Schrif­te­lijke vragen inzake het kappen van 675 bomen voor de aanleg van nieuwe gaslei­dingen


Indiendatum: 24 okt. 2022

Op 14 oktober jl. is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de massale kap van een schokkerend aantal van 675 bomen ten behoeve van de aanleg van nieuwe gasleidingen. Het gaat om een perceel bij de Oude Haagseweg, aan de rand van natuurgebied de Oeverlanden.[1] Het ziet ernaar uit dat deze stad een volledig bos aan bomen gaat kappen om infrastructuur voor fossiele energiebronnen aan te leggen, terwijl de ambitie is om Amsterdam aardgasvrij en duurzaam te krijgen! Over deze absurde kwestie zijn al vragen ingediend door leden van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West.[2] Zij vrezen een “kaalslag,” mede omdat het gebied waar deze massale kap gaat plaatsvinden zich vlak bij natuurgebied de Oeverlanden bevindt. De vrees is daarom zelfs dat een deel van dit natuurgebied onder de zaag zal verdwijnen. De Partij voor de Dieren-fractie is hevig verontrust door deze enorme bomenkap en wil zo snel mogelijk duidelijkheid en antwoorden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van de vragen die gesteld zijn over deze massale bomenkap door de stadsdeelcommissie van Nieuw-West?

2. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er zo snel mogelijk antwoord moet komen op deze vragen en is zij bereid zich persoonlijk bezig te houden met het bespoedigen van de beantwoording ervan? Wanneer kunnen we de beantwoording ervan verwachten?

3. Is de wethouder bereid om de antwoorden ook met de gemeenteraad te delen zodra er meer bekend is over de plannen voor deze massale bomenkap?

4. Is het college bereid om toekomstige plannen voor de kap van meer dan 100 bomen die niet reeds langs de gemeenteraad zijn gekomen te delen met de raad, bijvoorbeeld door de aanvraag voor de kapvergunning ter kennisname aan de relevante commissie(s) aan te bieden?

5. Is er voor deze aanvraag ook onderzoek verricht naar de staat van de bomen en de nadelige effecten op de natuur en/of op klimaatadaptatie van kap? Zo ja: kan dit worden meegestuurd? Zo nee: waarom niet?

6. Heeft de aanvrager ook bij de aanvraag meegegeven hoe hij de bomen wil compenseren?

7. Is er een aanvraag gedaan voor het aanleggen van nieuwe gasleidingen? Zo ja, hoe strookt dat met de ambities voor aardgasvrij? Wie heeft besloten deze aanvraag goed te keuren en waarom?

Indiener,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


[1] https://zoek.officielebekendma....

[2] Schriftelijke vragen stadsdeelcommissie Nieuw-West, 22-10-2022.

Indiendatum: 24 okt. 2022
Antwoorddatum: 22 dec. 2022

1. Is het college op de hoogte van de vragen die gesteld zijn over deze massale bomenkap door de stadsdeelcommissie van Nieuw-West?

Antwoord: Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Is de wethouder het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat er zo snel mogelijk antwoord moet komen op deze vragen en is zij bereid zich persoonlijk bezig te houden met het bespoedigen van de beantwoording ervan? Wanneer kunnen wij de beantwoording ervan verwachten? Antwoord: De beantwoording van deze schriftelijke vragen is inmiddels behandeld door het dagelijks bestuur van Nieuw-West en zal op 22 november met de stadsdeelcommissie gedeeld worden. Daarna zal u spoedig de antwoorden ontvangen, binnen de termijn zoals vastgelegd in het reglement van orde gemeenteraad Amsterdam, art. 84; schriftelijke vragen

3. Is het college bereid om de antwoorden ook met de gemeenteraad te delen zodra er meer bekend is over de plannen voor deze massale bomenkap? Antwoord: De beantwoording van deze schriftelijke vragen wordt met de gemeenteraad gedeeld zoals is vastgelegd in het reglement van orde gemeenteraad Amsterdam, art. 84; schriftelijke vragen.

4. Is het college bereid om toekomstige plannen voor de kap van meer dan 100 bomen die niet reeds langs de gemeenteraad zijn gekomen te delen met de raad, bijvoorbeeld door de aanvraag voor de kapvergunning ter kennisname aan de relevante commissie(s) aan te bieden? Antwoord: Voorlopig is dit niet aan de orde. Alle vergunningen met betrekking tot bomenkap worden gepubliceerd en zijn dus vrij toegankelijk.

5. Is er voor deze aanvraag ook onderzoek verricht naar de staat van de bomen en de nadelige effecten op de natuur en/of op klimaatadaptatie van kap? Zo ja: kan dit worden meegestuurd? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: Ja, er is voor deze aanvraag onderzoek verricht naar de staat van de bomen en de nadelige effecten op de natuur en/of klimaatadaptatie, namelijk: Iedere aanvraag van het vellen van een houtopstand wordt getoetst op vier aspecten:

a. de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

b. de waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap;

c. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

d. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid.

- De aanvrager heeft ten behoeve van punt a een bomeninventarisatie en een QuickScan Wet natuurbeheer ingediend.

– Onze bomenspecialisten hebben bij een eerste toetsing vastgesteld dat het gaat om een aantal van 207 bomen voor welke, conform de regels van de Bomenverordening Amsterdam, een vergunning moet worden afgegeven. Het gaat niet om 675 bomen.

- Het aantal van 207 voldoet aan de kwalificatie boom volgens de Bomenverordening. (Namelijk als deze een stam heeft van 31 centimeter in omtrek op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld. Dat is gelijk aan een doorsnede van 10 centimeter.)

- De aanvrager gaat zijn aanvraag hierop aanpassen

6. Heeft de aanvrager ook bij de aanvraag meegegeven hoe hij de bomen wil compenseren? Is er een aanvraag gedaan voor het aanleggen van nieuwe gasleidingen? Zo ja, hoe strookt dat met de ambities voor aardgasvrij? Wie heeft besloten deze aanvraag goed te keuren en waarom?

Antwoord: Bij de aanvraag is een berekening gegeven van voorgenomen herplant te realiseren na afronding van de werkzaamheden op hetzelfde terrein. Deze berekening is gebaseerd op de voorwaarden uit de Bomenverordening Amsterdam, uitgewerkt in het document ‘compensatie en herplant van bomen’. Deze aanvraag betreft de bomen en behandelt niet de gasleiding zelf. De gemeente Amsterdam heeft een stappenplan opgesteld over het afkoppelen van aardgas. Bij de beoordeling van de aanvraag komen nut en noodzaak aan bod.

Vervolg

De afdeling Vergunningen is namens het DB Nieuw-West in gesprek met de aanvrager om na te gaan of het mogelijk is voor de werkzaamheden een kleiner gebied vrij van houtopstanden te maken. Wij zullen de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad hierover tijdig inlichten over de resultaten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake rookoverlast in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het niet meer per lift bereikbaar zijn van metrostation Noorderpark

Lees verder

    Word actief Doneer