Schrif­te­lijke vragen inzake het weigeren van mensen met hulp­honden bij openbare gele­gen­heden


Indiendatum: jan. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

AT5 meldt dat mensen nog vaak geweigerd worden ergens naar binnen te gaan als zij een hulphond, zoals een blindengeleidehond, bij zich hebben.[1],[2] In 2016 gebeurde het meer dan honderd keer. Dit terwijl bedrijven dit niet mogen doen: afgelopen zomer is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in werking getreden waardoor het wettelijk verplicht is assistentiehonden bij openbare gelegenheden toe te laten.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van het soort gelegenheden waarvan bekend is dat er in Amsterdam mensen met een hulphond geweigerd zijn?

2. Wordt er vanuit de gemeente handhavend opgetreden tegen het weigeren van mensen met een hulphond?

3. Is er communicatie geweest toen in juli 2016 een VN-verdrag in werking is getreden waardoor het nu wettelijk verplicht is hulphonden binnen te laten in winkels, hotels, restaurants en scholen?

4. Is het college bereid maatregelen te nemen zodat alle openbare gelegenheden in de praktijk toegankelijk zijn voor mensen met een hulphond?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/164204/hulphonden-123-keer-geweigerd-van-tandartsen-tot-dierentuinen

[2] http://www.at5.nl/artikelen/164182/slechtziende-man-geweigerd-bij-burger-king-zuidoost-vanwege-geleidehond

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 10 feb. 2017

1. Kan het college een overzicht geven van het soort gelegenheden waarvan bekend is dat er in Amsterdam mensen met een hulphond geweigerd zijn?


Antwoord:
Signalen van discriminatie worden bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) verzameld en onderzocht. Als het Meldpunt constateert dat er sprake is (of vermoedens zijn) van discriminatie bij een horecazaak, kunnen meldingen worden doorgezet naar de gemeente. Er zijn afgelopen jaar geen meldingen van discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte doorgezet naar de gemeente. Daarom is bij de MDRA navraag gedaan over meldingen van het weigeren van hulphonden in Amsterdam. Het MDRA geeft aan dat in de periode van 1 januari 2011 tot 18 januari 2017 in totaal 168 klachten zijn ingediend door mensen met een handicap die toegang geweigerd of uitgesloten werden van dienst/voorziening/betrekking. Hiervan ging het bij zes klachten over personen die werden geweigerd met hun hulphond. De locaties betreffen volgens het MDRA voornamelijk horecagelegenheden (restaurants, cafés), winkels en festivals. In restaurants wordt vaak het argument van hygiëne gebruikt. Festivals en clubs voeren vaak aan dat de omgeving niet geschikt of veilig is voor de hond.


2. Wordt er vanuit de gemeente handhavend opgetreden tegen het weigeren van mensen met een hulphond?


Antwoord:
Het college is van mening dat hulphonden in Amsterdam niet geweigerd mogen worden. Het weigeren van hulphonden is verboden op basis van de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken (WGBH/CZ). Ook de nieuwe Hygiënecode die 1 april 2016 is ingegaan stelt dat assistentiehonden mogen worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.
Horecadiscriminatie is opgenomen in de handhavingsstrategie horeca. Tot nu toe lag de focus hierbij op discriminatie op grond van afkomst. Aan de evaluatie van transparant deurbeleid en horecadiscriminatie gaan we discriminatie op grond van een beperking toevoegen. Wij zullen met de MDRA overleggen over het doorzetten van meldingen van deze vorm van discriminatie.


3. Is er communicatie geweest toen in juli 2016 een VN-verdrag in werking is getreden waardoor het nu wettelijk verplicht is hulphonden binnen te laten in winkels, hotels, restaurants en scholen?


Antwoord:
Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is door het Rijk in 2016 geratificeerd. Het Rijk heeft vervolgens een deelcampagne rond discriminatie op grond van een beperking toegevoegd aan de koepelcampagne van BZK “Zet een streep door discriminatie.” Hierin is ook expliciet informatie over het toelaten van assistentiehonden opgenomen.
In de communicatie over de Amsterdamse Mensenrechtenagenda is informatie opgenomen over het VN-verdrag voor mensen met een handicap, en over het thema toegankelijkheid. Er is hierbij geen specifieke aandacht gevraagd voor het verplicht toelaten van hulphonden.


4. Is het college bereid, maatregelen te nemen zodat alle openbare gelegenheden in de praktijk toegankelijk zijn voor mensen met een hulphond?


Antwoord:
Ja, de gemeente zal op verschillende manieren dit onderwerp actief onder de aandacht te brengen bij ondernemers en bij handhaving.
Naar aanleiding van het recente voorval zullen wij communiceren naar ondernemers over toegankelijkheid in het algemeen en specifiek over het verbod op weigeren van hulphonden. Zo worden winkeliers via de website amsterdam.nl/ondernemen gewezen op de eisen en mogelijkheden rond toegankelijkheid. Hieraan is het wettelijk verbod op weigeren van hulphonden toegevoegd. Via de nieuwsbrief die vanuit Economie verspreid wordt onder ondernemers zal eveneens over het verbod op weigeren van hulphonden gecommuniceerd worden.
Ook hebben we de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gevraagd om via verschillende communicatiekanalen aandacht te vragen voor dit thema bij de horecaondernemers zodat er meer bekendheid komt over deze wetgeving. KHN zal dit punt van toelaten van mensen met een beperking met hulphond expliciet toevoegen aan haar aanpak in samenhang met het project AllesToegankelijk van Ieder(in).
Bij de aanpak transparant deurbeleid en horecadiscriminatie nemen we discriminatie op grond van beperking (en daarmee ook het weigeren van hulphonden) mee in de evaluatie.
Met deze maatregelen komt er lokaal en landelijk meer bekendheid voor de nieuwe wetgeving rond hulphonden en laat het college zien dat zij deze vorm van discriminatie niet accepteert.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de luchtkwaliteit bij piekbelasting beroepsbinnenvaart

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake attracties met vastgebonden roofvogels en uilen op braderieën in Amsterdam Zuidoost

Lees verder

    Word actief Doneer