Schrif­te­lijke vragen inzake dreigende festi­va­li­sering van het Amster­damse Bos


Indiendatum: nov. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Het karakter van het Amsterdamse Bos, onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, staat ernstig onder druk door de toename van evenementen. Ook omwonenden ervaren overlast, verstoring van rust en druk op de omgeving. De Partij voor de Dieren fractie ontvangt signalen dat er in het Amsterdamse Bos nieuwe evenementenlocaties worden aangewezen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het waar dat er sprake is van een verdere toename van het aantal (vergunningplichtige) evenementen met versterkte muziek zoals, maar niet uitsluitend, sportevenementen (WK roeien) en dancefestivals (A Day at the Park) in het Amsterdamse Bos en dat er nieuwe evenementenlocaties worden aangewezen? Zo ja, wat is de rol van de gemeente Amsterdam hierin?

2. Op welke manier worden omwonenden betrokken bij het aanwijzen van mogelijke nieuwe evenementenlocaties?

3. Waar liggen de mogelijke nieuwe evenementenlocaties en welke voorwaarden (frequentie, geluid en aantal bezoekers) zullen er gaan gelden voor de al bestaande en eventuele nieuwe evenementenlocaties?

4. Deelt het college de mening dat toename van het aantal (vergunningplichtige) evenementen met versterkte muziek in het Amsterdamse Bos onwenselijk is?

5. Is het college, namens de gemeente Amsterdam als eigenaar van het Amsterdamse Bos, in gesprek gegaan met de gemeente Amstelveen over het integraal optellen van bronnen en zorgen dat belasting van evenementen integraal wordt afgewogen, conform de toezegging in de raad van 14 juli 2016? Zo ja, wat is hier uitgekomen?

6. Waarom is de aangenomen motie (zie bijlage) voor een maximum van vier grote evenementen (met versterkte muziek) per jaar nooit uitgevoerd?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 24 jan. 2017

1. Is het waar dat er sprake is van een verdere toename van het aantal (vergunningplichtige) evenementen met versterkte muziek zoals, maar niet uitsluitend, sportevenementen (WK roeien) en dancefestivals (A Day at the Park) in het Amsterdamse Bos en dat er nieuwe evenementenlocaties worden aangewezen? Zo ja, wat is de rol van de gemeente Amsterdam hierin?

Antwoord:
a. Neen, er is geen sprake van toename. Het aantal grote evenementen met mogelijke geluidsoverlast wordt sinds 2014 beperkt tot 4 met een totaal van 7 festivaldagen. Deze maximering is in samenspraak met de gemeente Amstelveen vastgelegd in het nieuwe evenementenbeleid zoals dat in 2015 door de gemeente Amstelveen is vastgesteld.
b. Er zijn evenmin nieuwe evenementenlocaties aangewezen. De reeds eerder bestaande situatie is in het nieuwe evenementenbeleid overgenomen, waarbij echter thans expliciet wordt aangegeven welk type evenement voor welke locatie passend wordt geacht. Deze locatieprofielen hebben er toe geleid dat de 4 grote evenementen met mogelijke geluidoverlast voortaan alleen op het evenemententerrein ‘Land van Bosse’ zijn toegestaan. Het Land van Bosse is speciaal voor dit type evenementen ontwikkeld en ingericht. Het ligt excentrisch, op ruime afstand van de bebouwde kom in het zuidelijk gedeelte van het Amsterdamse Bos, waar sprake is van een relatief geringe bezoekersdruk.

Met de toepassing van de locatieprofielen, die onderdeel vormen van het nieuwe evenementenbeleid van Amstelveen, wordt aan evenementen de ruimte geboden die daar qua soort van het evenement het beste bij past en overlast voor de overige bezoekers en de omwonenden zo veel als mogelijk voorkomt.

Bronnen:
a. Evenementenbeleid Amstelveen, 16 december 2015;
b. Overzicht Evenemententerreinen Amsterdamse Bos (bijlage 1),
www.amsterdamsebos.nl/evenementenbureau.

