Schrif­te­lijke vragen inzake het inleveren van een leaseauto voor een finan­ciële vergoeding


Indiendatum: okt. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de maand oktober ontvangen vijftig medewerkers van bedrijven op de Zuidas een vergoeding van duizend euro in ruil voor het inleveren van hun leaseauto voor een maand.[1] Het geld moet aan alternatief vervoer besteed worden, wat overblijft mogen de deelnemers houden. De gemeente wil hiermee gegevens verzamelen over hoe mensen zich het liefst verplaatsen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Welke gegevens verwacht het college te ontvangen met deze proef?

2. Is deze test schaalbaar?

3. Financiert de gemeente de duizend euro per ingeleverde leaseauto, zo ja uit welk programma?

4. Wat zijn de totale uitvoeringskosten van deze proef, inclusief de inzet van personeel?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/zuidas-test-autoloze-maand-in-ruil-voor-1000-euro~a4519187/

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 18 okt. 2017

1. Welke gegevens verwacht het college te ontvangen met deze proef?

In het Zuidasgebied wordt het project Zuidasdok gerealiseerd, waarbij de A10-zuid wordt verbreed en ondertunneld en Station Zuid ingrijpend wordt verbouwd
en vergroot. De werkzaamheden leiden naar verwachting vanaf de tweede helft van 2019 tot serieuze en merkbare hinder op de weg en (incidenteel) op het
spoor. Daarnaast neemt de drukte op de weg door de autonome groei van de Zuidas ook toe. Juist de komende vijf tot tien jaar zullen de gemeente Amsterdam
en betrokken werkgevers en stakeholders in het gebied daarom maatregelen nemen om Zuidas bereikbaar te houden. Mobility as a Service (MaaS) kan
hieraan bijdragen.


Met deze pilot wil de gemeente volgende achterhalen:
· Onder welke condities bedrijven hun werknemers kunnen bewegen om af te zien van een leaseauto?
· Kunnen ze daarmee een structurele en significante bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam?
· Wat is er voor nodig om mensen die met hun eigen auto naar de Zuidas komen te bewegen om hun auto te laten staan?
· Welke vervoersmiddelen zijn een goed alternatief en welke hebben een (kwaliteits)impuls nodig?
· Wat moet er gebeuren om een volwaardig alternatief voor de lease auto te kunnen bieden en is het financieel aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers om de kosten van de lease auto om te zetten in een mobiliteitsbudget?

2. Is deze test schaalbaar?

De test vormt de opmaat richting het invoeren van flexibele mobiliteitsbudgetten door werkgevers in en om Zuidas, met als doel het autogebruik structureel terug
te dringen. Door dit structureel te verankeren in het mobiliteitsbeleid van bedrijven (waarbij de overheid geen financiële bijdrage meer levert) is dit interessant niet alleen voor de bedrijven op de Zuidas, maar voor het gehele bedrijfsleven in de regio.

3. Financiert de gemeente de duizend euro per ingeleverde leaseauto, zo ja uit welk programma?

De deelnemers aan de Zuidas Mobility Experience krijgen een reisbudget van 1.000 euro, dat alleen aan alternatief vervoer besteed mag worden. Het is niet zo
dat ze het aan het eind van de maand overgebleven budget mogen houden. Indien er van de 1.000 euro voldoende budget over blijft vergoeden wij aan de
deelnemers de bijtelling die zij gedurende die maand betalen voor hun leaseauto. Zodat men geen kosten maakt voor een vervoermiddel dat ze tijdens de proef niet mogen gebruiken. Het overige budget wordt niet uitgekeerd.

De gemeente financiert de helft van het budget van de pilot om aan werkgevers aan te kunnen tonen dat het financieel haalbaar is hun mobiliteitsbeleid aan te
passen. De andere helft van het budget wordt gefinancierd vanuit het Beter Benutten programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij de verdere ontwikkeling van een MaaS oplossing is het de bedoeling dat werkgevers zelf de mobiliteitsbudgetten voor hun werknemers financieren.

4. Wat zijn de totale uitvoeringskosten van deze proef, inclusief de inzet van personeel?

De kosten van de totale proef zijn geraamd op €95.000, waarvan 2/3 geraamd is voor de eerste ronde van afgelopen oktober en 1/3 geraamd is voor de tweede ronde die begin volgend jaar gaat plaatsvinden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de uitvoering van de pilot voor een Groen Sloterdijk

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake de aanleg van extra laadpalen

Lees verder

    Word actief Doneer