Schrif­te­lijke vragen inzake ernstige geluids­overlast van DGTL-festival op NDSM


Indiendatum: aug. 2019

Op 20 en 21 april vond het festival DGTL plaats op het NDSM-terrein. Er kwam dat weekend een recordaantal van 778 klachten over geluidsoverlast. Op 26 juni 2019 kondigde het college nader onderzoek aan naar de weersomstandigheden als mogelijke oorzaak van de geluidsoverlast. Naar nu blijkt was er al op 15 mei 2019 een rapport klaar over de geluidsoverlast en weersomstandigheden bij DGTL.

Er waren ook veel berichten dat 14020 in het Paasweekend niet goed bereikbaar was. Uit verkregen informatie blijkt dat er op zaterdag 46,15% en op zondag 62,50% van de bellers naar 14020 heeft opgehangen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Er is op 26 juni 2019 geantwoord op schriftelijke vragen van het lid Boutkan[1] dat er nader onderzoek komt naar de oorzaken van de geluidsoverlast en de meteorologische omstandigheden van het Paasweekend. Een onderzoek met berekeningen van Event Acoustics in opdracht van de gemeente Amsterdam is dan al afgerond (d.d. 15 mei 2019). Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit rapport? Kunt u de raad informeren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten? Zo nee, waarom niet?
  2. In het rapport staat dat de geluidsniveaus in de westelijke wijken (Spaarndammerbuurt, Houthavens, Zeeheldenbuurt) waarschijnlijk zijn overschreden. Onderschrijft het college deze onderzoeksresultaten? Wat zijn de consequenties bij overschrijding?
  3. In de beantwoording van de vragen van het lid Boutkan doet het college uitspraken over de meteorologische omstandigheden en stelt dat er op zondag 21 april sprake was van een ‘krachtigenoordoostelijke wind’ en dat de meteocorrectie toegepast had kunnen worden. De windsnelheid op 21 april was ten tijde van het festival echter 2-5 m/s (meetgegevens KNMI, Schiphol). Dat is een zwakke tot matige wind op de windschaal van Beaufort[2](‘stof waait op’). Waarom spreekt het college over een ‘krachtige wind’ (10,8-13,8 m/s, ‘paraplu met moeite vast te houden’)? Op welke gegevens is dat gebaseerd?
  4. Is de meteocorrectie voor DGTL toegepast?
  5. Er zijn volgens bewoners metingen aan huis verricht door handhavers n.a.v. de klachten over geluidsoverlast. Zijn er metingen verricht bij bewoners? Zijn deze gegevens onderzocht en beschikbaar? Zo ja, kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoeveel meldingen zijn er gemist bij 14020? Wat zijn de oorzaken van het missen van de meldingen? Wat zegt het aantal gemiste gesprekken over het aantal klachten in het Paasweekend? Wat waren de wachttijden? Kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
  7. Worden de uitkomsten van het onderzoek naar de geluidsoverlast meegenomen ter voorkoming van geluidsoverlast bij komende festivals op het NDSM-terrein, bijvoorbeeld bij de komende ADE-evenementen in oktober 2019? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1]https://www.amsterdam.nl/publish/pages/913893/1155_19_schriftelijke_vragen_boutkan_geluidsoverlast_door_festivals_dgtl_en_awakenings_bij_start_eve.pdf

[2]https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. Er is op 26 juni 2019 geantwoord op schriftelijke vragen van het lid Boutkan (nr. 1155)1 dat er nader onderzoek komt naar de oorzaken van de geluidsoverlast en de meteorologische omstandigheden van het Paasweekend. Een onderzoek met berekeningen van Event Acoustics in opdracht van de gemeente Amsterdam is dan al afgerond (d.d. 15 mei 2019). Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit rapport? Kan het college de raad informeren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het klopt dat er in opdracht van de gemeente Amsterdam een na analyse heeft plaatsgevonden door Event Acoutics, hetgeen heeft geresulteerd in het rapport Amsterdam NDSM, DGTL 2019 (dd 15 mei 2019). Ook heeft de organisator conform de vergunningvereisten een rapport laten opstellen door Westerveld Advies Controle metingen V1 DGTL -2019, NDSM Werf A’dam.

Beide rapporten zijn gedeeld en besproken in de BBT expertgroep, de technische werkgroep voor geluid bij evenementen. Indien de raad dat wenst, zijn de rapporten beschikbaar. De reden dat de rapporten niet actief openbaar zijn gemaakt, is omdat ze in hoge mate een technisch-inhoudelijk karakter hebben en geschreven zijn voor geluiddeskundigen in de sector en bij de overheid. Voor niet deskundigen zijn ze makkelijk voor diverse interpretaties vatbaar. Voorts zullen ze opnieuw een rol gaan spelen bij de evaluatie van het locatie NDSM zoals die voor de komende maanden zal plaatsvinden.

