Schrif­te­lijke vragen inzake het uitbroeden van kuikens door Artis voor dierenvoer


Indiendatum: apr. 2017

Inleiding
Ter gelegenheid van Pasen kunnen bezoekers van Artis bekijken hoe kuikens uitbroeden in het historisch broedhuisje. Onder het mom van educatie kunnen kinderen in het Broedmachinehuis kijken hoe eieren worden uitgebroed. Daarna worden de kuikens gedood en aan roofdieren gevoerd. Het uitbroeden van kuikens en deze gebruiken als dierenvoer gebeurt de hele lente en zomer. Artis bevestigt dit en beschouwt het als de “dierlijke voedselcirkel”.[1] Maar omdat er jaarlijks helaas al 30 miljoen mannelijke kuikens uit de eierindustrie vergast of versnipperd worden, lijkt deze werkwijze van Artis alleen maar voor extra slachtoffers te zorgen. Ook van kinderboerderijen en basisscholen is bekend dat zij vaak eieren uitbroeden rond Pasen, waarbij de kuikens (met name de haantjes) na een paar dagen niet meer gewenst zijn. De gemeente Amsterdam heeft onlangs nog stappen ondernomen voor kippenopvang omdat gedumpte kippen een toenemend probleem vormen in de stad.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het uitbroeden van eieren door Artis? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit als het gaat om dierenwelzijn?

2. In hoeverre beschouwt het college het uitbroeden van eieren door een broedmachine als educatief, in beschouwing nemend dat een ei van nature wordt uitgebroed door een kip?

3. Zijn er ook Amsterdamse kinderboerderijen en basisscholen die eieren uitbroeden?
3a. Zo ja, welke kinderboerderijen en basisscholen?
3b. Zo ja, wat gebeurt er met deze kuikens, is het waar dat in het verleden kinderboerderijen en scholen weer van de kuikens af moesten?
3c. Zo ja, is het college bereid om in gesprek te gaan met de kinderboerderijen en basisscholen die kuikens uitbroeden?

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het op 21 april 2016 aangenomen amendement (426) over het maken van heldere afspraken met Artis over verbeteringen van dierenwelzijn?

5. Is het college bereid om als subsidieverstrekker in gesprek te gaan met Artis over het uitbroeden van de kuikens?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] De Telegraaf, 12 april 2017 – Geen vrolijk Pasen voor de kuikens in Artis

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 6 jul. 2017

1. Is het college bekend met het uitbroeden van eieren door ARTIS? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit als het gaat om dierenwelzijn?

Antwoord:
Het is het college bekend dat er in het broedmachinehuis van ARTIS eieren worden uitgebroed. Het college gaat er van uit dat dit uit oogpunt van dierenwelzijn een verantwoorde werkwijze is. ARTIS heeft hiervoor op dierenwelzijnsgebied vakbekwame opgeleide medewerkers. Het kunnen kippeneieren zijn, maar ook eieren van vogels zoals de Chileense flamingo’s en vale gieren. Het uitbroeden gebeurt overigens ook met reptieleneieren.

2. In hoeverre beschouwt het college het uitbroeden van eieren door een broedmachine als educatief, in beschouwing nemend dat een ei van nature wordt uitgebroed door een kip?

Antwoord:
Veel kinderen hebben geen idee waar kuikens vandaan komen en er gaat een wereld open als ze in het broedmachinehuis kunnen zien dat er uit een ei een kuiken tevoorschijn komt. Overigens komen in Nederland kippen die worden ingezet voor vleesproductie of het leggen van eieren (ook vrije uitloop of biologisch gehouden kippen) ook uit de broedmachine. Het proces van broeden is van educatieve aard.

3. Zijn er ook Amsterdamse kinderboerderijen en basisscholen die eieren uitbroeden?
a. Zo ja, welke kinderboerderijen en basisscholen?
b. Zo ja, wat gebeurt er met deze kuikens, is het waar dat in het verleden kinderboerderijen en scholen weer van de kuikens af moesten?
c. Zo ja, is het college bereid, in gesprek te gaan met de kinderboerderijen en basisscholen die kuikens uitbroeden?


Antwoord:
Ja.
Op twee na geven de kinderboerderijen aan dat er op hun kinderboerderij geen eieren worden uitgebroed. Er worden eieren uitgebroed bij De Bijlmerweide en incidenteel bij de Strohalm. Deze kinderboerderijen broeden eieren uit om na overlijden de eigen kippen of de kippen van andere kinderboerderijen weer aan te vullen. Bij De Bijlmerweide worden voor kippenhouders ook eieren uitgebroed van
de Zeldzame Nederlandse Huisdierrassen omdat deze nauwelijks te verkrijgen zijn. Hierdoor kunnen deze rassen in stand worden gehouden en op de kinderboerderij ook voor educatieve lessen worden gebruikt. De Bijlmerweide is bovendien een praktijkboerderij van de Mbo-opleiding dierverzorging Almere. Onderdeel van de opleiding is een broedproject waarbij de leerlingen broedeieren inkopen van rassen die worden besteld door kippenhouders, het broedproces volgen, en een deel van de opfok verzorgen.

Er is geen informatie beschikbaar over het al dan niet uitbroeden van eieren op basisscholen. Voorkomen moet worden dat eieren worden uitgebroed zonder dat er wordt nagedacht over de afzet van de kippen of zonder voldoende deskundigheid om kuikens te houden. De kinderboerderijen die eieren uitbroeden hebben op dierenwelzijnsgebied vakbekwame opgeleide medewerkers. Ook zijn er (voor zover dat niet voor aanvulling van kippen op kinderboerderijen gebeurt) afspraken gemaakt wie de kuikens afneemt. Ook al hebben basisscholen vooraf goede afspraken gemaakt waar de kuikens naar toe kunnen worden gebracht, ze hebben geen op dierenwelzijnsgebied vakbekwame opgeleide medewerkers. Met basisscholen waar we vermoeden dat dit gebeurt, zullen we in gesprek gaan.

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het op 21 april 2016 aangenomen amendement 426 van de leden Nuijens, Van Lammeren en Van den Heuvel over het maken van heldere afspraken met ARTIS over verbeteringen van dierenwelzijn?

Antwoord:
In de in december 2016 opgestelde beleidsvisie van ARTIS wordt ingegaan op de aspecten dierenwelzijn, duurzaamheid en groen, restauratie van het erfgoed, en natuureducatie. In een brief van 19 april 2017 wordt de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid geïnformeerd over de laatste stand van zaken inzake afspraken met ARTIS. Na de zomer van 2017 wordt de beleidsvisie van ARTIS
met een bestuurlijke reactie ter kennisname voorgelegd aan de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid.

5. Is het college bereid, als subsidieverstrekker in gesprek te gaan met ARTIS over het uitbroeden van de kuikens?

Antwoord:
Nee. Het college gaat er van uit dat ARTIS verantwoord met het uitbroeden van eieren omgaat. ARTIS is daarbij gehouden aan de regelgeving van het Besluit Houders van Dieren Hoofdstuk 4 paragraaf 1 Houden van dieren in dierentuinen. De dieren worden verzorgd door een voldoende aantal vakbekwame personen. ARTIS werkt volgens een beleidsprotocol, en voert een inzichtelijk register van elk dier of elke diergroep.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake rondslingerende lampionnen bij de Sloterplas

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake reclame met een koe en pasgeboren kalf voor broodjeszaak

Lees verder

    Word actief Doneer