Schrif­te­lijke vragen inzake Holland Finance Centre


Indiendatum: feb. 2013

Inleiding

Het kabinet heeft begin februari besloten zich terug te trekken uit het Holland Financial Centre (HFC), omdat het participeren in het HFC weinig opleverde. Vervolgens is het HFC, een overlegplatform van overheden en financiële instellingen (banken en toezichthouders) ontbonden. Amsterdam heeft het HFC bij de oprichting ervan in 2007 financiële steun gegeven, een zogenaamde opstartsubsidie van 2,75 miljoen euro.

In het kader van artikel 45 van het Reglement van Orde willen wij u de volgende vragen voorleggen.

1. In antwoord op eerder door de SP gestelde schriftelijke vragen over het HFC, vorig jaar zomer, stelde u dat hetgeen het HFC in het algemeen had weten te bewerkstelligen, nuttig was geweest voor de stad. Met de opstartsubsidie van Amsterdam was onder meer het HFC Plaza opgericht. HFC Plaza, het starterscentrum, is opgericht waar inmiddels 24 startende financiële bedrijven uit binnen- en buitenland zijn gevestigd. IMQubator, het fonds voor startende vermogensbeheerders, is ook in het HFC Plaza gevestigd en speelt een belangrijke rol bij het entameren van startende vermogensbeheerders. Kunt u specificeren wat 'belangrijke rol' inhoudt: wat zijn de resultaten van het HFC Plaza? En was dit zonder een HFC Plaza niet gelukt? Kunt u uw antwoord toelichten?
2. Het HFC is opgeheven, omdat het nu, na de nationalisering van SNS-Reaal, als een lobby voor het bankwezen wordt gezien, waar een overheid niet in moet willen participeren. Minister Dijsselbloem noemde het in het programma Buitenhof van 3 februari, een 'old boys network'. In het HFC zou er sprake zijn van een ongezonde vermenging van rollen en verantwoordelijkheden en daarom stapte de rijksoverheid er uit. Bent u dat met hem eens? Kunt u uw antwoord toelichten?
3. Kunt u aangeven hoeveel subsidie het HFC uiteindelijk heeft ontvangen en waaraan het is besteed? Is de volledige 2,75 miljoen aan zogenaamde opstartsubsidie uitgekeerd?
4. Kan de wethouder aangeven hoeveel geld via amsterdam inbusiness in het HFC is gestopt? En welke projecten hierdoor zijn gepromoot en wat het opgeleverd heeft voor de stad Amsterdam? En hoeveel heeft het HFC ontvangen uit andere gemeentelijke budgetten (voor bijvoorbeeld congressen)?
5. Kan de wethouder aangeven of Amsterdam geld terug kan verwachten?
6. Volgens het kabinet Rutte II heeft het HFC de samenleving weinig positiefs opgeleverd. Dat is in tegenspraak met wat u schreef in antwoord op genoemde vragen. Hoe denkt u op dit moment over hetgeen het HFC heeft gedaan? Is uw oordeel veranderd? Vindt u nog steeds dat het ‘een terechte investering’ is geweest van de gemeente Amsterdam? Kan de wethouder aangeven wat deze investering heeft opgeleverd voor de stad Amsterdam?

Laurens Ivens
SP fractie Amsterdam

Johnas van Lammeren
Partij voor de Dieren Amsterdam

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 7 jun. 2013

1. In antwoord op de door de SP op 13 juli 2012 gestelde schriftelijke vragen over het HFC (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 717), stelde het college dat hetgeen het HFC in het algemeen had weten te bewerkstelligen, nuttig was geweest voor de stad. Met de opstartsubsidie van Amsterdam was onder meer het HFC Plaza opgericht. “HFC Plaza, het starterscentrum, is opgericht waar inmiddels 24 startende financiële bedrijven uit binnen- en buitenland zijn gevestigd. IMQubator, het fonds voor startende vermogensbeheerders, is ook in het HFC Plaza gevestigd en speelt een belangrijke rol bij het entameren van startende vermogensbeheerders.“ Kan het college specificeren wat 'belangrijke rol' inhoudt: wat zijn de resultaten van het HFC Plaza? En was dit zonder een HFC Plaza niet gelukt? Kan het college het antwoord toelichten?

