Schrif­te­lijke vragen inzake inves­te­ringen huis­bankier ING


Indiendatum: apr. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake investeringen huisbankier ING

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 25 april berichtte de NOS[1] dat Rabobank en ING miljoenen in de kolenindustrie investeren. Een groot Russisch kolenbedrijf kreeg in februari een lening van €218,6 miljoen. ING deed eerder de belofte dat leningen aan de kolenindustrie verminderd zou worden.

Op 7 november 2013 werd de motie “Eerlijk bankieren” van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college werd opgeroepen om te onderzoeken of bankrekeningen van gemeente Amsterdam bij een eerlijke bank ondergebracht konden worden. Uit dit onderzoek bleek begin 2014 dat het betalingsverkeer van gemeente Amsterdam te omvangrijk was om in zijn geheel onder te brengen bij ASN of Triodos, maar werd niet duidelijk of het mogelijk was een gedeelte onder te brengen bij eerlijke banken. ING is op de Eerlijke Bankwijzer nog steeds een van de slechtst scorende banken.[2]

Tijdens de Begrotingsbehandeling van 4 november 2015 nam de gemeenteraad unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aan om een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en de Raad hier binnen een half jaar terugkoppeling over te geven.
Het college heeft bovendien de ambitie uitgesproken om op termijn de energiehuishouding van Amsterdam volledig fossielvrij te laten zijn.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Deelt het college de mening dat de investeringen in Russische kolengiganten van huisbankier ING niet overeenkomen met de fossielvrije ambities van gemeente Amsterdam? Zo nee, waarom niet?
2. Wanneer hebben er voor het laatst gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam en de ‘eerlijkste banken’ ASN en Triodos over de mogelijkheden voor het (deels) onderbrengen van de gemeentelijke bankrekeningen?
3. Is het college bereid opnieuw te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een zo groot mogelijk deel van de gemeentelijke bankrekeningen onder te brengen bij een duurzaam opererende bank?

[1] http://nos.nl/artikel/2101300-ing-en-rabobank-investeren-miljoenen-in-kolenindustrie.html

[2] http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/beleidsscores/

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 26 okt. 2016

1. Deelt het college de mening dat de investeringen in Russische kolengiganten van huisbankier ING niet overeenkomen met de fossielvrije ambities van gemeente Amsterdam? Zo nee, waarom niet?


Antwoord vraag 1:
Het college is van mening dat een zo spoedig mogelijke transitie naar een fossielvrije economie noodzakelijk is, waarbij wij ons niet vastleggen op een jaartal waarop dat gerealiseerd moet zijn. In het algemeen kan gezegd worden dat investeringen in de fossiele industrie niet bijdragen aan het realiseren van deze ambitie.

2. Wanneer hebben er voor het laatst gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam en de ‘eerlijkste banken’ ASN en Triodos over de mogelijkheden voor het (deels) onderbrengen van de gemeentelijke bankrekeningen?
3. Is het college bereid, opnieuw te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een zo groot mogelijk deel van de gemeentelijke bankrekeningen onder te brengen bij een duurzaam opererende bank?


Antwoord vragen 2 en 3:
Naar aanleiding van uw vragen hebben we opnieuw bij de ASN en Triodos nagevraagd of het mogelijk zou zijn om het gemeentelijke betalingsverkeer bij hen onder te brengen. Het betalingsverkeer van de gemeente Amsterdam blijkt te omvangrijk voor beide partijen om in zijn geheel onder te brengen. ASN is alleen actief op de kleinere zakelijke markt (eenmanszaken, zzp-ers en kleine zelfstandige ondernemers). Bij Triodos zou het mogelijk zijn OM een beperkt deel van het betalingsverkeer onder te brengen, maar op dit moment nog niet op dezelfde, voor de gemeente gunstige, voorwaarden. Deels onderbrengen is daarnaast niet wenselijk vanuit de gemeente. De inrichting van het betalingsverkeer zou complexer worden en meer foutgevoelig wanneer meerdere systemen naast elkaar bestaan. De laatste jaren is juist een slag gemaakt naar centralisatie en vereenvoudiging.

Interessant voor jou

Vragen inzake het Amsterdams Erfgoed Overleg dat pleit voor een vuurwerkverbod in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake grote binnenvaartschepen bij de Sumatra en Surinamekade

Lees verder

    Word actief Doneer