Schrif­te­lijke vragen inzake het mogelijk eerder infor­meren van jour­na­listen dan de gemeen­teraad


Indiendatum: nov. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Het heeft er schijn van dat de voortgangsrapportage nieuw evenementenbeleid eerder bij een journalist dan de gemeenteraad terecht is gekomen. Zoals onze fracties het hebben ervaren is de brief gepubliceerd toen de agenda van Algemene Zaken online kwam te staan, dit was pas nadat de nieuwe informatie over het evenementenbeleid al in de krant[1] te lezen was.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het heeft er alle schijn van dat de journalist de informatie over het evenementenbeleid eerder had dan de raad, klopt dat?
2. Zo ja, waarom is dat?

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

B.R. Groot Wassink

[1] Parool, 25 november 2016: Pretparkiseting stopt, te beginnen met Kermis op Dam (p. 5)

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 3 feb. 2017

1. Het heeft er alle schijn van dat de journalist de informatie over het evenementenbeleid eerder had dan de raad, klopt dat?

Op 15 november 2016 is het evenementenbeleid besproken in het college van B&W. De burgemeester is toen als portefeuillehouder gemachtigd om laatste tekstuele wijzigingen in de voordracht te verwerken. De stukken zijn na besluitvorming in college openbaar en kunnen worden opgevraagd door zowel pers als raadsleden. Bij gemachtigde stukken is dat mogelijk zodra het stuk definitief is geworden en is ondertekend door de portefeuillehouder.

De wijzigingen zijn op maandag 24 november 2016 doorgevoerd en ondertekend. Vanaf dat moment waren de stukken opvraagbaar en daarmee openbaar. Tevens zijn de stukken die dag, maandag 24 november 2016, in Andreas gezet voor agendering voor de vergadering van de raadscommissie AZ van 8 december 2016. De commissieagenda en de bijbehorende stukken zijn zoals gebruikelijk twee weken voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd, in dit geval op 29 november 2016. De raadsleden ontvangen daarover ook altijd een bericht van de griffie.


2. Zo ja, waarom is dat?

Op verzoek van de raad worden door de griffie sinds enkele weken de openbare stukken ook gepubliceerd op een schijf die toegankelijk is voor raadsleden. Omdat het een relatief nieuwe werkwijze betreft, is in dit geval helaas een misverstand ontstaan over welke stukken op de schijf geplaatst worden. Navraag leert dat enkel stukken die in het college van B&W conform besloten worden vastgesteld op de schijf gepubliceerd worden. Gemachtigde stukken worden nadat zij definitief zijn, niet automatisch op de schijf geplaatst, maar zijn wel
opvraagbaar.


De verslaggever van Het Parool heeft de afgelopen maanden bij herhaling verzocht om de voortgangsrapportage evenementenbeleid, en heeft een verzoek ingediend om de stukken te ontvangen zodra ze openbaar zijn. Aangezien de stukken na verwerking van de wijzigingen openbaar waren, en de veronderstelling was dat de stukken beschikbaar waren voor de raad, is besloten het verzoek in te willigen. Het gevolg hiervan is dat de betreffende journalist op dezelfde dag (29 november 2016), maar wel eerder dan de raad, geïnformeerd is.

De burgemeester betreurt dit en biedt hiervoor zijn excuses aan. Als burgemeester hecht hij er aan om de raad tijdig te informeren, het uitgangspunt is om stukken altijd eerst aan de raad te sturen, voordat deze breder verspreid worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor persberichten die in opdracht van de burgemeester worden verzonden. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat omstandigheden vereisen dat er snel wordt gereageerd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het mogelijk uitsterven van de ringslang op Zeeburgereiland

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake dreigende festivalisering van het Amsterdamse Bos

Lees verder

    Word actief Doneer