Schrif­te­lijke vragen inzake het gebrek aan hand­having bij nest­blok­kades van gier­zwa­luwen


Indiendatum: 2 jun. 2022

Voor de zoveelste keer zijn er steigers opgetuigd voor werkzaamheden zonder rekening te houden met de aanwezigheid van gierzwaluwen, mussen of vleermuizen. Het gaat om de adressen Van Breestraat 41 en Roemer Visscherstraat 47. Gierzwaluwen proberen tevergeefs de ingang te bereiken en vliegen steeds rakelings zonder succes langs de palen en planken.

Dit is in strijd met de wet Natuurbescherming waarmee deze dieren en hun nesten worden beschermd. Aannemers mogen pas steigers plaatsen nadat is vastgesteld dat er op die locatie geen dieren nestelen en de opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Oplettende bewoners hebben vorige week en in het weekend melding gemaakt en de Omgevingsdienst zou snel moeten ingrijpen tegen de verstoring. Enige vorm van actie blijft echter uit.

Door onderzoekers van de gemeente zijn op deze locaties nestlocaties vastgesteld. Het lijkt er wederom op dat de gemeente voor Jan met de korte achternaam de moeite heeft gedaan om deze plekken in beeld te brengen en te publiceren op een online kaart[1]. Ondergetekende vindt het bovendien schrijnend dat de Omgevingsdienst opnieuw niet handelt. De problematiek rondom gebouwbewonende diersoorten en het systeem van melden en vergunningverlening voor werkzaamheden is al jarenlang gaande.

Het college zou aan de slag gaan om deze diersoorten beter te beschermen, maar dit lijkt nog niet op orde. De indiener van deze vragen vreest dat genoemde voorbeelden slechts het begin zijn van weer een seizoen vol misstanden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom gaat het hier wederom fout en wordt er zo langzaam gehandeld? Kan het college een analyse geven van de knelpunten die het beschermen van deze gebouwbewonende diersoorten in de weg zitten?

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op de genoemde locaties alsnog zo spoedig mogelijk ingegrepen gaat worden?

3. Wat kan het college op de korte termijn doen om deze misstanden de rest van de broedperiode dit jaar te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[1] https://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl

Indiendatum: 2 jun. 2022
Antwoorddatum: 2 sep. 2022

1. Waarom gaat het hier wederom fout en wordt er zo langzaam gehandeld? Kan het college een analyse geven van de knelpunten die het beschermen van deze gebouwbewonende diersoorten in de weg zitten?

Antwoord

Het verstoren, verwijderen of beschadigen van de nestlocatie van een beschermde diersoort zoals de gierzwaluw is verboden op grond van de Wet Natuurbescherming. De Provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor de handhaving van de Wet Natuurbescherming. Deze taak wordt in opdracht van de Provincie uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Zij zijn dus het wettelijk gezag voor bestuurlijk toezicht op- en handhaving van de Wet Natuurbescherming. De Milieupolitie is belast met strafrechtelijke handhaving op de Wet Natuurbescherming.

Om handhavend op te kunnen treden moet het wettelijk gezag kennis hebben van een overtreding. De Omgevingsdienst houdt toezicht en maakt daarnaast gebruik van signalen en meldingen van omwonenden, betrokkenen en ketenpartners zoals de gemeente.

De steiger op het adres Roemer Visscherstraat 47 was geplaatst op eigen terrein en daarmee vergunningsvrij. Op vrijdag 3 juni is een melding van de aanwezigheid van een steiger op de betreffende locatie binnen gekomen bij de stadsecologen van de gemeente Amsterdam. Die melding is diezelfde dag doorgezet de Omgevingsdienst. Vanwege het weekend en een nationale feestdag is op dinsdag 7 juni de steiger op last van de Omgevingsdienst afgebouwd tot een hoogte waarbij de gierzwaluwen er geen hinder van ondervinden.

Voor de steiger op het adres Van Breestraat 41 is een tijdelijke objectvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een steiger in de openbare ruimte ten behoeve van schilderwerkzaamheden. Deze vergunning is op 26 april 2022 verleend. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van een vergunning om na te gaan of een activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor natuurwaarden en indien nodig een quickscan flora en fauna uit te laten voeren en bij de aanvraag te voegen. Deze gegevens waren door de aanvrager niet bij de aanvraag gevoegd, waardoor er aan de vergunning ook geen voorwaarden werden verbonden over bescherming van beschermde flora en fauna. Nadat de stadsecologen van de gemeente Amsterdam op 2 juni op de hoogte werden gesteld van de aanwezigheid van de steiger en de mogelijke aanwezigheid van gierzwaluwen is een inspectie ter plaatse uitgevoerd. De steiger was op 8 juni geheel verwijderd.

Wat het college betreft is hiermee na ontvangst van de meldingen over de steigers adequaat gehandeld.

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op de genoemde locaties alsnog zo spoedig mogelijk ingegrepen gaat worden?

Antwoord

De steigers zijn reeds verwijderd c.q. afgebouwd tot een hoogte waarbij de gierzwaluwen er geen hinder van ondervinden.

3. Wat kan het college op de korte termijn doen om deze misstanden de rest van de broedperiode dit jaar te voorkomen?

Antwoord

Vorig jaar is het college een nauwe samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst en de Milieupolitie. Het doel van deze samenwerking is een soepelere afwikkeling van meldingen. Met deze nauwere samenwerking wordt er bij misstanden, of (mogelijke) overtredingen op de Wet natuurbescherming, sneller gehandhaafd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake Schiphol maakt er weer een bende van

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de plannen voor het groen en de participatie bij de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex

Lees verder

    Word actief Doneer