Er is bij de beantwoording van de vragen van het lid Boutkan natuurlijk wel gebruik van gemaakt de rapporten. Daarbij is beoogd zo helder mogelijk antwoord te geven op de vragen.

2. In het rapport staat dat de geluidsniveaus in de westelijke wijken (Spaarndammerbuurt, Houthavens, Zeeheldenbuurt) waarschijnlijk zijn overschreden. Onderschrijft het college deze onderzoeksresultaten? Wat zijn de consequenties bij overschrijding?

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van de na-analyse waarin voor drie verschillende windscenario’s en op basis van modelberekeningen tot deze conclusie wordt gekomen. Dat op basis van deze studie achteraf wordt geconstateerd dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een overschrijding van de vergunde waarde, neemt het college voor kennisgeving aan. Deze reconstructie is een aanvulling op de metingen die tijdens het evenement zijn uitgevoerd: ze zijn een berekening van de mogelijke geluidswaarde op plekken waar geen meetapparatuur hangt. Op de meters rondom het terrein is geen overschrijding geconstateerd en om die reden heeft dit geen consequenties voor de organisator. (Zie ook het antwoord op vraag 7).

Nota bene: ingeval er tijdens een festival op een meetpunt rondom het NDSM terrein feitelijk 83 dB(C) zou worden gemeten, dan is er conform het vigerende geluidbeleid nog geen sprake van een overschrijding van de maximale grenswaarden die voor dit terrein zijn vastgelegd. Voor een tweedaags festival zijn dit namelijk 85 dB(C) voor dag 1, respectievelijk 80 dB(C) voor dag 2. Omdat voor deze locatie in beginsel (en na toestemming van de gemeentelijke toezichthouder) meteocorrectie (correctie van de maximale geluidswaarde als gevolg van weersomstandigheden) kan worden toegepast, zou een 83 dB(C) binnen de grenswaarde zijn.

Voor het college zijn de resultaten van deze studie wel van belang. Ze zijn namelijk een bouwsteen voor een nadere analyse van de geluidruimte op het NDSM-terrein in toekomst. En dit is relevant, want er is – als gevolg van stedelijke ontwikkeling – veel veranderd in de omgeving van de NDSM sinds de geluidsruimte voor evenementen op het terrein is vastgesteld. En ook de komende jaren wordt het nodige aan woonbebouwing toegevoegd op het terrein en in de directe omgeving. Het college ziet de evaluatie aan het einde van het seizoen als voor de hand liggend moment om een besluit te nemen over eventuele maatregelen.

3. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Boutkan doet het college uitspraken over de meteorologische omstandigheden en stelt dat er op 21 april 2019 sprake was van een ‘krachtige noordoostelijke wind’ en dat de meteocorrectie toegepast had kunnen worden. De windsnelheid op 21 april 2019 was ten tijde van het festival echter 2-5 m/s (meetgegevens KNMI, Schiphol). Dat is een zwakke tot matige wind op de windschaal van Beaufort2 (‘stof waait op’). Waarom spreekt het college over een ‘krachtige wind’ (10,8-13,8 m/s,‘paraplu met moeite vast te houden’)? Op welke gegevens is dat gebaseerd?

Antwoord: Het college baseert zich op de gegevens uit de rapportage van Westerveld Advies (pagina 7) en constateert dat tussen 12-23 uur op zondag 21 april de windsnelheden varieerden tussen de 3-10 meter per seconde. In de namiddag ging het om snelheden tussen 8 -10 meter per seconde, hetgeen als een vrij krachtige wind mag worden betiteld. In de loop van de avond nam de wind af tot snelheden tussen 3-7 meter per seconde.

Conform het meet- en rekenprotocol zijn deze gegevens gebaseerd op gegevens van KNMI, locatie Schiphol. In het beleid is vastgelegd dat meteocorrectie onder meewind kan worden toegepast.

4. Is de meteocorrectie voor het DGTL-festival toegepast?

Nee, op basis monitoringsgegevens tijdens het festival was een beroep op toepassing van de meteo correctie niet noodzakelijk.

