Schrif­te­lijke vragen inzake de plannen voor het groen en de parti­ci­patie bij de heront­wik­keling van het Jaap Eden IJscomplex


Indiendatum: 3 jun. 2022

Toelichting door indiener:

In de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport van 3 februari 2022 werd het haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex besproken. Ondergetekende stelde daar namens de Partij voor de Dieren-fractie vragen over de verkenning van het plaatsen van een deel van die herontwikkeling op de naastgelegen natuur en het scoutingterrein. Dit is een stuk groen naast het huidige Jaap Edencomplex waarvan bewoners bij de Partij voor de Dieren en in de commissie ZJS hebben aangegeven dat zij hier veel waarde aan hechten. Bovendien vormt dit stuk groen het leefgebied van veel vogels, egels, vleermuizen en andere dieren.

In het haalbaarheidsonderzoek werd ook gesteld dat er een mogelijkheid zou zijn om de twee ecologische structuren, waar het huidige complex tussen ligt, beter op elkaar aan te laten sluiten.[1] Tijdens de commissievergadering waren deze plannen nog niet verder uitgewerkt, de Partij voor de Dieren-fractie is benieuwd of er inmiddels al verdere ontwikkelingen zijn op dit gebied. In antwoord op vragen van ondergetekende in de commissie beloofde de wethouder Sport in ieder geval “echt goed met de bewoners om tafel te gaan om samen met hen het ontwerpproces te doorlopen.” Want, zo benadrukte zij, zowel de Jaap Eden als het college hechten ook erg aan dat stuk groen. Het idee van de herontwikkeling is om de hoeveelheid groen te behouden, maar breder toegankelijk te maken, stelde de wethouder in de commissie.

De wethouder Sport noemde in de TAR van 19 mei dat er pas in juli en september gesprekken met de bewoners zullen gaan plaatsvinden over de ontwikkelingen bij de Jaap Edenbaan. De Partij voor de Dieren-fractie vindt dat rijkelijk laat en begrijpt niet waarom deze gesprekken pas resp. 5 en 7 maanden na de toezegging van de wethouder in de commissie zullen plaatsvinden.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat de eerste gesprekken met bewoners over dit thema (na bespreking in de commissie) pas in juli gaan plaatsvinden? Hoe loopt het participatieproces waar de buurtbewoners in zijn betrokken ten aanzien van de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex?
  2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het groen rondom het huidige Jaap Eden IJscomplex in de plannen voor de herontwikkeling van het complex? Is het college bereid om deze stadsnatuur te behouden en beschermen, zo nee waarom niet?
  3. Indien de mogelijkheid om het groengebied naast het huidige Jaap Eden IJscomplex, wat nu ook scoutingterrein is, op te offeren voor de herontwikkeling nog steeds overwogen wordt; welke belangenafweging is hierin gemaakt en hoe wordt dit gecompenseerd om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid groen in het plangebied hetzelfde blijft?
  4. Heeft er in het kader van de plannen voor het groen in dit gebied al een ecologische toets plaatsgevonden en zo ja; wat is de uitkomst daarvan?
  5. Op welke manier kan het college garanderen dat de hoeveelheid groen in het plangebied, zoals de wethouder stelde in de commissie, inderdaad minimaal gelijk blijft in de herontwikkeling?
  6. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het beter op elkaar aan laten sluiten van de twee delen Hoofdgroenstructuur waar het huidige Jaap Eden IJscomplex zich tussenin bevindt?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11057827/1/09012f978052c426 p.22.