Schrif­te­lijke vragen inzake de evene­men­ten­ver­gunning voor het Vrije Westen in het Westerpark


Indiendatum: jun. 2019

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning. Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij fractie van de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent het Vrije Westen in het Westerpark.

De vergunning is gepubliceerd op 23 april 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvond op 5 mei 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 23 april 2019. De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?
b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;
b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;
c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.
d. een actueel groen- en bodemadvies van het Westerpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.
e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 23 april 2019. De bezwaarperiode is zes weken.
a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

Antwoord; Door de toegenomen eisen en de complexiteit van het vergunningenproces is zowel aan de zijde van de vergunningaanvrager, als aan de zijde van de adviserende diensten alsmede de uitvoerende afdeling vertraging ontstaan. Overigens zijn belanghebbenden in een eerder stadium (direct na het publiceren van de vergunningaanvraag) in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de vergunningaanvraag. Ingediende zienswijzen worden/ zijn? betrokken in het te nemen besluit.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
Antwoord: Ja. Het betreft veelal de grotere en complexe evenementen.
c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

Antwoord: Bestuurlijk is de burgemeester verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan evenementen. Het verlenen van de vergunning is
gemandateerd aan de voorzitters van de stadsdelen.
d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja. In de voortgangsbrief Evenementen, d.d. 16 mei 2019 schrijft de burgemeester het volgende; ‘De uitvoering behoeft verdere versterking gelet op de toegenomen eisen en de complexiteit van het vergunningenproces, en gelet op de versnippering in de uitvoering. Om die reden is begin 2019 gestart met een stedelijk programma 'Versterking uitvoering evenementenbeleid', met daarin als pijlers uniformering proces en rolverdeling, opleiding en training, IVmiddelen en stedelijke inzet tijdens de uitvoering.’ Het college verwacht dat het programma tot gevolg heeft dat in de toekomst de vergunningverlening tijdiger zal plaatsvinden. Of dit ook zo heeft gewerkt, is onderwerp van de evaluatie dit najaar. Op basis daarvan zal het college afwegen of nog extra maatregelen nodig zijn.

2. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

Antwoord: Ten behoeve van het evenementenseizoen 2019 is het bureau Tauw om ecologisch advies gevraagd met betrekking tot evenementen op de volgende locaties: Westerpark, Erasmuspark en het Stenen Hoofd. Op 25 april 2019 is het definitieve rapport, met kenmerk R001-1270355AIH-V01-ibs-NL, opgeleverd.

b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;
Antwoord: Uit de quickscan is niet gebleken dat er zijn beschermde soorten zijn. Wel worden enkele voorwaarden benoemd waaraan de houder van de evenementenvergunning moet voldoen om er zeker van te zijn dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Onder voorbehoud van deze voorwaarden, kunnen evenementen doorgang vinden zoals gepland. De benoemde voorwaarden maken reeds deel uit van de beheervoorschriften die aan de vergunninghouder worden opgelegd.

c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.
Antwoord: Zie 2a

d. een actueel groen- en bodemadvies van het Westerpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

Antwoord: Het evenement vind plaats op het speciaal daartoe aangelegde manifestatieterrein. Het terrein wordt reeds sinds jaren meerdere malen per jaar gebruikt voor (grote) evenementen en wordt door de afdeling groen beheerd. Op basis van de opgedane ervaringen en het dagelijks beheer zijn voorschriften opgesteld, waaraan de vergunninghouder moet voldoen, ter bescherming van het terrein en het aanwezige groen.

e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Antwoord: Uit de quickscan is niet gebleken dat er beschermde soorten aanwezig zijn, derhalve heeft op dit onderdeel na afloop geen monitoring plaatsgevonden. Voorafgaand aan het evenement en na afloop heeft een schouw plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot constateringen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de evenementenvergunning voor De Rollende Keukens in het Westerpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het bericht dat de Dierenambulance geen open dag kan houden door de toegenomen kosten van vergunningen

Lees verder

    Word actief Doneer