5. Er zijn volgens bewoners metingen aan huis verricht door handhavers naar aanleiding van de klachten over geluidsoverlast. Zijn er metingen verricht bij bewoners? Zijn deze gegevens onderzocht en beschikbaar? Zo ja, kan het college de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er zijn aanvullend op de permanente meetstations handmatig metingen verricht. Om 21.30 uur is op de Haparandakade 78 dB(C) gemeten en om 21.50 uur is op de Wittenkade 70 dB(C) gemeten.

6. Hoeveel meldingen zijn er gemist bij 14020? Wat zijn de oorzaken van het missen van de meldingen? Wat zegt het aantal gemiste gesprekken over het aantal klachten in het Paasweekend? Wat waren de wachttijden? Kunt u de raad hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is niet vast te stellen hoeveel meldingen er bij 14 020 gemist zijn, omdat van niet beantwoorde oproepen onbekend is waarvoor de Amsterdammer belde. Het stedelijke servicenummer 14 020 is 24/7 bereikbaar. In de weekenden belt men voor een breed scala aan spoedeisende zaken, vooral over meldingen over gevaarlijk geparkeerde voertuigen, vragen over weggesleepte voertuigen, overlastmeldingen over personen, boten, horeca en evenementen, meldingen van illegale verhuur en storingsmeldingen van parkeerautomaten, straatverlichting en verkeerslichten.

Uit de telefoniecijfers blijkt dat 14 020 met name zaterdag- en zondagavond tussen 20:00 en 24:00 uur veel gebeld is. In onderstaande overzichten staan de cijfers van deze uren op beide dagen.

Tabel DGTL 14020

Oorzaak voor het missen van oproepen en meldingen is dat bij het inplannen van de personele capaciteit niet voorzien kon worden dat de instroom aan oproepen extreem veel hoger zou zijn dan in voorgaande jaren. De personele inzet die vereist is om goede telefonische dienstverlening te waarborgen wordt bepaald aan de hand van ervaringscijfers over aantallen, duur en spreiding van binnenkomende gesprekken.

Op basis van de cijfers uit voorgaande jaren en de groei van het belverkeer die al enkele jaren te zien is, is bij het roosteren van medewerkers dit jaar uitgegaan van circa 250 gesprekken per dag. In werkelijkheid is 14 020 zaterdag 573 en zondag 693 keer gebeld; ruim tweeënhalf keer zoveel als begroot. Op zaterdag zijn in totaal 423 gesprekken beantwoord en op zondag 349; ruim anderhalf keer meer dan waar personele capaciteit voor ingepland was. De medewerkers hebben gepoogd zoveel mogelijk gesprekken te beantwoorden, maar door de enorme hoeveelheid telefoontjes over overlast evenementen en spoedzaken is dat niet gelukt.

Het aantal gemiste gesprekken zegt dat het werkelijke aantal klachten over evenementen in het Paasweekend hoger was dan het aantal geregistreerde meldingen. Hoeveel hoger is niet exact vast te stellen! Het is aannemelijk dat veel van de 479 bellers die zaterdag- en zondagavond tijdens het wachten opgehangen hebben, gebeld hebben om overlast van een evenement te melden. Dit wil niet zeggen dat zij de door hun ervaren overlast niet gemeld hebben. Mogelijk hebben zij een tweede keer gebeld (en toen wel contact gehad) of zelf een melding gedaan via het formulier op onze of via de app Verbeter de Buurt.

In bovenstaande overzichten staan de gemiddelde wachttijden op zaterdag- en zondagavond tussen 20:00 en 24:00 uur. Op zaterdag was de gemiddelde wachttijd over de hele dag 02:43 minuten en de langst geregistreerde wachttijd 29:52 minuten. Op zondag was de gemiddelde wachttijd over de hele dag 02:30 minuten en de langst geregistreerde wachttijd 23:46 minuten.

7. Worden de uitkomsten van het onderzoek naar de geluidsoverlast meegenomen ter voorkoming van geluidsoverlast bij komende festivals op het NDSM-terrein, bijvoorbeeld bij de komende ADE-evenementen in oktober 2019? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport van Event Acoustics is dat ten westen van het bestaande permanente meetpunt op de Silodam een meetpunt zou moeten worden toegevoegd. Deze aanbeveling is inmiddels opgevolgd door het plaatsen van een extra meetpunt op het Pontsteiger gebouw. Dit meetpunt heeft al gewerkt tijdens het Drumcode festival (24 en 25 augustus) en zal ook werken tijdens ADE.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het Afval Energie Bedrijf

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake evenementenvergunning festival Drumcode op het NDSM-terrein

Lees verder

    Word actief Doneer