Schrif­te­lijke vragen inzake het mogelijk uitsterven van de ringslang op Zeebur­ger­eiland


Indiendatum: nov. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het mogelijk uitsterven van de ringslang op Zeeburgereiland

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

De leefomgeving van de ringslang op Zeeburgereiland lijkt onder druk te staan met alle nieuwbouwplannen de komende jaren. De leefomgeving verandert dusdanig dat de stadsecoloog zorgen heeft over uitsterven van de ringslang op het eiland.[1] De ringslang wordt al langer bedreigd, verschillende verbindingszones in Amsterdam zijn verdwenen door bijvoorbeeld de Zuidas.[2]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Op welke manier wordt er in de bestemmingsplannen van het Zeeburgereiland rekening gehouden met de leefwijze van beschermde soorten zoals de ringslang?
2. Welke maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat de ringslang, een wettelijk beschermde soort (tabel 3 Flora- en faunawet) en vermeld op de Rode Lijst van bedreigde soorten, niet van het Zeeburgereiland verdreven wordt?
3. Deelt het college de mening dat juist bij de bouw van nieuwe woningen meer rekening kan worden gehouden met natuurinclusief bouwen en extra aandacht voor natuur in de openbare ruimte? Zo ja, hoe komt dit tot uiting en is het college hierover in gesprek met woningbouwcorporaties en andere partijen bij nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.at5.nl/artikelen/162699/ecoloog-melchers-vreest-voor-uitsterven-ringslang-op-zeeburgereiland

[2] Natuurwaarden in kaart 2016

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 17 feb. 2017

1. Op welke manier wordt er in de bestemmingsplannen van het Zeeburgereiland rekening gehouden met de leefwijze van beschermde soorten zoals de ringslang?


Antwoord:
De westzijde van het Zeeburgereiland is aangewezen als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het concept Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt, zoals dat op 8 november 2016 door het College is vrijgegeven voor ter visielegging is een schets opgenomen van deze ecologische verbindingszone die rekening houdt met de doelsoorten, waaronder de ringslang. Ook binnen het plangebied is aandacht voor ecologie in een deel van de waterlopen en pocketparkjes.
Vooruitlopend op de ontwikkeling van de Sluisbuurt tot een nieuwe wijk van Amsterdam zijn aan de westoever van het Zeeburgereiland paddenpoelen en broeihopen aangelegd. Het concept Stedenbouwkundig Plan wordt na verwerking van de inspraakreacties als onderdeel van het Investeringsbesluit Sluisbuurt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Een natuuronderzoek waarin ook de effecten van de beoogde woningbouw op het functioneren van de ecologische verbindingszone worden beschouwd maakt onderdeel uit van de milieueffectrapportage Zeeburgereiland en het bestemmingsplan Sluisbuurt, alsmede de overige bestemmingsplannen voor het Zeeburgereiland.


2. Welke maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat de ringslang, een wettelijk beschermde soort (tabel 3 Flora- en faunawet) en vermeld op de Rode Lijst van bedreigde soorten, niet van het Zeeburgereiland verdreven wordt?


Antwoord:
De bedoeling van een goede inrichting van de NNN op het Zeeburgereiland is onder andere dat het leefgebied van de ringslang wordt uitgebreid. De laatste geregistreerde waarneming van een ringslang op het Zeeburgereiland was in 2012 op het uiterste oostelijk deel van de Oostpunt.


3. Deelt het college de mening dat juist bij de bouw van nieuwe woningen meer rekening kan worden gehouden met natuurinclusief bouwen en extra aandacht voor natuur in de openbare ruimte? Zo ja, hoe komt dit tot uiting en is het college hierover in gesprek met woningbouwcorporaties en andere partijen bij nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?


Antwoord:
Het college deelt de mening dat er bij nieuwbouw rekening gehouden moet worden met natuurinclusief bouwen. In de Agenda Groen (en overgenomen in de Agenda Dieren) is het bevorderen van natuurinclusief bouwen benoemd als actiepunt. Een mogelijkheid is om natuurinclusief bouwen deel uit te laten maken van het tenderproces. Stadsecologen van de gemeente Amsterdam adviseren proactief
bij nieuwbouwlocaties over de toepassing van natuurinclusief bouwen. In verschillende projecten, waaronder Overamstel en de Houthavens is natuurinclusief bouwen opgenomen in de bouwenvelop. In de uitwerking van de tweede fase van IJburg wordt natuurinclusief bouwen ook meegenomen. Daar waar andere mogelijkheden zich aandienen wordt natuurinclusief bouwen aangemoedigd en wordt er op verzoek geadviseerd. Zo worden bij woningcorporaties presentaties gehouden om aandacht te vragen voor
natuurinclusief bouwen.
In het geval van Zeeburgereiland is natuurinclusief bouwen een onderdeel van het concept Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt en past daarmee in het beleid van de gemeente. Op dit moment worden nog geen gesprekken met corporaties of marktpartijen gevoerd over concrete bouwplannen. Dat volgt in een latere fase van de gebiedsontwikkeling.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake aandeelhouderschap Life Sciences Fund Amsterdam en inzet uitfasering dierproeven

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het mogelijk eerder informeren van journalisten dan de gemeenteraad

Lees verder

    Word actief Doneer