Schrif­te­lijke vragen inzake het gebrek aan hand­having bij nest­blok­kades van gier­zwa­luwen


Indiendatum: 2 jun. 2022

Voor de zoveelste keer zijn er steigers opgetuigd voor werkzaamheden zonder rekening te houden met de aanwezigheid van gierzwaluwen, mussen of vleermuizen. Het gaat om de adressen Van Breestraat 41 en Roemer Visscherstraat 47. Gierzwaluwen proberen tevergeefs de ingang te bereiken en vliegen steeds rakelings zonder succes langs de palen en planken.

Dit is in strijd met de wet Natuurbescherming waarmee deze dieren en hun nesten worden beschermd. Aannemers mogen pas steigers plaatsen nadat is vastgesteld dat er op die locatie geen dieren nestelen en de opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Oplettende bewoners hebben vorige week en in het weekend melding gemaakt en de Omgevingsdienst zou snel moeten ingrijpen tegen de verstoring. Enige vorm van actie blijft echter uit.

Door onderzoekers van de gemeente zijn op deze locaties nestlocaties vastgesteld. Het lijkt er wederom op dat de gemeente voor Jan met de korte achternaam de moeite heeft gedaan om deze plekken in beeld te brengen en te publiceren op een online kaart[1]. Ondergetekende vindt het bovendien schrijnend dat de Omgevingsdienst opnieuw niet handelt. De problematiek rondom gebouwbewonende diersoorten en het systeem van melden en vergunningverlening voor werkzaamheden is al jarenlang gaande.

Het college zou aan de slag gaan om deze diersoorten beter te beschermen, maar dit lijkt nog niet op orde. De indiener van deze vragen vreest dat genoemde voorbeelden slechts het begin zijn van weer een seizoen vol misstanden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom gaat het hier wederom fout en wordt er zo langzaam gehandeld? Kan het college een analyse geven van de knelpunten die het beschermen van deze gebouwbewonende diersoorten in de weg zitten?

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op de genoemde locaties alsnog zo spoedig mogelijk ingegrepen gaat worden?

3. Wat kan het college op de korte termijn doen om deze misstanden de rest van de broedperiode dit jaar te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


[1] https://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl