Schrif­te­lijke vragen inzake ernstige geluids­overlast van DGTL-festival op NDSM


Op 20 en 21 april vond het festival DGTL plaats op het NDSM-terrein. Er kwam dat weekend een recordaantal van 778 klachten over geluidsoverlast. Op 26 juni 2019 kondigde het college nader onderzoek aan naar de weersomstandigheden als mogelijke oorzaak van de geluidsoverlast. Naar nu blijkt was er al op 15 mei 2019 een rapport klaar over de geluidsoverlast en weersomstandigheden bij DGTL.

Er waren ook veel berichten dat 14020 in het Paasweekend niet goed bereikbaar was. Uit verkregen informatie blijkt dat er op zaterdag 46,15% en op zondag 62,50% van de bellers naar 14020 heeft opgehangen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Er is op 26 juni 2019 geantwoord op schriftelijke vragen van het lid Boutkan[1] dat er nader onderzoek komt naar de oorzaken van de geluidsoverlast en de meteorologische omstandigheden van het Paasweekend. Een onderzoek met berekeningen van Event Acoustics in opdracht van de gemeente Amsterdam is dan al afgerond (d.d. 15 mei 2019). Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit rapport? Kunt u de raad informeren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten? Zo nee, waarom niet?
  2. In het rapport staat dat de geluidsniveaus in de westelijke wijken (Spaarndammerbuurt, Houthavens, Zeeheldenbuurt) waarschijnlijk zijn overschreden. Onderschrijft het college deze onderzoeksresultaten? Wat zijn de consequenties bij overschrijding?
  3. In de beantwoording van de vragen van het lid Boutkan doet het college uitspraken over de meteorologische omstandigheden en stelt dat er op zondag 21 april sprake was van een ‘krachtige noordoostelijke wind’ en dat de meteocorrectie toegepast had kunnen worden. De windsnelheid op 21 april was ten tijde van het festival echter 2-5 m/s (meetgegevens KNMI, Schiphol). Dat is een zwakke tot matige wind op de windschaal van Beaufort[2] (‘stof waait op’). Waarom spreekt het college over een ‘krachtige wind’ (10,8-13,8 m/s, ‘paraplu met moeite vast te houden’)? Op welke gegevens is dat gebaseerd?
  4. Is de meteocorrectie voor DGTL toegepast?
  5. Er zijn volgens bewoners metingen aan huis verricht door handhavers n.a.v. de klachten over geluidsoverlast. Zijn er metingen verricht bij bewoners? Zijn deze gegevens onderzocht en beschikbaar? Zo ja, kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoeveel meldingen zijn er gemist bij 14020? Wat zijn de oorzaken van het missen van de meldingen? Wat zegt het aantal gemiste gesprekken over het aantal klachten in het Paasweekend? Wat waren de wachttijden? Kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
  7. Worden de uitkomsten van het onderzoek naar de geluidsoverlast meegenomen ter voorkoming van geluidsoverlast bij komende festivals op het NDSM-terrein, bijvoorbeeld bij de komende ADE-evenementen in oktober 2019? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/publish/pages/913893/1155_19_schriftelijke_vragen_boutkan_geluidsoverlast_door_festivals_dgtl_en_awakenings_bij_start_eve.pdf

[2] https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort