Schrif­te­lijke vragen inzake het verstoren van een hazennest door maai­werk­zaam­heden


Indiendatum: 29 apr. 2022

Op dinsdag jl. verstuurde de Dierenambulance Amsterdam op Twitter een bericht over de vondst van een stel jonge haasjes die door een maaimachine ruw verstoord zouden zijn geweest. Het is normaal dat pasgeboren hazen in het gras liggen, dus het advies is altijd om ze vooral met rust te laten. In dit geval zou al het gras voor ze zijn weggemaaid en zijn de hazen naar Dierenkliniek Westerpark gebracht waar de Dierenambulance ze heeft opgehaald.

De indiener van deze vragen wil weten of deze kwestie de gemeente te verwijten valt door onzorgvuldige maaiwerkzaamheden. De Partij voor de Dieren vindt dat we dieren standaard zo min mogelijk moeten verstoren, maar in dit geval komt daar nog eens bij dat de haas op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college achterhalen of deze verstoring te wijten valt aan gemeentelijke maaiwerkzaamheden? Zo ja: welke afwegingen hebben er plaatsgevonden om op deze plek te maaien?
  2. Wordt er bij maaiwerkzaamheden specifiek rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van hazenjongen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet en is het college voornemens dit te veranderen?
  3. In hoeverre zijn mogelijk aanwezige dieren onderdeel van het gemeentelijke maaibeleid? Hoe is dit geregeld in de maaibestekken?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: 29 apr. 2022
Antwoorddatum: 23 mei 2022

1. Kan het college achterhalen of deze verstoring te wijten valt aan gemeentelijke maaiwerkzaamheden? Zo ja: welke afwegingen hebben er plaatsgevonden om op deze plek te maaien?

Antwoord: Nee. De Dierenambulance was niet op de hoogte van de locatie waar de verstoring plaats heeft gevonden.

2. Wordt er bij maaiwerkzaamheden specifiek rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van hazenjongen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet en is het college voornemens dit te veranderen?

Antwoord: Ja. Bij het maaien houden we rekening met zwerfafval en de aanwezigheid van nesten. De opdracht aan de aannemer is om, voorafgaand aan het maaien, zwerfafval te verwijderen en het terrein te controleren op de aanwezigheid van nesten. Steekproefsgewijs wordt door de directievoerders Groen gecontroleerd of de aannemer zich aan deze afspraak houdt.

3. In hoeverre zijn mogelijk aanwezige dieren onderdeel van het gemeentelijke maaibeleid? Hoe is dit geregeld in de maaibestekken?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 2.

Ons maaibeleid is een van de middelen om de gestelde doelstelling uit de Groenvisie te behalen. Samengevat is dat een natuur inclusieve stad. Naast de Groenvisie is er de wet Natuurbescherming. De praktische vertaling voor de uitvoering tijdens het dagelijkse beheer is de Gedragscode flora en fauna. De gedragscode gaat niet over hoe wij maaien maar wel over welke -en hoe- natuurwaarden beschermd moeten worden tijdens het maaien. Per terrein wordt gefaseerd maaien toegepast zodat er altijd dekking/beschutting is. Het deel dat blijft staan wordt steeds zo gekozen dat dit optimaal is als plek met waarde- en voedselplanten voor dagvlinders, en voedsel- en nestplek voor wilde bijensoorten, reptielen (ringslang) en zoogdieren.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake plastic drek aan de IJ-oever

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake een diervriendelijk duivenbeleid voor Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer