een jaarvergunning kunnen meerdere bomen gekapt worden binnen een periode van maximaal drie jaar waarbij te zijner tijd geen bezwaarschiftprocedure per boom doorlopen hoeft te worden. Dit is mogelijk op basis van een door het college goedgekeurd beheerplan.

Er geldt een herplantplicht bij bomenkap om het bomenbestand in Amsterdam op peil te houden. Een van de eisen die gesteld wordt aan het beheerplan van een jaarvergunningii is dat de vergunningverlener moet aangeven op welke wijze er zal worden voldaan aan de herplantplicht bij kap. Het beheerplan is “erop gericht de natuurwaarde voor de stad in stand te houden of te verbeteren.”

De vergunningaanvrager moet elk jaar een overzicht bij de gemeente indienen waarop de gekapte bomen zijn bijgehouden, evenals de de locatie, de soort en de omvang van de gekapte bomen en welke soort en van welke omvang is herplant.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe zijn de twee genoemde jaarvergunningen van Stadgenoot (complex 8263 en 8403) tot stand gekomen? Welke externe partijen zijn betrokken geweest bij het maken van de beheerplannen?

2. Hoe worden aangevraagde jaarvergunningen precies beoordeeld? Zijn er verschillen in de methode van beoordelen in vergelijking met normale kapaanvragen?

3. Gezien het grote belang van bomen voor de stad, hoe beoordeelt het college de insteek van Stadgenoot zoals in de beheerplannen omschreven dat “Stadgenoot geen nieuwe bomen in privétuinen toestaat, omdat dit vaak leidt tot schade aan het vastgoed of overlast voor omwonenden.”iii ?

4. Gezien de doelstelling om het bomenbestand op peil te houden: vindt het college het een gewenste ontwikkeling dat gekapte bomen mogen worden gecompenseerd met een heester of een struik?

5. Kan het college toelichten of een heester of struik in een privétuin verwijderd mag worden door de bewoners indien deze heester of struik is geplant ter compensatie
voor een gekapte boom in naleving van een jaarvergunning van Stadgenoot?

6. Waarom heeft het college, bij de beoordeling van de beheerplannen, niet aan Stadgenoot opgelegd om een gekapte boom altijd te compenseren met de herplant van een boom, op dezelfde locatie of elders, of door de monetaire waarde van de boom te storten in het gemeentelijk herplantfonds waardoor er alsnog een boom kan worden herplant?

7. Zijn er meer jaarvergunningen afgegeven op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of heesters of ander groen? Zo ja, welke?

8. Lopen er op dit moment aanvragen voor jaarvergunningen op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of
heesters of ander groen? Zo ja, is het college voornemens om de herplantplicht met bomen aan te houden? Graag een toelichting.

9. Kan het college uit de jaarlijks ingediende overzichten van woningbouwcorporaties met een jaarvergunning opmaken of het aantal bomen in die desbetreffende binnentuinen is afgenomen sinds de vaststelling van de Bomenverordening in 2016?

Het lid van de gemeenteraad,
A.L. Bakker

i Zie links naar de beheerplannen in het nieuwsbericht ‘Jaarvergunning bomenkap Vrolikstraat /Populierenweg (Oost) particuliere tuinen’ op http://www.bomenbeschermingams... 30 juni 2016 Concept richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014 https://amsterdam.raadsinforma... http://www.bomenbeschermingamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/07/2.-Beheerplan_8403-Stadgenoot.pdf

Indiendatum: 27 jan. 2020
Antwoorddatum: 28 mei 2020

1. Hoe zijn de twee genoemde jaarvergunningen van Stadgenoot (complex 8263 en 8403) tot stand gekomen? Welke externe partijen zijn betrokken geweest bij het maken van de beheerplannen?
Antwoord: De jaarvergunningen zijn tot stand gekomen volgens de vereisten van het vastgestelde ‘concept Richtlijnen Beheerplan’ behorende bij art. 1.g van de Bomenverordening Amsterdam. Het door de gemeente vergunde beheerplan volgens de Richtlijnen vermeldt voor het begrensde gebied welke bomen blijven behouden en welke worden gekapt. Voor de privé tuinen kleiner dan 50 m2 geldt een werkwijze/beslisboom op grond waarvan dit wordt beoordeeld. Hierbij wordt aangegeven wat gezien de oppervlakte, de ruimte en de mogelijkheid ter compensatie op de percelen, als plicht wordt opgelegd ten aanzien van herplant. De jaarvergunningen aan Stadgenoot zijn opgesteld en naar de regels van de Bomenverordening getoetst door gemeentelijke boomdeskundigen en separaat door een groen specialistisch adviesbureau. De plannen zijn vooraf gecommuniceerd met de bewoners.

2. Hoe worden aangevraagde jaarvergunningen precies beoordeeld? Zijn er verschillen in de methode van beoordelen in vergelijking met normale kapaanvragen?
Antwoord: De aanvraag voor een jaarvergunning moet voldoen aan de vereisten van de Richtlijnen Beheerplan bij art 1.g Bomenverordening (zie vraag 1). Bij normale kapaanvragen worden de bomen afzonderlijk beoordeeld. De jaarvergunning geldt voor een kapvergunning van meerdere bomen voor het totaalbeeld van een omsloten gebied. In de jaarvergunning worden voorwaarden en richtlijnen voor vervanging aangegeven binnen het gebied waar het beheerplan van toepassing is, en vervolgens als geheel beoordeeld.

3. Gezien het grote belang van bomen voor de stad, hoe beoordeelt het college de insteek van Stadgenoot zoals in de beheerplannen omschreven dat “Stadgenoot geen nieuwe bomen in privétuinen toestaat, omdat dit vaak leidt tot schade aan het vastgoed of overlast voor omwonenden.”iii ?

Antwoord: Het college erkent het grote belang van de groen- en natuurwaarde voor de stad. Dit is niet in alle gevallen te realiseren door bomen. In sommige kleine tuinen is een te groot gegroeide boom dicht bij een gevel niet meer aanvaardbaar in verband met leefbaarheid, onderhoud en veiligheid van woning en bewoner. In dat geval kan de groenwaarde worden behouden door herplant van bij de grootte van de tuin passende meerstammige heesters. De wijze van compensatie wordt in de afgegeven jaarvergunning opgelegd vanuit de uitwerking bij de Bomenverordening; “Compensatie en Herplant van Bomen”.

4. Gezien de doelstelling om het bomenbestand op peil te houden: vindt het college het een gewenste ontwikkeling dat gekapte bomen mogen worden gecompenseerd met een heester of een struik?

Antwoord: Om de groenwaarde in een gebied te kunnen behouden is het soms noodzakelijk te kiezen voor compensatie door heester of struik. (zie beantwoording van vraag 3).

5. Kan het college toelichten of een heester of struik in een privétuin verwijderd mag worden door de bewoners indien deze heester of struik is geplant ter compensatie voor een gekapte boom in naleving van een jaarvergunning van Stadgenoot?

Antwoord: De bewoner mag op eigen initiatief geen heester of struik verwijderen die in de jaarvergunning als voorwaarde ter compensatie is opgelegd volgens de uitwerking bij de Bomenverordening: “Compensatie en Herplant van Bomen”.

6. Waarom heeft het college, bij de beoordeling van de beheerplannen, niet aan Stadgenoot opgelegd om een gekapte boom altijd te compenseren met de herplant van een boom, op dezelfde locatie of elders, of door de monetaire waarde van de boom te storten in het gemeentelijk herplantfonds waardoor er alsnog een boom kan worden herplant?

Antwoord: Ten aanzien van herplant op dezelfde locatie zie beantwoording van vraag 3. Herplant op een andere plek of geld storten in een fonds, bieden geen compensatie voor de groenwaarde van het betreffende gebied. Dat doen meerstammige en hoge heesters wel.

7. Zijn er meer jaarvergunningen afgegeven op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of heesters of ander groen? Zo ja, welke?

Antwoord: Nee, er zijn niet meer van deze jaarvergunningen afgegeven.

8. Lopen er op dit moment aanvragen voor jaarvergunningen op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of heesters of ander groen? Zo ja, is het college voornemens om de herplantplicht met bomen aan te houden? Graag een toelichting.

Antwoord: Nee, er lopen geen aanvragen voor deze vorm van jaarvergunning.

9. Kan het college uit de jaarlijks ingediende overzichten van woningbouwcorporaties met een jaarvergunning opmaken of het aantal bomen in die desbetreffende binnentuinen is afgenomen sinds de vaststelling van de Bomenverordening in 2016?
Antwoord: Deze in de Bomenverordening vastgelegde mogelijkheid tot jaarvergunning wordt pas recent gebruikt. Er zijn nog geen overzichten. Nadere uitleg bij deze schriftelijke vragen zal aan de orde komen in de evaluatie over de Jaarvergunning in het kader van de Bomenverordening die wij de raad binnenkort zullen sturen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake EY berekening kostentoerekening pleziervaart

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de mogelijkheden om Amsterdamse bomen niet in verbrandingsovens te laten belanden

Lees verder

    Word actief Doneer