Antwoord: De IMQubator ondersteunt startende vermogensbeheerders bij het verkrijgen van startkapitaal. In de praktijk blijkt het voor startende vermogensbeheerders vaak moeilijk om (genoeg) fondsen te werven. Er wordt namelijk standaard gevraagd naar een beheergeschiedenis; een track record. Startende vermogensbeheerders kunnen dat niet overleggen, omdat zij tenslotte pas net begonnen zijn. IMQubator is opgezet door een Nederlands pensioenfonds en heeft als doel dit patroon te doorbreken en talent te ondersteunen. IMQubator richt zich met name op de startende vermogensbeheerder met innovatieve beheerconcepten. HFC Plaza stimuleert ondernemerschap door ondernemers en potentiële financiers met elkaar in contact te brengen. Kennis en innovatie spelen daarbij een belangrijke rol. In hetzelfde gebouw als het HFC Plaza is de Duisenberg School of Finance ondergebracht alsmede het Tinbergen Instituut. Daardoor zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de initiatieven van HFC Plaza en genoemde kennisinstellingen. Naast de IMQubator zijn de volgende initiatieven in het HFC Plaza ondergebracht:

ï‚· een bedrijven en starterscentrum;

ï‚· het Centre for Retirement Management (Pensioen Desk);

ï‚· het Centre for Finance & Sustainability (CFS);

ï‚· het Darwin Financial Platform B.V.

Voor meer informatie over deze initiatieven verwijst het college naar bijlage 1.

2. Het HFC is opgeheven, omdat het nu, na de nationalisering van SNS-Reaal, als een lobby voor het bankwezen wordt gezien, waar een overheid niet in moet willen participeren. Minister Dijsselbloem noemde het in het programma Buitenhof van 3 februari 2013, een 'old boys network'. In het HFC zou er sprake zijn van een ongezonde vermenging van rollen en verantwoordelijkheden en daarom stapte de rijksoverheid er uit. Is het college dat met hem eens? Kan het college het antwoord toelichten?

Antwoord: Het HFC is (nog) niet opgeheven. De rijksoverheid heeft zich teruggetrokken als bestuurder en deelnemer. Er wordt nu een consultatieronde gehouden om te bezien of HFC nog levensvatbaar is en zo ja in welke vorm. De gemeente Amsterdam is hier vanuit het cluster financieel zakelijke dienstverlening (FZD) van de Economic Board bij betrokken. Deze consultatieronde wordt in juni afgerond. In het HFC participeerden naast de overheid en toezichthouders, de brede financiële en zakelijke dienstverlening (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, de Amsterdamse effectenbeurs alsmede zakelijke dienstverleners als advocatenkantoren, fiscalisten, management consultants en accountantskantoren). HFC beoogde al deze partijen samen te brengen met de ambitie om de positie van Nederland op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening verder te versterken.

3. Kan het college aangeven hoeveel subsidie het HFC uiteindelijk heeft ontvangen en waaraan het is besteed? Is de volledige 2,75 miljoen aan zogenaamde opstartsubsidie uitgekeerd?

Antwoord: Vanaf 1 september 2009 is door Gemeente Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken gezamenlijk een bedrag van maximaal €5.500.000 voor een periode van 3 jaar verleend aan het project Green Light Financial District (GLFD) van HFC. De Gemeente neemt een bedrag van maximaal €2.750.000 voor haar rekening. Inmiddels is 90% van het maximale subsidiabele bedrag bevoorschot.
Het resterende bedrag (10%, 275.000 Euro) zal pas worden uitgekeerd door gemeente Amsterdam na definitieve vaststelling van de subsidie. Daar gaan een zorgvuldige beoordeling van het finale activiteitenverslag, het financiële verslag en de accountantsverklaring aan vooraf.
Met deze middelen worden de volgende werkpakketten gefinancierd:

1. projectleiding, coördinatie en administratie van het GLFD (werknaam is HFC Plaza);
2. het operationaliseren van een Pensioen Desk;
3. het operationaliseren van een Centre for Finance and Sustainability;
4. het operationaliseren van het Darwin Financial Platform B.V.
Zie bijlage 1 voor meer uitleg over deze projecten.|

4. Kan de wethouder aangeven hoeveel geld via amsterdam inbusiness in het HFC is gestopt? En welke projecten hierdoor zijn gepromoot en wat het opgeleverd heeft voor de stad Amsterdam? En hoeveel heeft het HFC ontvangen uit andere gemeentelijke budgetten (voor bijvoorbeeld congressen)?

