Schrif­te­lijke vragen inzake de ontwik­ke­lingen bij het Afval Energie BedrijfSchriftelijke vragen van de leden Guldemond, Roosma, Boutkan, Poot en A.L. Bakker
inzake de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:
In een brief van 6 december 2018 heeft het college de raad bericht over twee
ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB), die financiële en beleidsmatige
impact hebben en waar de raad nog niet eerder over is geïnformeerd:
- De (na)scheidingsinstallatie die in 2017 is gerealiseerd, heeft in heel 2018 nog
niet de verwachtte output gerealiseerd;
- Bij de Afval Energie Centrale (AEC) is sprake van achterstallig onderhoud die
groter is dan eerder verwacht en bleek de revisie van Turbine 20 aanzienlijk
duurder dan verwacht. In de nabije toekomst van vergelijkbare problematiek
ontstaan;
In de vorige collegeperiode is veelvuldig over het AEB gesproken. Enerzijds omdat
ontwikkelingen op de afvalmarkt de businesscase onder druk zetten, anderzijds
omdat AEB moeite had de projecten te ontwikkelen die nodig zijn om de transitie naar
een duurzaam grondstoffenbedrijf te maken. Hierdoor is met enige vertraging gestart
met de bouw van de (na)scheidingsinstallatie. Tegen deze achtergrond roept de brief
van 6 december 2018 de onderstaande vragen op. Indieners verzoeken het college
zich in te spannen de vragen te beantwoorden voor de behandeling van
bovengenoemde brief in de raadscommissie Financiën en Economische Zaken van
17 januari 2019.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de
fracties van D66, GroenLinks, PvdA, VVD en Partij voor de Dieren, op grond van
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende
schriftelijke vragen:

Ten aanzien van de (na)scheidingsinstallatie:
1. Met welke problemen heeft de (na)scheidingsinstallatie te maken? Werkt de
installatie niet naar behoren of blijven de resultaten achter bij de verwachting?
2. Welke orde van grootte zijn de financiële tegenvallers van de
(na)scheidingsinstallatie?
3. En wat zijn de meerjarige financiële prognoses van deze tegenvallers?
4. Waarom is de gemeente – als aandeelhouder – pas nu geïnformeerd over de
tegenvallende resultaten van de (na)scheidingsinstallatie? Als de installatie het
gehele jaar nog niet naar behoren heeft gedraaid, waren de tegenvallers toch
eerder te voorzien?
5. Had de gemeente – als aandeelhouder – geïnformeerd kunnen of moeten worden
voorafgaand aan de besluitvorming over de investering in de biomassacentrale?

Ten aanzien van de AEC:
6. Welke orde van grootte zijn de “grote financiële consequenties” waar AEB
tegenaan is gelopen bij de revisie van Turbine 20 en die zich vaker kunnen
voordoen? Hoe verhouden die zich tot de resterende boekwaarde van de AEC?
7. Is bekend waardoor de onderhoudshistorie zo slecht is gedocumenteerd? Was
deze tegenvaller c.q. waren de mogelijke toekomstige tegenvallers beter in beeld
geweest als de onderhoudshistorie beter gedocumenteerd zou zijn? Zo ja, wat
was dan de impact geweest op meerjarige raming van kosten en het
bedrijfsresultaat?
8. Moet er, nu wel bekend is dat er een (financieel) onderhoudsrisico is, een
herijking van de businesscase plaatsvinden?
Aanvullend, los van de brief van 6 december 2018:
9. Wat zijn de financiële consequenties van de Brexit voor het AEB (aangezien de
verbrandingsovens voor een belangrijk deel draaien op ingevoerd Engels afval),
zowel in het scenario dat de Brexit plaatsvindt op basis van de huidige
voorliggende deal, als in het ‘no deal’ scenario?
10. Wat betekenen die consequenties voor het (verwachte) rendement van de
verbrandingsovens en daarmee het bedrijfsresultaat van AEB?
11. Het is begrijpelijk dat er investeringen gedaan moeten worden voor het versterken
van de organisatie. Het is echter zorgelijk dat deze slag gelijk loopt met het
plotselinge vertrek van de CEO, de heer Van der Werff. Binnen welke termijn is
de professionalisering afgerond en welke risico’s zijn hierin nog meer bekend?

De leden van de gemeenteraad,

P.V. Guldemond
F. Roosma
D.F. Boutkan
M.C.G Poot
A.L. Bakker