Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake de aanleg van extra laadpalen


Indiendatum: dec. 2017

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de aanleg van extra laadpalen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Het college wil het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren en zet hiertoe in op in totaal 4000 laadpalen voor elektrische voertuigen in 2018. In de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen[1] van de Partij voor de Dieren liet het college weten het aantal laadpalen in parkeergarages uit te willen breiden met 350 stuks, af te ronden in 2018. Op dit moment zijn er 2450 openbare laadpunten gerealiseerd. In totaal moeten er dus nog 1.550 laadpalen worden aangelegd, waarvan 350 in parkeergarages.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van hoe de 350 laadpalen over de parkeergarages verdeeld worden en op welke termijn deze worden aangelegd?
2. Op welke plaatsen en op welke termijn worden de nog 1.200 laadpalen buiten parkeergarages aangelegd?
3. Hoe bepaalt de gemeente de locaties waar laadpalen worden geplaatst?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5575949/2#search=%22laadpalen%22

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 29 jan. 2017

1. Kan het college een overzicht geven van hoe de 350 laadpalen over de parkeergarages verdeeld worden en op welke termijn deze worden aangelegd?

De gemeente wil investeren in extra laadpunten in alle garages die in bezit zijn van de gemeente en garages waarvoor de gemeente langdurige huurcontracten heeft afgesloten. De 350 laadpalen zijn gebaseerd op een vraag van 5% van de parkeercapaciteit. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Naast bovengenoemde parkeergarages is het voornemen om ook laadpunten te realiseren in de volgende garages; Bannegarage, P1 Arena, P4, P+R Sloterdijk
Piarcoplein, P+R Zeeburg 1, P+R Zeeburg 2 en de te ontwikkelen garages Albert Cuypgarage, Rokingarage, Willibrordus, Singelgracht. Deze lijst van garages en het aantal is niet uitputtend. De verwachting is dat deze lijst verder toeneemt door de toenemende vraag naar laadpunten.


Met betrekking tot de planning geldt dat er voor de meeste garages geen contract afgesloten is voor het aanleggen van extra laadpunten. Er zal daarvoor een meerjarig raamcontract in de markt worden gezet, dat moet worden aanbesteed. Het opstellen van de aanbestedingstukken en het publiceren van de aanbesteding geschiedt in de eerste helft van 2018. In de tweede helft van 2018 moet de geselecteerde partij voorbereidingen treffen en kan het meerjaren laadprogramma worden uitgerold. Dit betreft de realisatie van de resterende aantal laadpunten van de in totaal 350. Het meerjarig raamcontract dient ook om te voldoen aan de toenemende vraag naar laadpunten in parkeergarages.

2. Op welke plaatsen en op welke termijn worden de nog 1.200 laadpalen buiten parkeergarages aangelegd?

De definitieve locaties voor toekomstige laadpunten in de openbare ruimte liggen niet vooraf vast. Wel weten we door de vraag gestuurde aanpak, data-analyses en simulatiemodellen waar het netwerk moet worden uitgebreid. Ook hebben we uitgebreid contact met alle stakeholders (autobranche, netbeheerder en doelgroepen zoals TTO’s en aanbieders van deelauto’s). We verwachten dat 1.200 extra laadpunten (600 locaties) medio 2019 zijn gerealiseerd. Echter dit is geen doel op zich, maar is de ruimte die er nog is binnen de 4000 oplaadpunten dat is aanbesteed in 2016. Dit is echter afhankelijk van de (soms vertraagde) introductie van diverse nieuwe elektrische automodellen op de markt (bijv. de Tesla model 3).

Ook kunnen steeds meer auto’s gefaciliteerd worden per laadpunt omdat er een verschuiving plaatsvindt van Plug-in hybride auto’s en elektrische auto’s met
kleine accupakket (kleine range), naar elektrische auto’s met een groter accupakket (grote range). Bij de laatste groep is de noodzaak om regelmatig te laden minder groot. Ook komen er bij kantoren en in garages steeds meer laadplekken beschikbaar. Daarnaast neemt het aantal snellaadstations toe o.a. langs rijkswegen en binnenstedelijk voor doelgroepen (Taxi/bestelverkeer).

3. Hoe bepaalt de gemeente de locaties waar laadpalen worden geplaatst?

Het openbare laadnetwerk wordt vraag gestuurd aangelegd. Dat wil zeggen dat laadpunten worden geplaatst alleen op de locaties waar ook vraag is. Op die manier voorkomt de Gemeente dat er ongebruikte laadpunten geplaatst worden. Een verzoek indienen voor het uitbreiden van het oplaadnetwerk kan men doen via de website van Gemeente Amsterdam2. Het plaatsen van 1200 openbare oplaadpunten is geen doel op zich, maar is de ruimte die er nog is binnen de 4000 oplaadpunten dat is aanbesteed in 2016. Daarnaast worden er ook strategisch oplaadpunten geplaatst op basis van dataanalyse van het gebruik van de laadpunten. Dit gebeurt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, open data-lab, en bedrijven op het gebied van laadinfrastructuur en (slim) laden.


Door op deze wijze het netwerk uit te breiden wordt gestuurd op efficiënt gebruik van de openbare ruimte (parkeerplaatsen) en optimaal gebruik van laadlocaties.
Hiermee wordt draagvlak voor het stimuleren van elektrisch vervoer en de businesscase van de exploitant gewaarborgd. Andere overwegingen voor plaatsing zijn: luchtkwaliteitsknelpunten, combinatie met bestaande aansluitingen (pilot combineren met netaansluiting van laadpunten met bijvoorbeeld de aansluiting van vuilcontainers en rioolgemalen).

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het inleveren van een leaseauto voor een financiële vergoeding

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake effecten van houtrook

Lees verder

    Word actief Doneer