Schrif­te­lijke vragen inzake het Afval Energie Bedrijf


Net voor het zomerreces verschenen in de media diverse berichten over de financiële situatie bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Tijdens het reces blijven nieuwe berichten omtrent het AEB gepubliceerd worden die een steeds verontrustender beeld geven van de situatie. Ook lijken de geschetste problemen steeds meer domeinen te bestrijken en verslechtert de situatie op alle fronten.

Voor zover wij nu weten zijn er problemen met:
- Vuilophaal
- Verwerking, opslag, lozen van verontreinigd slib
- De operationele situatie en veiligheid van het AEB
- Ingrijpen van de ministers
- De acute financiële situatie van het AEB
- Het moeten bijstoken met vuile diesels voor het leveren van stadswarmte

Uit de meest recente berichtgeving maken wij op dat er een extra financiële tegenvaller lijkt te zijn doordat het AEB niet aan haar reeds contractueel vastgelegde leveringsverplichting kan voldoen op de energietermijnmarkt. De gemeenteraad wordt momenteel nauwelijks op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen bij het AEB. Door deze zeer gebrekkige informatievoorziening moeten gemeenteraadsleden gissen of de berichtgeving correct en/of volledig is.

Het is voor de gemeenteraad dan ook onduidelijk welke besluiten er zijn genomen dan wel welke oplossingsrichting wordt nagestreefd.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van Partij voor de Dieren, VVD, DENK, Forum voor Democratie, Partij van de Ouderen, BIJ1, CDA en ChristenUnie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. In hoeverre zijn de diverse berichten over AEB in de media juist?
2. Indien de berichten juist zijn of voor een deel juist zijn
a. Wanneer was het college van plan de gemeenteraad te informeren?
b. Kan het college toelichten waarom zij zelf niet actiever de gemeenteraad informeert?

3. Kan het college een gedetailleerd overzicht geven over de situatie op de volgende domeinen:
- Vuilophaal, opslag en verwerking
- Slibverzameling, - opslag en -verwerking
- Warmtelevering, inclusief de (tijdelijk genomen) maatregelen
- De financiële situatie bij het AEB
- Een overzicht van alle financieel betrokken partners en wat hun inzet is
- Een overzicht van alle leningen aan het AEB en alle gemaakte kosten tot nu toe met betrekking tot het AEB vanuit gemeente Amsterdam vanaf januari 2019
- De operationele situatie bij het AEB

4. Zijn er op dit moment nog meer problemen bekend of verwacht het college mogelijk toekomstige problemen waarover de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd?
5. Kan het college aangeven welke oplossingsrichting zij momenteel nastreeft? En welke strategie zij nastreeft?
6. Kan het college gedetailleerd aangeven - indien een oplossingsrichting is gekozen - welke alternatieven er zijn overwogen en waarom niet voor een van die alternatieven is gekozen?
7. Heeft het college inzicht in de kosten die Renewi en Suez gaan verhalen i.v.m. een eventuele contractbreuk van het AEB?

De voltallige oppositie wenst tijdig en volledig geïnformeerd te worden en verzoekt het college dan ook om deze vragen uiterlijk vrijdag 16 augustus te beantwoorden. Daarbij wensen wij een wekelijkse update.

De leden van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren
M.C.G. Poot
A. Nanninga
M. Taimounti
D.T. Boomsma
W. van Soest
S. Simons
D.G.M. Ceder