Schrif­te­lijke vragen inzake het beschermen van de Amster­damse tuin­parken


Indiendatum: 15 apr. 2021

Toelichting:

Onlangs werd bekend dat tuinpark de Vrijbuiters verdwijnt omdat de grond is gekocht door een vastgoedontwikkelaar[1] (zie ook de schriftelijke vragen van vragensteller van afgelopen 10 februari[2]). In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid[3] staat beschreven dat de gemeente voorstander is van het behouden van tuinparken: “De gemeente wil de prachtige (cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle) volkstuinparken, die al ruim honderd jaar bij de stad horen, graag behouden voor de toekomst.” In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid is te zien dat naast tuinpark de Vrijbuiters, ook VTV Kweeklust het grondeigendom niet bij de gemeente ligt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Bij welke tuinparken speelt dat de gemeente niet de grondeigenaar is?
  2. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk deze tuinparken te beschermen door bijvoorbeeld het toepassen van het voorkeursrecht? Zo nee, op welke wijze denkt het college dan het behoud van de tuinparken te kunnen garanderen?
  3. Zijn er nog meer gebieden binnen de Hoofdgroenstructuur waarvan de gemeente niet de grondeigenaar is? Zo ja, kan het college hier een overzicht van geven en op welke wijze zorgt het college voor de bescherming van het groen in deze gebieden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.at5.nl/artikelen/207433/weer-een-rafelrandje-minder-volkstuin-de-vrijbuiters-in-zuidoost-houdt-op-te-bestaan

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9739954/2/47bloemberg-issa

[3] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groene-stad-groenvisie-2020-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/