Antwoord: Economische Zaken Gemeente Amsterdam heeft, naast de genoemde GLFD subsidie, vanaf 2008 tot heden in totaal een bedrag van EUR 17.400 excl BTW overgemaakt aan de Stichting Holland Financial Centre te Amsterdam. Deze gelden zijn besteed aan promotie van de Amsterdamse regio, alsmede bijeenkomsten en onderzoeken die bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de financiele en zakelijke dienstverlening (FZD).

Zie bijlage 2 voor een uitgebreide uitleg.

Economische Zaken Gemeente Amsterdam heeft in totaal EUR 6.300,- geïnd van Stichting HFC voor kosten die door EZ gemaakt zijn voor activiteiten in Mumbai in maart 2012 en Istanbul in oktober 2012. HFC heeft voor zo ver bekend geen gelden uit andere gemeentelijke budgetten ontvangen.

5. Kan de wethouder aangeven of Amsterdam geld terug kan verwachten?

Antwoord: Het project GLFD loopt tot 1 juli 2013. Het subsidiebedrag zal door gemeente Amsterdam pas definitief worden vastgesteld na een zorgvuldige beoordeling van het finale activiteitenverslag, het financiële verslag en de accountantsverklaring. Als de activiteiten van het GLFD-project niet zijn uitgevoerd conform de voorwaarden dienen de reeds betaalde voorschotten door de subsidieontvanger aan gemeente Amsterdam te worden terugbetaald. De resultaten worden beoordeeld volgens de eisen van de beschikking van het project.

6. Volgens het kabinet-Rutte II heeft het HFC de samenleving weinig positiefs opgeleverd. Dat is in tegenspraak met wat het college schreef in antwoord op genoemde vragen. Hoe denkt het college op dit moment over hetgeen het HFC heeft gedaan? Is het oordeel van het college veranderd? Vindt het college nog steeds dat het ‘een terechte investering’ is geweest van de gemeente Amsterdam? Kan de wethouder aangeven wat deze investering heeft opgeleverd voor de stad Amsterdam?

Antwoord: De financiële en zakelijke dienstverlening is – en blijft ook in de toekomst - een belangrijke sector voor Amsterdam. De sector neemt 15% van de werkgelegenheid voor haar rekening en is goed voor 20% van het bruto regionaal product. HFC beoogde de overheid, toezichthouders en FZD samen te brengen met de ambitie om de positie van Nederland op het gebied van financiële en
zakelijke dienstverlening verder te versterken. Bijvoorbeeld door met verschillende partijen via het platform HFC te spreken over maatschappelijk relevante thema’s zoals het financieren van de overgang naar de duurzame economie (Finance & Sustainability), financiering van de vergrijzing (pensioenkennis) alsmede financiële innovaties ten behoeve van het betalingsverkeer. De gemeente hecht, gezien het belang van deze sector voor bijvoorbeeld directe en indirecte werkgelegenheid, er aan met partijen binnen de
financiële zakelijke dienstverlening in gesprek te blijven. Via het cluster FZD van de Amsterdam Economic Board is de gemeente betrokken bij de consultatieronde over de toekomst van HFC.

