Schrif­te­lijke vragen inzake de moge­lijk­heden om Amster­damse bomen niet in verbran­dings­ovens te laten belandenSchriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake de mogelijkheden om Amsterdamse bomen niet in verbrandingsovens te laten belanden

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door de vragenstelster:

In de beantwoording van schriftelijke vragen[i] geeft het college aan dat er een marktconsultatie nodig zou zijn als de gemeente biomassa zou willen uitsluiten als verwerkingsmogelijkheid van hout. Dit vergt tijd en onderzoeksgeld. Daarnaast stelt het college dat het niet voor de hand ligt om extra budget te reserveren terwijl de huidige contracten nog doorlopen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de resterende looptijd van de huidige contracten en de inschrijvingen op huidige aanbestedingen van het afvoeren van groenafval?
  2. Hoeveel tijd en onderzoeksgeld zou er nodig zijn voor een marktconsultatie om te weten hoeveel extra budget er nodig is wanneer de gemeente biomassa uitsluit als verwerkingsmogelijkheid?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/556645