Schrif­te­lijke vragen inzake het falen van de naschei­dings­in­stal­latie van het Afval Energie Bedrijf


Inleiding
Amsterdam heeft de doelstelling om in 2020 minimaal 65% van het afval te scheiden[i]. Deze doelstelling leunt voor ongeveer de helft op het in gebruik nemen van een geavanceerde scheidingsinstallatie in het Afval Energie Bedrijf (AEB), en daardoor minder inzet op bronscheiding.

De Partij voor de Dieren kon in 2016 niet instemmen met de financiële onderbouwing van het investeringsbesluit [ii] De scheidingsinstallatie werd in 2017 in gebruik genomen.

Uit onderzoek van Het Parool blijkt nu dat de scheidingsinstallatie ver beneden verwachting presteert.[iii] Terwijl werd uitgegaan van een scheidingspercentage van 21,2% blijft dit na twee jaar hangen op 8,9%. Bovendien is er nauwelijks vraag naar de reststromen die wel gescheiden worden, waardoor zelfs oud papier verbrand wordt met het restafval.

Met de nascheiding in het vooruitzicht is in Amsterdam de afgelopen jaren nauwelijks ingezet op bronscheiding. GFT-afval zou worden gescheiden en verwerkt worden in een vergistingsinstallatie en een groengasinstallatie op het terrein van het AEB. AEB geeft nu aan dat deze de komende jaren nog niet gebouwd worden, omdat de focus ligt bij de ovens.

Amsterdam blijft bij afvalscheiding nog altijd ver achter bij het landelijk gemiddelde. Amsterdammers scheidden in 2018 maar 12,4%.[iv]

Het college moet forse stappen zetten om de doelstelling van 65% afvalscheiding in 2020 nog te behalen. Hierbij zal niet meer blind vertrouwd moeten worden op de nascheiding in het AEB, maar zal het college zelf de regie moeten terugnemen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek door het Parool? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
  2. Hoe beziet het college deze ontwikkelingen in het licht van de gestelde doelstelling van 65% afvalscheiding in 2020?
  3. Is het college voornemens om alles op alles te zetten om deze doelstelling wel te behalen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe beoordeelt het college het dat er de komende jaren niet ingezet zal worden op een vergistingsinstallatie en groengasinstallatie?
  5. Is het college bereid om de (wegens succes) stopgezette regeling voor het aanvragen voor wormenhotels weer te hervatten zodat Amsterdammers zelf hun GFT-afval kunnen composteren?
  6. Kijkt het college naar good practices van andere gemeenten om het gescheiden inzamelen en verwerken van afval te bevorderen?
  7. Is er inzicht in de financiële gevolgen van het niet functioneren van de nascheidingsinstallatie?
  8. Wie draait voor de kosten op? Wat is de inschatting door de gemeente? Beïnvloedt dit het verkoopproces in tijd en/of verkoopprijs?

[i]Amsterdam Circulair 2020-2025

[ii]https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/nascheidingslijn-aeb-niet-ten-koste-van-duurzaamheidsbudget

[iii]https://www.parool.nl/nieuws/dure-afvalscheider-aeb-presteert-ver-beneden-verwachting~bc02341e/

[iv]https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammers-laten-het-afweten-bij-afvalscheiding~b6b4d218/