Schrif­te­lijke vragen inzake het beschermen van de Amster­damse tuin­parken


Indiendatum: 15 apr. 2021

Toelichting:

Onlangs werd bekend dat tuinpark de Vrijbuiters verdwijnt omdat de grond is gekocht door een vastgoedontwikkelaar[1] (zie ook de schriftelijke vragen van vragensteller van afgelopen 10 februari[2]). In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid[3] staat beschreven dat de gemeente voorstander is van het behouden van tuinparken: “De gemeente wil de prachtige (cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle) volkstuinparken, die al ruim honderd jaar bij de stad horen, graag behouden voor de toekomst.” In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid is te zien dat naast tuinpark de Vrijbuiters, ook VTV Kweeklust het grondeigendom niet bij de gemeente ligt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Bij welke tuinparken speelt dat de gemeente niet de grondeigenaar is?
  2. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk deze tuinparken te beschermen door bijvoorbeeld het toepassen van het voorkeursrecht? Zo nee, op welke wijze denkt het college dan het behoud van de tuinparken te kunnen garanderen?
  3. Zijn er nog meer gebieden binnen de Hoofdgroenstructuur waarvan de gemeente niet de grondeigenaar is? Zo ja, kan het college hier een overzicht van geven en op welke wijze zorgt het college voor de bescherming van het groen in deze gebieden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.at5.nl/artikelen/207433/weer-een-rafelrandje-minder-volkstuin-de-vrijbuiters-in-zuidoost-houdt-op-te-bestaan

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9739954/2/47bloemberg-issa

[3] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groene-stad-groenvisie-2020-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/

Indiendatum: 15 apr. 2021
Antwoorddatum: 9 jun. 2021

1. Bij welke tuinparken speelt dat de gemeente niet de grondeigenaar is?

Antwoord: Dit zijn de tuinparken De Vrijbuiters (gemeente Amsterdam) en VTV Kweeklust (gemeente Weesp). Voor Nieuw Bijenpark (gemeente Amsterdam) geldt dat de gemeente eigenaar is, waarbij de grond is uitgegeven in erfpacht.

2. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk deze tuinparken te beschermen door bijvoorbeeld het toepassen van het voorkeursrecht? Zo nee, op welke wijze denkt het college dan het behoud van de tuinparken te kunnen garanderen?

Antwoord: Voorkeursrecht speelt alleen als een eigenaar gronden wil verkopen en de gemeente daarbij het ‘eerste recht van koop’ wil hebben. Dat is hier niet aan de orde. Bij tuinparken met een particulier eigendom heeft de gemeente alleen een publiekrechtelijke rol om de functie als tuinpark te beschermen, via het bestemmingsplan en het opnemen in de Hoofgroenstructuur. Het terrein van de Vrijbuiters is bestemd als ‘recreatie’ en garandeert dat alleen een groene invulling mogelijk is, waaronder gebruik als (nuts)tuinpark. De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. volks- en nutstuinen; b. groenvoorzieningen; c. faunapassages; d. nutsvoorzieningen; e. voetpaden; f. water; g. (natuurvriendelijke) oevers; h. waterhuishoudkundige voorzieningen. Het is aan de eigenaar om binnen deze bestemming een passende invulling te geven en met de huidige of een andere huurder tot afspraken te komen. Daar is de gemeente verder geen partij in.

3. Zijn er nog meer gebieden binnen de Hoofdgroenstructuur waarvan de gemeente niet de grondeigenaar is? Zo ja, kan het college hier een overzicht van geven en op welke wijze zorgt het college voor de bescherming van het groen in deze gebieden?

Antwoord: Ja, in de Hoofdgroenstructuur liggen verschillende groengebieden de niet in eigendom bij de gemeente zijn, zoals particuliere begraafplaatsen, groenzones langs (grote) infrastructuur en grote delen van landelijk Noord/Waterland. Bescherming vindt plaats via het publiekrechtelijke instrumentarium (opname in Hoofdgroenstructuur, bestemmingsplan/omgevingsplan, bescherming vanuit Flora- en Faunawet etc.). Voor een samenhangend groen/landschappelijke netwerk op stedelijke en regionale schaal hecht de gemeente waarde aan het betrekken van relevant particulier groen bij de Hoofdgroenstructuur. De eigendomssituatie speelt dus geen rol of een gebied wel of niet onderdeel van de Hoofdgroenstructuur is.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake afvalproblematiek in Amsterdam

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake het vergroten en verbeteren van het Natuurnetwerk Nederland rondom de Gaasperplas

Lees verder

    Word actief Doneer