Bijlage 1
Projecten van de GLFD subsidie
ï‚· HFC Plaza; een bedrijven en starterscentrum. Om startende ondernemers te ondersteunen heeft HFC een financieel starters centrum opgezet dat gemeubileerde kantoorruimte, facilitaire voorzieningen in de vorm van bedrijfsondersteuning en ICT aanbiedt. HFC Plaza richt zich naast startende ondernemers in de financiële sector o.a. ook op buitenlandse financiele bedrijven die starten in Nederland. Meer dan 20 van dergelijke bedrijven zijn in het HFC Plaza gevestigd waaronder startende vermogensbeheerders die gefinancierd zijn door de IMQubator.
ï‚· Het Centre for Retirement Management (Pensioen Desk); een kenniscentrum over pensioenen. Dit behelst kennis over pensioenadministratie, vermogensbeheer en andere gebieden rondom de vergrijzingsproblematiek. De 'pensioen desk' promoot Nederland ook als centrum voor pensioenexpertise en - administratie en heeft nieuwe pensioenproducten als de (Europese grensoverschrijdende) Premiepensioeninstelling helpen lanceren (PPI).
ï‚· Het Centre for Finance & Sustainability (CFS); een kenniscentrum dat als doel heeft het bevorderen van de financiering van de overgang naar een duurzame economie. Zij heeft o.a. FSinsight gelanceerd; een internationaal platform voor kennisuitwisseling/financiering van duurzame projecten. Ook is het CSF bezig met de Groene Investeringsmaatschappij. Het project waar met een brede coalitie door publieke en private partijen gewerkt wordt aan het wegnemen van financieringsdrempels voor energietransitie-projecten.
ï‚· Het Darwin Financial Platform B.V. Dit bedrijf zorgt voor een administratief platform voor vermogensbeheerders en biedt expertise aan op het gebied van compliance & internationale regelgeving. Zij biedt haar diensten aan een aantal startende vermogensbeheerders die gehuisvest zijn in het HFC Plaza. Het Darwin Financial Platform B.V. is een initiatief van directeur/oprichter Clayton Heijman.
Het is geen HFC initiatief maar huist wel in het HFC Plaza.

Bijlage 2

Overige uitgaven Gemeente Amsterdam voor HFC

ï‚· EUR 10.000 bijdrage voor het Amsterdam Financial Forum, gehouden in juni 2011. Dit tweejaarlijkse congres heeft als opzet een soort mini World Economic Forum te zijn voor de FZD. Er worden hoge gasten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Er wordt gediscussieerd over de toekomst van de FZD, innovaties, toezicht en andere voor de sector relevante onderwerpen. Amsterdam wordt als uitstekende plek gezien voor het houden van deze conferentie vanwege haar rijke historie als financieel centrum alsmede haar imago als centrum voor vrij debat.

ï‚· EUR 900 voor een Executive round table tijdens de missiereis van Burgemeester van der Laan aan Mumbai in maart 2012 om het vestigingsklimaat in Nederland/Amsterdam te promoten. De round table is samen met HFC en de Netherlands Foreign Investment Agency georganiseerd. Gasten waren Indiase bedrijven die geïnteresseerd zijn om in Nederland te investeren (d.m.v het opzetten van een vestiging) alsmede hun adviseurs (accountants, banken, advocaten e.d.).

ï‚· EUR 5.000 ten behoeve van een SEO onderzoek dat in opdracht van HFC wordt uitgevoerd om de non-bank finance in Nederland in kaart te brengen. Dit onderzoek is belangrijk in het kader van de discussie over de brievenbusmaatschappijen en zal door Staatssecretaris Weekers gebruikt worden om de Tweede Kamer te informeren.

ï‚· EUR 500 voor de Holland Financial Day in oktober 2012 tijdens het bezoek van Burgemeester van der Laan aan Istanbul om het vestigingsklimaat in Nederland/Amsterdam te promoten. Gasten waren Turkse bedrijven die geïnteresseerd zijn om in Nederland te investeren (d.m.v het opzetten van een vestiging) en andere vormen van samenwerking alsmede hun adviseurs (accountants, banken, advocaten e.d.).

ï‚· EUR 1.000 ten behoeve van een bijeenkomst in december 2012 van Young Financial Politics waar Burgemeester Van der Laan in het panel zat. De opzet van de bijeenkomst was om met jong talent uit de FZD in gesprek te gaan over maatschappelijke relevante thema’s zoals het verbeteren van het imago van de sector.