Schrif­te­lijke vragen inzake het Afval Energie Bedrijf


Indiendatum: aug. 2019

Net voor het zomerreces verschenen in de media diverse berichten over de financiële situatie bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Tijdens het reces blijven nieuwe berichten omtrent het AEB gepubliceerd worden die een steeds verontrustender beeld geven van de situatie. Ook lijken de geschetste problemen steeds meer domeinen te bestrijken en verslechtert de situatie op alle fronten.

Voor zover wij nu weten zijn er problemen met:
- Vuilophaal
- Verwerking, opslag, lozen van verontreinigd slib
- De operationele situatie en veiligheid van het AEB
- Ingrijpen van de ministers
- De acute financiële situatie van het AEB
- Het moeten bijstoken met vuile diesels voor het leveren van stadswarmte

Uit de meest recente berichtgeving maken wij op dat er een extra financiële tegenvaller lijkt te zijn doordat het AEB niet aan haar reeds contractueel vastgelegde leveringsverplichting kan voldoen op de energietermijnmarkt. De gemeenteraad wordt momenteel nauwelijks op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen bij het AEB. Door deze zeer gebrekkige informatievoorziening moeten gemeenteraadsleden gissen of de berichtgeving correct en/of volledig is.

Het is voor de gemeenteraad dan ook onduidelijk welke besluiten er zijn genomen dan wel welke oplossingsrichting wordt nagestreefd.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van Partij voor de Dieren, VVD, DENK, Forum voor Democratie, Partij van de Ouderen, BIJ1, CDA en ChristenUnie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. In hoeverre zijn de diverse berichten over AEB in de media juist?
2. Indien de berichten juist zijn of voor een deel juist zijn
a. Wanneer was het college van plan de gemeenteraad te informeren?
b. Kan het college toelichten waarom zij zelf niet actiever de gemeenteraad informeert?

3. Kan het college een gedetailleerd overzicht geven over de situatie op de volgende domeinen:
- Vuilophaal, opslag en verwerking
- Slibverzameling, - opslag en -verwerking
- Warmtelevering, inclusief de (tijdelijk genomen) maatregelen
- De financiële situatie bij het AEB
- Een overzicht van alle financieel betrokken partners en wat hun inzet is
- Een overzicht van alle leningen aan het AEB en alle gemaakte kosten tot nu toe met betrekking tot het AEB vanuit gemeente Amsterdam vanaf januari 2019
- De operationele situatie bij het AEB

4. Zijn er op dit moment nog meer problemen bekend of verwacht het college mogelijk toekomstige problemen waarover de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd?
5. Kan het college aangeven welke oplossingsrichting zij momenteel nastreeft? En welke strategie zij nastreeft?
6. Kan het college gedetailleerd aangeven - indien een oplossingsrichting is gekozen - welke alternatieven er zijn overwogen en waarom niet voor een van die alternatieven is gekozen?
7. Heeft het college inzicht in de kosten die Renewi en Suez gaan verhalen i.v.m. een eventuele contractbreuk van het AEB?

De voltallige oppositie wenst tijdig en volledig geïnformeerd te worden en verzoekt het college dan ook om deze vragen uiterlijk vrijdag 16 augustus te beantwoorden. Daarbij wensen wij een wekelijkse update.

De leden van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren
M.C.G. Poot
A. Nanninga
M. Taimounti
D.T. Boomsma
W. van Soest
S. Simons
D.G.M. Ceder

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 20 aug. 2019

1. In hoeverre zijn de diverse berichten over AEB in de media juist?

Het is onmogelijk te reageren op alle afzonderlijke berichten die in de media zijn verschenen. Het is juist dat de zorgelijke situatie bij AEB zorgt voor problematiek in verschillende domeinen. Wanneer situaties verslechteren, wanneer (tijdelijke) oplossingen worden gevonden of collegebesluiten worden genomen dan bent of wordt u hierover geïnformeerd.

2. Indien de berichten juist zijn of voor een deel juist zijn
a. Wanneer was het college van plan de gemeenteraad te informeren?
b. Kan het college toelichten waarom zij zelf niet actiever de gemeenteraad informeert?

Zie antwoord vraag 1 en brief aan de raad d.d. 20 augustus 2019

3. Kan het college een gedetailleerd overzicht geven over de situatie op de volgende domeinen:

- Vuilophaal, opslag en verwerking
- Slibverzameling, - opslag en -verwerking
- Warmtelevering, inclusief de (tijdelijk genomen) maatregelen
- De financiële situatie bij het AEB
- Een overzicht van alle financieel betrokken partners en wat hun inzet is
- Een overzicht van alle leningen aan het AEB en alle gemaakte kosten tot nu toe met betrekking tot het AEB vanuit gemeente Amsterdam vanaf januari 2019
- De operationele situatie bij het AEB

Zie brief aan de raad d.d. 20 augustus 2019. Een factsheet met informatie over alle belanghebbenden rond AEB is als bijlage bij de Raadsbrief bijgevoegd

4. Zijn er op dit moment nog meer problemen bekend of verwacht het college mogelijk toekomstige problemen waarover de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd?

Er zijn op dit moment geen andere problemen bekend bij het college. Omdat de situatie nog niet is opgelost, kan het college niet uitsluiten dat zich andere problemen voordoen. Op het moment dat deze zich voordoen, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.

5. Kan het college aangeven welke oplossingsrichting zij momenteel nastreeft? En welke strategie zij nastreeft?
Zie brief aan de raad d.d. 20 augustus 2019

6. Kan het college gedetailleerd aangeven - indien een oplossingsrichting is gekozen - welke alternatieven er zijn overwogen en waarom niet voor een van die alternatieven is gekozen?
Zie brief aan de raad d.d. 20 augustus 2019

7. Heeft het college inzicht in de kosten die Renewi en Suez gaan verhalen i.v.m. een eventuele contractbreuk van het AEB?

Nee, op dit moment niet. De directie van AEB is in gesprek met haar crediteuren over de facturen die betaald moeten worden.

De voltallige oppositie wenst tijdig en volledig geïnformeerd te worden en verzoekt het college dan ook om deze vragen uiterlijk vrijdag 16 augustus te beantwoorden. Daarbij wensen wij een wekelijkse update.

Het college heeft u op 23 juli, 29 juli, 6 augustus en 14 augustus geïnformeerd over de ontstane situatie bij het AEB, de problemen die daardoor zijn ontstaan en hoe het college werkt aan oplossingen. U wilt als raad vanzelfsprekend goed geïnformeerd blijven over de situatie, de stappen die wij als college zetten en die andere betrokkenen daarin (van plan zijn te) zetten. Het zorgvuldig, tijdig en volledig informeren van de raad heeft dan ook onze aandacht

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de aangekondigde plannen van stadsdeel Oost om alle bomen in de Eerste van Swindenstraat neer te halen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ernstige geluidsoverlast van DGTL-festival op NDSM

Lees verder

    Word actief Doneer