Schrif­te­lijke vragen inzake het kappen van 675 bomen voor de aanleg van nieuwe gaslei­dingen


Indiendatum: 24 okt. 2022

Op 14 oktober jl. is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de massale kap van een schokkerend aantal van 675 bomen ten behoeve van de aanleg van nieuwe gasleidingen. Het gaat om een perceel bij de Oude Haagseweg, aan de rand van natuurgebied de Oeverlanden.[1] Het ziet ernaar uit dat deze stad een volledig bos aan bomen gaat kappen om infrastructuur voor fossiele energiebronnen aan te leggen, terwijl de ambitie is om Amsterdam aardgasvrij en duurzaam te krijgen! Over deze absurde kwestie zijn al vragen ingediend door leden van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West.[2] Zij vrezen een “kaalslag,” mede omdat het gebied waar deze massale kap gaat plaatsvinden zich vlak bij natuurgebied de Oeverlanden bevindt. De vrees is daarom zelfs dat een deel van dit natuurgebied onder de zaag zal verdwijnen. De Partij voor de Dieren-fractie is hevig verontrust door deze enorme bomenkap en wil zo snel mogelijk duidelijkheid en antwoorden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van de vragen die gesteld zijn over deze massale bomenkap door de stadsdeelcommissie van Nieuw-West?

2. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er zo snel mogelijk antwoord moet komen op deze vragen en is zij bereid zich persoonlijk bezig te houden met het bespoedigen van de beantwoording ervan? Wanneer kunnen we de beantwoording ervan verwachten?

3. Is de wethouder bereid om de antwoorden ook met de gemeenteraad te delen zodra er meer bekend is over de plannen voor deze massale bomenkap?

4. Is het college bereid om toekomstige plannen voor de kap van meer dan 100 bomen die niet reeds langs de gemeenteraad zijn gekomen te delen met de raad, bijvoorbeeld door de aanvraag voor de kapvergunning ter kennisname aan de relevante commissie(s) aan te bieden?

5. Is er voor deze aanvraag ook onderzoek verricht naar de staat van de bomen en de nadelige effecten op de natuur en/of op klimaatadaptatie van kap? Zo ja: kan dit worden meegestuurd? Zo nee: waarom niet?

6. Heeft de aanvrager ook bij de aanvraag meegegeven hoe hij de bomen wil compenseren?

7. Is er een aanvraag gedaan voor het aanleggen van nieuwe gasleidingen? Zo ja, hoe strookt dat met de ambities voor aardgasvrij? Wie heeft besloten deze aanvraag goed te keuren en waarom?

Indiener,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


[1] https://zoek.officielebekendma....

[2] Schriftelijke vragen stadsdeelcommissie Nieuw-West, 22-10-2022.