Schrif­te­lijke vragen inzake hulp van de brandweer aan imkers bij het redden van bijen­zwermen


Indiendatum: jun. 2019

De zomer is weer begonnen en bijenvolken groeien door het toegenomen aanbod van stuifmeel en nectar. Daarbij kunnen volken van honingbijen gaan zwermen en soms gaat een zwerm dan op een onbereikbare hoge plek zitten. Dit kan voor overlast zorgen wanneer de zwerm zich bijvoorbeeld dichtbij een raam bevindt, maar het kan ook op een rustige plek terecht komen. Hoe dan ook, de zwerm zal koudere temperaturen niet kunnen overleven zonder beschutting en het volk zal helemaal sterven.

Zoals te zien aan berichten op social media hijst de brandweer in andere gemeenten in Nederland een imker even omhoog in een bakje naar de plek om het volk te redden en veilig te stellen in een bijenkast. De Partij voor de Dieren heeft echter van Amsterdamse imkers begrepen dat zij zeer veel weerstand ervaren wanneer zij om hulp vragen. De brandweer zou standaard aangeven dat zij alleen komen als er gevaar is en dat de imker contact met de gemeente moet zoeken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de meldingen bij de brandweer en de gemeente over hulpvragen van imkers bij het redden van een bijenvolk op onbereikbare hoogte?
  2. Wat is het beleid binnen de brandweer ten aanzien van het helpen van imkers bij het redden van een bijenvolk?
  3. Wat is het beleid binnen de gemeente wanneer een imker contact zoekt voor hulp bij het redden van een bijenvolk op een onbereikbare plek?
  4. Vindt het college niet dat, indien de werkzaamheden het toelaten, de brandweer een imker zou moeten helpen om een bijenvolk te redden?
  5. Is het college bereid (opnieuw) het belang van hulp aan imkers aan te kaarten en afspraken te maken over samenwerking tussen imkers, de brandweer en de gemeente?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 1 aug. 2019

1. Is het college bekend met de meldingen bij de brandweer en de gemeente over hulpvragen van imkers bij het redden van een bijenvolk op onbereikbare hoogte?

Antwoord: Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Wat is het beleid binnen de brandweer ten aanzien van het helpen van imkers bij het redden van een bijenvolk?

Antwoord: De brandweer heeft geen specifiek beleid opgesteld hoe om te gaan met het helpen van imkers bij het redden van een bijenvolk. De brandweer heeft een algemene taakstelling en die luidt: “het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand”.

De meldkamer maakt in het geval van een melding een inschatting of het incident spoedeisend is. Indien dit niet het geval is wordt de imker verwezen naar de gemeente voor hulp. Dat is in vorenstaand geval gebeurd.

3. Wat is het beleid binnen de gemeente wanneer een imker contact zoekt voor hulp bij het redden van een bijenvolk op een onbereikbare plek?

Antwoord: De gemeente Amsterdam heeft geen beleid voor het ondersteunen van imkers bij het opscheppen van bijenvolken.

4. Vindt het college niet dat, indien de werkzaamheden het toelaten, de brandweer een imker zou moeten helpen om een bijenvolk te redden?

Antwoord:
Het college onderschrijft de beslissingsbevoegdheid van de brandweer om in te schatten of het helpen van een imker past binnen de taken van de brandweer, rekening houdende met hun algemene taakstelling gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

5. Is het college bereid, (opnieuw) het belang van hulp aan imkers aan te kaarten en afspraken te maken over samenwerking tussen imkers, de brandweer en de gemeente?
Antwoord:
Het college is van mening dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de imker (eigenaar) is om het uitgezwermde volk weer op te scheppen. Zij roept imkers op zwermen in het stedelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen of – in geval van biologisch dynamische imkers – ervoor te zorgen dat de zwerm binnen drie dagen weer opgeschept wordt.

In de praktijk wordt dit niet altijd gedaan en doet een bewoner een beroep op een andere imker om de zwerm op te scheppen. In deze gevallen is de afdeling Stadswerken van de gemeente (team bomen) bereid om voor bomen in de openbare ruimte, incidenteel ondersteuning te bieden. Per geval zal bekeken worden of ondersteuning geboden kan worden, rekening houdende met de geplande werkzaamheden en werktijden van de groendienst.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het bericht dat de Dierenambulance geen open dag kan houden door de toegenomen kosten van vergunningen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor woningbouw in Amstel 3 en de hierin opgenomen maatschappelijke voorzieningen

Lees verder

    Word actief Doneer