2. Op welke manier worden omwonenden betrokken bij het aanwijzen van mogelijke nieuwe evenementenlocaties?

Er is geen voornemen om in het Amsterdamse Bos nieuwe evenementenlocaties aan de bestaande toe te voegen.
Wat betreft de actualisering in 2015 van het evenementenbeleid en de vastlegging van de locatieprofielen merken wij nog het volgende op:
Naast individuele contacten over dit onderwerp, zijn door de Amsterdamse Bosorganisatie de afgelopen jaren diverse bijeenkomsten met omwonenden georganiseerd, waarvoor omwonenden uit zowel Amsterdam als Amstelveen werden uitgenodigd die zich eerder met informatievragen of via een klacht hadden gemeld. Deze contacten hebben bijgedragen aan de opstelling van de locatieprofielen. Een voorbeeld is eerdere discussies met omwonenden over grote bedrijfsfeesten met livemuziek op het Arenaterrein. Gezien de door omwonenden aangegeven geluidsoverlast wordt dit soort feesten niet meer op die plek toegestaan, hetgeen thans in de nieuwe locatieprofielen is verankerd.
Voorts heeft door de gemeente Amstelveen voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe evenementenbeleid een brede evaluatie met de verschillende belanghebbenden plaatsgevonden. Het evenementenbeleid valt immers onder de formele publieke verantwoordelijkheid van de gemeente Amstelveen.

3. Waar liggen de mogelijke nieuwe evenementenlocaties en welke voorwaarden (frequentie, geluid en aantal bezoekers) zullen er gaan gelden voor de al bestaande en eventuele nieuwe evenementenlocaties?

Er komen geen nieuwe evenementenlocaties. De eerder bestaande situatie is vastgelegd in het nieuwe evenementenbeleid van Amstelveen en wordt binnenkort ook opgenomen in een geactualiseerd bestemmingsplan van Amstelveen.
Daarmee is de eerder bestaande situatie geformaliseerd en genormeerd.

In bijlage 1 bij deze reactie treft u een kaart met aanduiding van de verschillende locaties in het Amsterdamse Bos. Waar van toepassing gelden specifieke bepalingen met betrekking tot frequentie, maximale geluidsnorm en maximum aantal bezoekers per dag.

4. Deelt het college de mening dat toename van het aantal (vergunningplichtige) evenementen met versterkte muziek in het Amsterdamse Bos onwenselijk is?

Ja, dit is ook de reden geweest om samen met de gemeente Amstelveen de eerder genoemde beperking tot 4 grote festivals met mogelijke geluidsoverlast per jaar vast te leggen.

5. Is het college, namens de gemeente Amsterdam als eigenaar van het Amsterdamse Bos, in gesprek gegaan met de gemeente Amstelveen over het integraal optellen van bronnen en zorgen dat belasting van evenementen integraal wordt afgewogen, conform de toezegging in de raad van 14 juli 2016? Zo ja, wat is hier uitgekomen?

Met de gemeente Amstelveen vindt regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats, waarbij ook dit onderwerp aan de orde komt.
Bij de programmering van de evenementen en festivals in het Amsterdamse Bos wordt rekening gehouden met eventuele overige overlast gevende activiteiten in de omgeving. Dit betekent dat er geen toestemming wordt verleend voor gelijktijdige grootschalige evenementen, die de draagkracht van het Bos voor wat betreft de bezoekersdruk en overige recreatiemogelijkheden te boven gaan. Het behoud van een goede balans tussen de groene, sportieve en recreatieve functies van het Amsterdamse Bos zijn het uitgangspunt.
Daarnaast is het in het evenementenbeleid van Amstelveen vastgelegde besluit om de grote, grote muziekfestivals voortaan te concentreren op het Land van Bosse mede gericht op het voorkomen van cumulatie met andere mogelijk overlast gevende activiteiten en geluidsbronnen in en rond het Amsterdamse Bos, zoals die zich voorheen met name voordeed in de Amsterdamse en Amstelveense woongebieden aan de grens van het noordoostelijk gedeelte van het Amsterdamse Bos.
Ook het niet meer toestaan van evenementen met een hoge geluidsdruk op het Arenaterrein van het Amsterdamse Bos dient dat doel.
Verder geldt ter voorkoming van overlast in het Amsterdamse Bos thans een standaard eindtijd voor de geluidsontheffingen, namelijk tot uiterlijk 23.00 uur.


Bronnen:
a. Locatieprofielen Amsterdamse Bos;
b. Evenementenbeleid Amstelveen.

6. Waarom is de aangenomen motie (zie bijlage) voor een maximum van vier grote evenementen (met versterkte muziek) per jaar nooit uitgevoerd?

Dit is niet juist. Zie voorgaande beantwoording.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het mogelijk eerder informeren van journalisten dan de gemeenteraad

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake een reclamestunt met een rendier

Lees verder

    Word actief Doneer