Schrif­te­lijke vragen inzake het vangen en doden van duiven


Indiendatum: apr. 2018

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het vangen en doden van duiven

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De Partij voor de Dieren Amsterdam ontving deze week berichten van verontruste Amsterdammers, die zien hoe er op een dak van een woningencomplex een duivenvanger aan het werk is. De duiven worden gevangen in kleine vangkooien en zitten daar soms wel enkele dagen opgesloten, soms in de stromende regen, tot de valkenier komt om de duiven de nek om te draaien.
De Amsterdamse GGD zet flink in op het voorkomen van overlast en het bij de bron aanpakken van overlast door dieren, en zeker niet op het doden van duiven. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat dit beleid de laatste jaren diervriendelijker is geworden en is verheugd over het opnemen van plaatselijke voerverboden in de APV. Dit soort structurele maatregelen zijn uiteindelijk beter voor mens én dier. Daarom is het des te schrijnender dat het mogelijk is om als particulier bedrijven met een landelijke ontheffing in te huren die zo dieronvriendelijk te werk gaan.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de gemeente ervan op de hoogte dat er bedrijven in Amsterdam op deze manier actief zijn om duiven te doden?
  2. Hoe beoordeelt het college het doden van duiven als methode om overlast te bestrijden?
  3. Is het college bereid om meer voorlichting te geven aan bijvoorbeeld VVE’s en woningcorporaties over het GGD-beleid voor het bestrijden van overlast door dieren?
  4. Zijn er mogelijkheden om deze methode van het vangen en doden van duiven in Amsterdam te verbieden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 17 aug. 2018

1. Is de gemeente ervan op de hoogte dat er bedrijven in Amsterdam op deze manier actief zijn om duiven te doden?

Antwoord:
Ja, we hebben deze melding op 29 maart 2018 ontvangen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) was op dat moment al ingeschakeld en heeft actie ondernomen. Zover ons bekend zijn er (nog) geen overtredingen geconstateerd.

Het vangen van duiven met behulp van vangkooien en eventueel doden van duiven wordt in de wet Natuurbescherming gereguleerd. In beginsel is het verboden, maar binnen de wettelijke kaders kan een vrijstelling of ontheffing verleend worden voor Gedeputeerde Staten van provincies. Dit ontslaat de gebruiker niet van de plicht zich te houden aan de wetgeving (Wet dieren) die toeziet op de verzorging en het doden van dieren. In het Besluit Houders van Dieren wordt omschreven wat die zorg inhoudt. Het doden van dieren dient bovendien te gebeuren door iemand die aantoonbaar de nodige kennis en vaardigheden bezit. Dit om te borgen dat een dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard blijft. Tot slot is deze werkwijze om overlast van duiven tegen te gaan pas een optie als er eerst geprobeerd is om deze overlast met preventieve maatregelen tegen te gaan.


2. Hoe beoordeelt het college het doden van duiven als methode om overlast te bestrijden?

Antwoord:
Het college vindt het gebruik van vangkooien en doden van duiven strijdig met de gemeentelijke uitgangspunten. Op basis van de nota ‘Beleid en aanpak van overlast van dieren in de openbare ruimte in Amsterdam’ (2010) is door de portefeuillehouders van stadsdelen (in samenspraak met de GGD) afgesproken geen duiven meer te vangen en te doden. De huidige overlastbeheersing van duiven door de gemeente richt zich enerzijds op het nemen van preventieve maatregelen, zoals het aanbrengen van weringen. Anderzijds richt de gemeente zich op het geven van voorlichting over de oorzaken van overlast en methoden om dit te voorkomen.

3. Is het college bereid om meer voorlichting te geven aan bijvoorbeeld VvE’s en woningcorporaties over het beleid van de GGD voor het bestrijden van overlast door dieren?

Antwoord:
Het college heeft in andere dossiers gemerkt dat goede voorlichting kan leiden tot een vermindering van de overlast. In het kader van de beheersing van de rattenoverlast geeft de gemeente algemene voorlichting over het voeren van dieren. Bijvoorbeeld via de website www.amsterdam.nl/ratinjebuurt. Ook wordt in dit kader samenwerking gezocht met de woningcorporaties. Er zijn echter geen middelen beschikbaar om, naast de voorlichting die de gemeente hier al over
verzorgen en die voornamelijk op het bestrijden van rattenoverlast is gericht, een aanvullende campagne gericht op specifieke doelgroepen te organiseren.

4. Zijn er mogelijkheden om deze methode van het vangen en doden van duiven in Amsterdam te verbieden?

Antwoord:
Volgens de landelijke wetgeving is het niet verboden om duiven te vangen met vangkooien en te doden (zie vraag 1). De gemeente heeft daarin geen mogelijkheden om dit als bestuursorgaan te regelen.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester

Wil Rutten, waarnemend secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor een nieuw proefdiercentrum van de VU

Lees verder

    Word actief Doneer