Schrif­te­lijke vragen inzake het bericht dat de Dieren­am­bu­lance geen open dag kan houden door de toege­nomen kosten van vergun­ningen


Indiendatum: jun. 2019

De Dierenambulance Amsterdam bracht gisteren op hun Facebook-pagina naar buiten dat hun open dag van zondag 1 september niet door kan gaan vanwege de hoge kosten van de vergunning van de gemeente. Voor de Dierenambulance en haar vrijwilligers is de open dag een belangrijk moment om te laten zien wat voor mooi werk de Dierenambulance doet. Daarnaast helpt het om wat inkomsten te genereren door de verkoop van hapjes en drankjes uit een veganistisch restaurantje dat voor de gelegenheid wordt gecreëerd. Bij navraag schijnen de totale kosten dit jaar op ruim €800 euro uit te komen, waar dit vorige jaren rond de €300 euro was.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het bericht van de Dierenambulance? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze situatie?
  2. De Dierenambulance vervult een wettelijke taak voor de gemeente en speelt daarbij belangrijke rol in de doelstelling van het college voor een diervriendelijk Amsterdam. Zijn er bij het college meer soortgelijke gevallen bekend waarbij de verhoogde leges een problematisch effect hebben?
  3. Kan het college op dit moment uitzonderingen toepassen voor de Dierenambulance en voor andere soortgelijke gevallen? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er een mogelijkheid om vanaf 2020 maatwerk toe te passen bij de hoogte van de leges van vergunningen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 25 feb. 2020

1. Is het college bekend met het bericht van de Dierenambulance? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze situatie?

Antwoord: Het college is bekend met het bericht van de Dierenambulance en is verheugd dat het stadsdeel een bijdrage heeft kunnen leveren zodat de open dag alsnog doorgang heeft kunnen vinden.

2. De Dierenambulance vervult een wettelijke taak voor de gemeente en speelt daarbij belangrijke rol in de doelstelling van het college voor een diervriendelijk Amsterdam. Zijn er bij het college meer soortgelijke gevallen bekend waarbij de verhoogde leges een problematisch effect hebben?

Antwoord: Uit rondvraag blijkt dat er minstens vier gevallen bekend zijn van nietcommerciële organisatoren die vanwege de legesverhoging hun evenementen hebben moeten aanpassen dan wel annuleren.

3. Kan het college op dit moment uitzonderingen toepassen voor de Dierenambulance en voor andere soortgelijke gevallen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het college is zich ervan bewust dat de legesverhoging pijn doet, zeker in dit soort gevallen. Gelet op de doelstelling uit het coalitieakkoord om de kostendekkendheid te verhogen en tegelijkertijd het ontbreken van dekking in de begroting van 2020 om dergelijke gevallen te ontzien, kunnen er helaas geen uitzonderingen worden gemaakt. Wel is het college voornemens een aantal oplossingsrichtingen te verkennen. Zo wordt bekeken of de bezoekersdrempel voor een meldingsplichtig evenement kan worden verhoogd van 100 naar 250 bezoekers, zodat meer kleine evenementen met een melding kunnen worden afgedaan. Dit zou financiële lasten van de leges voor kleine buurtevenementen wegnemen en bovendien aan administratieve lasten voor de gemeente schelen. Tevens wordt gekeken of de verdeling van de middelen uit het evenementenfonds ten gunste kan uitvallen voor buurtgerichte initiatieven ten aanzien van bestaande partijen. Tot slot zal opnieuw worden gekeken naar de kostendekkendheid van de leges. Met de nieuwste inzichten over het daadwerkelijk aantal vergunningen zal opnieuw gekeken worden naar de juiste verhouding in de tarieven tussen de verschillende categorieën. In het kader van de voorjaarsnota 2020 wordt de raad hierover nog nader geïnformeerd.

4. Is er een mogelijkheid om vanaf 2020 maatwerk toe te passen bij de hoogte van de leges van vergunningen?
Antwoord: In motie nr. 928 ‘Speciale legestarieven voor non-profitorganisaties’ is bovenstaande vraag reeds onderzocht. Leges zijn bedoeld ter dekking van de kosten voor vergunningverlening. Deze kosten zijn niet anders voor commerciële evenementen dan voor niet commerciële evenementen en dus ontbreekt de grondslag om hier een onderscheid te maken in de tarieven. Om deze reden is het niet mogelijk om vanaf 2020 maatwerk toe te passen bij de hoogte van leges.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de evenementenvergunning voor het Vrije Westen in het Westerpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake hulp van de brandweer aan imkers bij het redden van bijenzwermen

Lees verder

    Word actief Doneer