Schrif­te­lijke vragen inzake de plannen voor woningbouw in Amstel 3 en de hierin opgenomen maat­schap­pe­lijke voor­zie­ningen


Woensdag 29 mei 2019 meldde De Echo dat tot 2027 7.000 woningen worden gebouwd in Kantorengebied Amstel 3, en dat daar in de periode tot 2040 nog 10.000 aan worden toegevoegd. De krant schreef bovendien dat de ambities mogelijk te hoog waren en onhaalbaar zouden zijn, en dat een ontwikkelaar afhaakte.
Een week later bleek de ambitie nog een stuk forser te zijn: er moeten tot 2030 maar liefst 30.000 woningen in Amstel 3 gebouwd worden.[1]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is deze berichtgeving waar en kan het college uitleggen waarom de ambitie opeens gewijzigd is?
  2. Hoeveel ruimte is er in de huidige plannen gereserveerd voor groen, sport- en speelvoorzieningen, zorgvoorzieningen, kinderopvang en scholen inclusief buitenruimte, overige maatschappelijke voorzieningen (zoals buurthuizen, broedplaatsen, kringloopwinkels en bibliotheken)? Graag uitdrukken in percentages van het oppervlakte en in vierkante meters.
  3. Voldoet dit percentage aan de voorgestelde referentienormen voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen?[2]
  4. Zijn er in de plannen ook mogelijkheden opgenomen voor verschillende woonvormen, waarbij bijvoorbeeld meergeneratiewoningen en gezamenlijke woonvoorzieningen worden gerealiseerd?
  5. Gaan de extra woningen ten koste van bepaalde maatschappelijke voorzieningen of groen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

[1] https://www.allington.nl/2019/06/05/nieuwbouwplannen-amstel-iii-door-stichting-hondsrugpark/

[2] Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen, januari 2018: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6180004/1