Schrif­te­lijke vragen inzake het per ongeluk kappen van een waar­de­volle es in Slotermeer


Indiendatum: dec. 2018

Inleiding

In augustus jl. moesten buurtbewoners rond de W.J.Bijleveldstraat in Slotermeer toezien hoe er een mooie es gekapt werd op het plantsoen aan de straat. De buurt was in de veronderstelling dat deze boom van het stadsdeel zou mogen blijven staan, in tegenstelling tot vele andere bomen die al eerder vorige winter op het plantsoen waren gekapt in het kader van renovatie. Het gaat namelijk om een es die op de gemeentelijke interactieve kaart “Monumentale bomen en ander waardevol groen”[1] staat aangegeven als waardevol groen met als beschermwaarde de beeldbepalende waarde.

Een betrokken bewoner heeft na de kap bij de stadsdeelcommissie van Nieuw-West om opheldering gevraagd. Voor de vergadering van de stadsdeelcommissie van aanstaande 18 december staat een stuk ter kennisname als nieuws van het Dagelijks Bestuur onder “Bijlage 3. Bevindingen kappen van extra boom Meerwaldtplantsoen” [2]. In dit verslag wordt verklaard dat er fouten zijn gemaakt met de benaming van de boom op de oorspronkelijke kaplijst en dat de aanpassing vervolgens niet goed is verwerkt op de uitvoeringstekening. In augustus kwamen de aannemer en de directievoerder met de verkeerde papieren tot de conclusie dat de boom ten onrechte nog niet was gekapt en hebben dat alsnog uitgevoerd.

In het verslag worden de volgende vier leerpunten genoemd: “

  1. Als na afgifte van de kapvergunning de lijst van te kappen bomen fouten blijkt te bevatten, dan dient de nieuwe lijst ook formeel te worden vastgesteld en gevoegd te worden bij de kapvergunning;

2.Wanneer besloten wordt om een aantal bomen toch niet te kappen, dan is het verstandig om dit ook vast te leggen op de kaptekening, behorend bij de kapvergunning;

3. De bij de kapvergunning behorende kaptekening bevat (in dit geval) alleen de bomen die moeten worden gekapt. In een situatie dat er ook bomen blijven staan, is het verstandig om ook de te behouden bomen expliciet op de tekening vast te leggen, zodat er bij de uitvoering geen onduidelijkheid kan ontstaan welke bomen wel en welke niet gekapt moeten worden..

4. Bij de controle van de uitvoeringstekening hebben we met elkaar het behouden van boom 63 over het hoofd gezien. De controle van de uitvoeringstekening kan en moet dus beter.”

Op 30 oktober jl. werd er op voorstel van de Partij voor de Dieren in de commissie WB gesproken over de kap van twee monumentale beschermde schietwilgen in de Rudolf Dieselbuurt in Oost. Een van de uitkomsten van deze vergadering was dat er fouten waren gemaakt op de kaptekening waardoor de bomen over het hoofd waren gezien bij het maken van plannen voor woningbouw. De bomen zouden per ongeluk van de kaart verdwenen zijn, waardoor er in de planvorming geen rekening met de bomen en hun monumentale status is gehouden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de kap van de es in de groenstrook aan de W.J. Bijleveldstraat en met de notitie ‘Bevindingen kappen van extra boom Meerwaldtplantsoen’ van de stadsdeelcommissie Nieuw-West?

2. Hoe beoordeelt het college het feit dat er zowel in Oost als in Nieuw-West fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de kaplijst, kaptekening en uitvoeringstekening waardoor Amsterdam onterecht bomen verliest?

3. Zijn er uniforme richtlijnen voor alle stadsdelen voor de procedure rondom het opstellen en eventueel wijzigen van de kaplijst, kaptekening en de uitvoeringstekening?

  • Zo ja, hoe luiden deze?
  • Zo nee, is het college bereid om alsnog uniforme richtlijnen uit te zetten? Graag een toelichting.

4. Wordt er in alle andere stadsdelen ten aanzien van het opstellen van de kaplijst, kaptekening en uitvoeringstekening gehandeld naar de vier aanbevelingen uit het genoemde verslag van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West? Zo nee, is het college bereid om deze aanbevelingen te verwerken in de (nog op te stellen) uniforme richtlijnen? Graag een toelichting.

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

[1] https://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/

[2] https://nieuw-west.notubiz.nl/document/7131932/1/Bijlage_3__Bevindingen_kappen_van_extra_boom_Meerwaldtplantsoen

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 24 jan. 2019

1. Is het college bekend met de kap van de es in de groenstrook aan de
W.J. Bijleveldstraat en met de notitie ‘Bevindingen kappen van extra boom
Meerwaldtplantsoen’ van de stadsdeelcommissie Nieuw-West?

Antwoord:
Ja, het college is door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West op de
hoogte gebracht van zowel de kap van de boom als van het bevindingenrapport.

2. Hoe beoordeelt het college het feit dat er zowel in Oost als in Nieuw-West fouten
zijn gemaakt bij het opstellen van de kaplijst, kaptekening en uitvoeringstekening
waardoor Amsterdam onterecht bomen verliest?

Antwoord:
Het college betreurt de gevolgen van gemaakte fouten.

3. Zijn er uniforme richtlijnen voor alle stadsdelen voor de procedure rondom het
opstellen en eventueel wijzigen van de kaplijst, kaptekening en de
uitvoeringstekening?

a. Zo ja, hoe luiden deze?
b. Zo nee, is het college bereid om alsnog uniforme richtlijnen uit te zetten?
Graag een toelichting.

Antwoord:
Ja, de procedure wordt bepaald op grond van de Bomenverordening Amsterdam,
door middel van de juridische vereisten van de kapvergunning. Eventuele
wijzigingen in de kapaanvraag moeten conform doorgevoerd worden in een
wijziging van de kapvergunning en opnieuw worden gepubliceerd. Onderdeel van
de kapaanvraag is een boomtechnisch advies, opgesteld op basis van schouw op
locatie. De te kappen boom moet na afgifte van de vergunning duidelijk worden
gemarkeerd zodat er bij de uitvoerende aannemer geen misverstand kan
ontstaan. Na kap volgt vereiste herplant op grond van de in de Bomenverordening
Amsterdam opgenomen herplantplicht waarmee het bomenbestand op peil blijft.

4. Wordt er in alle andere stadsdelen ten aanzien van het opstellen van de kaplijst,
kaptekening en uitvoeringstekening gehandeld naar de vier aanbevelingen uit het
genoemde verslag van het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West? Zo nee, is het
college bereid om deze aanbevelingen te verwerken in de (nog op te stellen)
uniforme richtlijnen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Ja, de aanbevelingen worden overgenomen, aangevuld met de vereiste van
onderzoek en controle op locatie.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake zadelhoesjes van het bedrijf ThisisHolland.com

Lees verder

    Word actief Doneer