Schrif­te­lijke vragen inzake jaar­ver­gun­ningen voor het kappen van bomen


Schrif­te­lijke vragen inzake jaar­ver­gun­ningen voor het kappen van bomen

Uit de verlening van twee jaarvergunningen aan Stadgenooti voor bomenkap in binnentuinen blijkt dat er beheerplannen zijn goedgekeurd waarin de herplantplicht op een opmerkelijke manier wordt ingevuld. Gekapte bomen mogen gecompenseerd worden met een meerstammige struik of heester als het gaat om privétuinen kleiner dan 50 m2. De indiener acht dit onwenselijk en wil graag nader geïnformeerd worden.

Volgens de gemeentelijke Bomenverordening is het mogelijk een jaarvergunning aan te vragen voor organisaties die over veel bomen beschikken, zoals woningbouwcorporatie, begraafplaatsen of de bestuurscommissies. Met een jaarvergunning kunnen meerdere bomen gekapt worden binnen een periode van maximaal drie jaar waarbij te zijner tijd geen bezwaarschiftprocedure per boom doorlopen hoeft te worden. Dit is mogelijk op basis van een door het college goedgekeurd beheerplan.

Er geldt een herplantplicht bij bomenkap om het bomenbestand in Amsterdam op peil te houden. Een van de eisen die gesteld wordt aan het beheerplan van een jaarvergunningii is dat de vergunningverlener moet aangeven op welke wijze er zal worden voldaan aan de herplantplicht bij kap. Het beheerplan is “erop gericht de natuurwaarde voor de stad in stand te houden of te verbeteren.”

De vergunningaanvrager moet elk jaar een overzicht bij de gemeente indienen waarop de gekapte bomen zijn bijgehouden, evenals de de locatie, de soort en de omvang van de gekapte bomen en welke soort en van welke omvang is herplant.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe zijn de twee genoemde jaarvergunningen van Stadgenoot (complex 8263 en 8403) tot stand gekomen? Welke externe partijen zijn betrokken geweest bij het maken van de beheerplannen?

2. Hoe worden aangevraagde jaarvergunningen precies beoordeeld? Zijn er verschillen in de methode van beoordelen in vergelijking met normale kapaanvragen?

3. Gezien het grote belang van bomen voor de stad, hoe beoordeelt het college de insteek van Stadgenoot zoals in de beheerplannen omschreven dat “Stadgenoot geen nieuwe bomen in privétuinen toestaat, omdat dit vaak leidt tot schade aan het vastgoed of overlast voor omwonenden.”iii ?

4. Gezien de doelstelling om het bomenbestand op peil te houden: vindt het college het een gewenste ontwikkeling dat gekapte bomen mogen worden gecompenseerd met een heester of een struik?

5. Kan het college toelichten of een heester of struik in een privétuin verwijderd mag worden door de bewoners indien deze heester of struik is geplant ter compensatie
voor een gekapte boom in naleving van een jaarvergunning van Stadgenoot?

6. Waarom heeft het college, bij de beoordeling van de beheerplannen, niet aan Stadgenoot opgelegd om een gekapte boom altijd te compenseren met de herplant van een boom, op dezelfde locatie of elders, of door de monetaire waarde van de boom te storten in het gemeentelijk herplantfonds waardoor er alsnog een boom kan worden herplant?

7. Zijn er meer jaarvergunningen afgegeven op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of heesters of ander groen? Zo ja, welke?

8. Lopen er op dit moment aanvragen voor jaarvergunningen op basis van een beheerplan waarin gekapte bomen vervangen mogen worden door struiken of
heesters of ander groen? Zo ja, is het college voornemens om de herplantplicht met bomen aan te houden? Graag een toelichting.

9. Kan het college uit de jaarlijks ingediende overzichten van woningbouwcorporaties met een jaarvergunning opmaken of het aantal bomen in die desbetreffende binnentuinen is afgenomen sinds de vaststelling van de Bomenverordening in 2016?

Het lid van de gemeenteraad,
A.L. Bakker

i Zie links naar de beheerplannen in het nieuwsbericht ‘Jaarvergunning bomenkap Vrolikstraat /Populierenweg (Oost) particuliere tuinen’ op http://www.bomenbeschermingams... 30 juni 2016 Concept richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014 https://amsterdam.raadsinforma... http://www.bomenbeschermingamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/07/2.-Beheerplan_8403-Stadgenoot.pdf