Schrif­te­lijke vragen inzake het per ongeluk kappen van een waar­de­volle es in Slotermeer


Inleiding

In augustus jl. moesten buurtbewoners rond de W.J.Bijleveldstraat in Slotermeer toezien hoe er een mooie es gekapt werd op het plantsoen aan de straat. De buurt was in de veronderstelling dat deze boom van het stadsdeel zou mogen blijven staan, in tegenstelling tot vele andere bomen die al eerder vorige winter op het plantsoen waren gekapt in het kader van renovatie. Het gaat namelijk om een es die op de gemeentelijke interactieve kaart “Monumentale bomen en ander waardevol groen”[1] staat aangegeven als waardevol groen met als beschermwaarde de beeldbepalende waarde.

Een betrokken bewoner heeft na de kap bij de stadsdeelcommissie van Nieuw-West om opheldering gevraagd. Voor de vergadering van de stadsdeelcommissie van aanstaande 18 december staat een stuk ter kennisname als nieuws van het Dagelijks Bestuur onder “Bijlage 3. Bevindingen kappen van extra boom Meerwaldtplantsoen” [2]. In dit verslag wordt verklaard dat er fouten zijn gemaakt met de benaming van de boom op de oorspronkelijke kaplijst en dat de aanpassing vervolgens niet goed is verwerkt op de uitvoeringstekening. In augustus kwamen de aannemer en de directievoerder met de verkeerde papieren tot de conclusie dat de boom ten onrechte nog niet was gekapt en hebben dat alsnog uitgevoerd.

In het verslag worden de volgende vier leerpunten genoemd: “

  1. Als na afgifte van de kapvergunning de lijst van te kappen bomen fouten blijkt te bevatten, dan dient de nieuwe lijst ook formeel te worden vastgesteld en gevoegd te worden bij de kapvergunning;

2.Wanneer besloten wordt om een aantal bomen toch niet te kappen, dan is het verstandig om dit ook vast te leggen op de kaptekening, behorend bij de kapvergunning;

3. De bij de kapvergunning behorende kaptekening bevat (in dit geval) alleen de bomen die moeten worden gekapt. In een situatie dat er ook bomen blijven staan, is het verstandig om ook de te behouden bomen expliciet op de tekening vast te leggen, zodat er bij de uitvoering geen onduidelijkheid kan ontstaan welke bomen wel en welke niet gekapt moeten worden..

4. Bij de controle van de uitvoeringstekening hebben we met elkaar het behouden van boom 63 over het hoofd gezien. De controle van de uitvoeringstekening kan en moet dus beter.”

Op 30 oktober jl. werd er op voorstel van de Partij voor de Dieren in de commissie WB gesproken over de kap van twee monumentale beschermde schietwilgen in de Rudolf Dieselbuurt in Oost. Een van de uitkomsten van deze vergadering was dat er fouten waren gemaakt op de kaptekening waardoor de bomen over het hoofd waren gezien bij het maken van plannen voor woningbouw. De bomen zouden per ongeluk van de kaart verdwenen zijn, waardoor er in de planvorming geen rekening met de bomen en hun monumentale status is gehouden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de kap van de es in de groenstrook aan de W.J. Bijleveldstraat en met de notitie ‘Bevindingen kappen van extra boom Meerwaldtplantsoen’ van de stadsdeelcommissie Nieuw-West?

2. Hoe beoordeelt het college het feit dat er zowel in Oost als in Nieuw-West fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de kaplijst, kaptekening en uitvoeringstekening waardoor Amsterdam onterecht bomen verliest?

3. Zijn er uniforme richtlijnen voor alle stadsdelen voor de procedure rondom het opstellen en eventueel wijzigen van de kaplijst, kaptekening en de uitvoeringstekening?

  • Zo ja, hoe luiden deze?
  • Zo nee, is het college bereid om alsnog uniforme richtlijnen uit te zetten? Graag een toelichting.

4. Wordt er in alle andere stadsdelen ten aanzien van het opstellen van de kaplijst, kaptekening en uitvoeringstekening gehandeld naar de vier aanbevelingen uit het genoemde verslag van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West? Zo nee, is het college bereid om deze aanbevelingen te verwerken in de (nog op te stellen) uniforme richtlijnen? Graag een toelichting.

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

[1] https://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/

[2] https://nieuw-west.notubiz.nl/document/7131932/1/Bijlage_3__Bevindingen_kappen_van_extra_boom_Meerwaldtplantsoen

Antwoorddatum: 20 dec. 2018


1.Is het college bekend met de situatie rondom de esdoorn en met de eerdere
melding?

Antwoord:
Het college is inmiddels bekend met de situatie.

2.Is er een vergunning aangevraagd voor het inzagen van de desbetreffende
boom? Indien ja, graag een toelichting.

Antwoord:
Nee, er is geen kapvergunning aangevraagd door de eigenaar van de boom op
particulier terrein. Het inzagen van een boom is illegaal. Het college overweegt
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijke maatregelen tegen de mogelijke
daders.

3. Is het de normale gang van zaken dat een melding bij ‘openbaar groen en water–
Boom’ wordt afgedaan wanneer het over een privéterrein blijkt te gaan, ook als de
situatie effect heeft op de openbare ruimte?

Indien ja, waarom wordt de melding
niet doorgezet naar de juiste plek of wordt de melder niet ingelicht over de juiste
te nemen stappen? Graag een toelichting.

Indien nee, wat is hier misgegaan?

Antwoord:
Nee, dat is niet de normale gang van zaken en nee, ook de afhandeling is niet
goed gegaan.
De melding openbare ruimte Amsterdam (MORA) van juni 2017 werd helaas niet
behandeld vanwege de onjuiste afweging dat het een object betrof op particulier
terrein omsloten door bebouwing (niet in de openbare ruimte). Echter, de
bomenverordening gemeente Amsterdam geldt ook op particulier terrein. Er had
een handhavingsactie ter controle hebben moeten plaatsvinden.
De instructies zijn op dit punt aangescherpt.

4. Kan het college ervoor zorgen dat er spoedig opvolging wordt gegeven aan het
handhavingsverzoek van de buurt en dat er grondig onderzoek gedaan wordt
naar de staat van de boom en de mogelijke gevaren voor de omgeving met als
inzet dat de boom veilig wordt behouden?

Antwoord:
Er is op dit moment geen sprake van een gevaarlijke situatie. Er is inmiddels een
bestuurlijk handhavingstraject gestart op grond van naleving van de
bomenverordening. Eventuele acties, maatregelen en/of sancties zullen worden
uitgevoerd op grond van de bomenverordening. Daarnaast wordt er onderzoek
gedaan naar de technische staat van de boom met intentie tot veilig behoud van
de boom, echter ook rekening houdend met het risico voor de omgeving. Indien
de boom moet worden verwijderd zal dit gevolg krijgen in een herplantplicht.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris