Schrif­te­lijke vragen inzake het bericht dat de Dieren­am­bu­lance geen open dag kan houden door de toege­nomen kosten van vergun­ningen


De Dierenambulance Amsterdam bracht gisteren op hun Facebook-pagina naar buiten dat hun open dag van zondag 1 september niet door kan gaan vanwege de hoge kosten van de vergunning van de gemeente. Voor de Dierenambulance en haar vrijwilligers is de open dag een belangrijk moment om te laten zien wat voor mooi werk de Dierenambulance doet. Daarnaast helpt het om wat inkomsten te genereren door de verkoop van hapjes en drankjes uit een veganistisch restaurantje dat voor de gelegenheid wordt gecreëerd. Bij navraag schijnen de totale kosten dit jaar op ruim €800 euro uit te komen, waar dit vorige jaren rond de €300 euro was.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het bericht van de Dierenambulance? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze situatie?
  2. De Dierenambulance vervult een wettelijke taak voor de gemeente en speelt daarbij belangrijke rol in de doelstelling van het college voor een diervriendelijk Amsterdam. Zijn er bij het college meer soortgelijke gevallen bekend waarbij de verhoogde leges een problematisch effect hebben?
  3. Kan het college op dit moment uitzonderingen toepassen voor de Dierenambulance en voor andere soortgelijke gevallen? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er een mogelijkheid om vanaf 2020 maatwerk toe te passen bij de hoogte van de leges van vergunningen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker