Schrif­te­lijke vragen inzake de plannen voor het groen en de parti­ci­patie bij de heront­wik­keling van het Jaap Eden IJscomplex


Indiendatum: 3 jun. 2022

Toelichting door indiener:

In de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport van 3 februari 2022 werd het haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex besproken. Ondergetekende stelde daar namens de Partij voor de Dieren-fractie vragen over de verkenning van het plaatsen van een deel van die herontwikkeling op de naastgelegen natuur en het scoutingterrein. Dit is een stuk groen naast het huidige Jaap Edencomplex waarvan bewoners bij de Partij voor de Dieren en in de commissie ZJS hebben aangegeven dat zij hier veel waarde aan hechten. Bovendien vormt dit stuk groen het leefgebied van veel vogels, egels, vleermuizen en andere dieren.

In het haalbaarheidsonderzoek werd ook gesteld dat er een mogelijkheid zou zijn om de twee ecologische structuren, waar het huidige complex tussen ligt, beter op elkaar aan te laten sluiten.[1] Tijdens de commissievergadering waren deze plannen nog niet verder uitgewerkt, de Partij voor de Dieren-fractie is benieuwd of er inmiddels al verdere ontwikkelingen zijn op dit gebied. In antwoord op vragen van ondergetekende in de commissie beloofde de wethouder Sport in ieder geval “echt goed met de bewoners om tafel te gaan om samen met hen het ontwerpproces te doorlopen.” Want, zo benadrukte zij, zowel de Jaap Eden als het college hechten ook erg aan dat stuk groen. Het idee van de herontwikkeling is om de hoeveelheid groen te behouden, maar breder toegankelijk te maken, stelde de wethouder in de commissie.

De wethouder Sport noemde in de TAR van 19 mei dat er pas in juli en september gesprekken met de bewoners zullen gaan plaatsvinden over de ontwikkelingen bij de Jaap Edenbaan. De Partij voor de Dieren-fractie vindt dat rijkelijk laat en begrijpt niet waarom deze gesprekken pas resp. 5 en 7 maanden na de toezegging van de wethouder in de commissie zullen plaatsvinden.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat de eerste gesprekken met bewoners over dit thema (na bespreking in de commissie) pas in juli gaan plaatsvinden? Hoe loopt het participatieproces waar de buurtbewoners in zijn betrokken ten aanzien van de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex?
  2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het groen rondom het huidige Jaap Eden IJscomplex in de plannen voor de herontwikkeling van het complex? Is het college bereid om deze stadsnatuur te behouden en beschermen, zo nee waarom niet?
  3. Indien de mogelijkheid om het groengebied naast het huidige Jaap Eden IJscomplex, wat nu ook scoutingterrein is, op te offeren voor de herontwikkeling nog steeds overwogen wordt; welke belangenafweging is hierin gemaakt en hoe wordt dit gecompenseerd om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid groen in het plangebied hetzelfde blijft?
  4. Heeft er in het kader van de plannen voor het groen in dit gebied al een ecologische toets plaatsgevonden en zo ja; wat is de uitkomst daarvan?
  5. Op welke manier kan het college garanderen dat de hoeveelheid groen in het plangebied, zoals de wethouder stelde in de commissie, inderdaad minimaal gelijk blijft in de herontwikkeling?
  6. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het beter op elkaar aan laten sluiten van de twee delen Hoofdgroenstructuur waar het huidige Jaap Eden IJscomplex zich tussenin bevindt?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11057827/1/09012f978052c426 p.22.

Indiendatum: 3 jun. 2022
Antwoorddatum: 12 jul. 2022

1. Klopt het dat de eerste gesprekken met bewoners over dit thema (na bespreking in de commissie) pas in juli gaan plaatsvinden? Hoe loopt het participatieproces waar de buurtbewoners in zijn betrokken ten aanzien van de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex?

Antwoord

• In december 2021 is een eerste bewonersbijeenkomst geweest voor de bewoners Kruislaan en Herzstraat over het onderwerp en daarin is toegezegd dat bewoners worden betrokken zodra er een architect is.

• Er is een bewonersbrief op d.d. 17-06-2022 verstuurd om bewoners te informeren over de wijze waarop de afweging wordt gemaakt tussen het scoutingmodel en het andere model, en nogmaals te informeren over het participatieproces, en waarom het langer duurt.

• In begin juli wordt een bijeenkomst georganiseerd met bewoners om input op te halen voor de schetsontwerpen van het scoutingmodel en andere model.

• Eind augustus/begin september wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd om voorstel schetsontwerpen te bespreken. Tot 15 september kunnen zienswijzen op het schetsontwerp schriftelijk ingediend worden.

• Eind september volgt een schriftelijke terugkoppeling over de definitieve beslissing voor het voorkeursontwerp aan de bewoners.

• Algemene informatie over de herontwikkeling is binnenkort te vinden op de website van de gemeente en stichting Jaap Eden.

2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het groen rondom het huidige Jaap Eden IJscomplex in de plannen voor de herontwikkeling van het complex? Is het college bereid om deze stadsnatuur te behouden en beschermen, zo nee waarom niet?

Antwoord

• De ambitie die ook in het haalbaarheidsonderzoek genoemd is, is om meer aan te sluiten op groen in de omgeving. Dat is een van de opdrachten voor het ontwerpteam wat nu wordt geselecteerd. De groene rand bestaande uit bosschages en bomen rondom het Jaap Edencomplex wordt gewaardeerd en behouden in de plannen. Uitgangspunt is om terughoudend te zijn in het kappen van bomen, de ambitie is om een mooier, groener en meer toegankelijk Jaap edencomplex te realiseren.

• Het Jaap Edencomplex is evenals de rest van het sportpark onderdeel de hoofdgroenstructuur.

• De TAC (technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur) is in een vroeg stadium om advies gevraagd bij de planvorming, wetende dat de planvorming consequenties heeft voor de Hoofdgroenstructuur. Binnenkort wordt op de planvorming opnieuw advies ingewonnen.

3. Indien de mogelijkheid om het groengebied naast het huidige Jaap Eden IJscomplex, wat nu ook scoutingterrein is, op te offeren voor de herontwikkeling nog steeds overwogen wordt; welke belangenafweging is hierin gemaakt en hoe wordt dit gecompenseerd om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid groen in het plangebied hetzelfde blijft?

Antwoord

• Overwogen wordt om een deel van het scoutingterrein te betrekken bij de herontwikkeling van het Jaap Eden IJscomplex.

• Daarin spelen meerdere belangen om bij de uiteindelijke afweging te betrekken. Naast de groenwaarde zijn er de aspecten als bijvoorbeeld ruimte voor sport en maatschappelijke organisaties, en de wens van toekomstbestendigheid van het ijscomplex op deze locatie in de stad.

• De afweging zal zorgvuldig worden gemaakt. De groenwaarde in het algemeen en de natuurwaarde in het bijzonder is onderdeel van deze afweging.

• Beleid is dat iedere boom die gekapt wordt gecompenseerd wordt. Het Jaap Eden IJscomplex heeft ook de ambitie om een groene oase te zijn in de stad.

4. Heeft er in het kader van de plannen voor het groen in dit gebied al een ecologische toets plaatsgevonden en zo ja; wat is de uitkomst daarvan?

Antwoord Er moet nog een ecologische toets plaatsvinden. Dit zal gebeuren voordat er definitieve plannen zijn.

5. Op welke manier kan het college garanderen dat de hoeveelheid groen in het plangebied, zoals de wethouder stelde in de commissie, inderdaad minimaal gelijk blijft in de herontwikkeling?

Antwoord We leggen als projectteam vast hoeveel groen er nu is en waken ervoor dat dit ook in het nieuwe ontwerp zo blijft. Een eventuele keuze voor het scoutingmodel zal in totaal niet tot meer verharding leiden dan het andere model. Uitgangspunt is om de verharding zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast wordt bij de herontwikkeling gekeken hoe de kwaliteit van het bestaande groen verbeterd kan worden. Dat kan zijn door meer variëteit in beplanting aan te brengen.

6. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het beter op elkaar aan laten sluiten van de twee delen Hoofdgroenstructuur waar het huidige Jaap Eden IJscomplex zich tussenin bevindt?

Antwoord

• In de concept toetskaart uit het nieuwe Hoofdgroenstructuur beleid is zichtbaar hoe het Jaap Eden IJscomplex onderdeel uitmaakt van de omgeving.

• Aan de architect wordt meegegeven om te onderzoeken waar er kansen liggen om op het Jaap Edencomplex de ecologische structuur te versterken. Ook zal bij het ontwerp van het gebouw natuurinclusief bouwen een uitgangspunt zijn (https:// www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaamontwikkelen/ amsterdams-beleid-betrekking/natuurinclusief-bouwen/