Schrif­te­lijke vragen inzake de aange­kon­digde plannen van stadsdeel Oost om alle bomen in de Eerste van Swin­den­straat neer te halen


Indiendatum: jul. 2019

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de aangekondigde plannen van stadsdeel Oost om alle bomen in de Eerste van Swindenstraat neer te halen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De Partij voor de Dieren rolt van de ene in de andere verbazing door het gemak waarmee dit college de bomen in de stad naar de grond haalt. Woningbouw, sporthal, tijdelijke parkeerplaats: er is altijd een prangende noodzaak voor het opofferen van bomen. Nu bereikte onze fractie het nieuws dat stadsdeel Oost van plan is om alle bomen in de Eerste van Swindenstraat om te hakken, vanwege de nodige herinrichting. De Partij voor de Dieren vindt dat het uitgangspunt moet zijn om zoveel mogelijk bomen te behouden bij de herinrichting en niet om bij voorbaat al alle bomen te willen kappen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Gaat het college ingrijpen bij stadsdeel Oost zodat de Eerste van Swindenstraat zal worden heringericht met het behoud van zoveel mogelijk bomen?
  2. Indien het college niet gaat ingrijpen:
    1. waarom niet?
  3. beseft het college dat het tientallen jaren gaat duren voordat nieuwe jonge sprietjes weer dezelfde kwaliteiten (luchtzuivering; waterberging; biodiversiteit) hebben als de huidige oude bomen in de straat?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 30 aug. 2019

1. Gaat het college ingrijpen bij stadsdeel Oost zodat de Eerste van Swindenstraat zal worden heringericht met het behoud van zoveel mogelijk bomen?

Antwoord: Nee.

2. Indien het college niet gaat ingrijpen:
a. waarom niet?

Antwoord 2a: Stadsdeel Oost heeft, als gemandateerd bevoegd gezag, het proces om te komen tot een herinrichtingsvoorstel correct en zorgvuldig doorlopen. Er wordt voldaan aan de voorgeschreven boomverordening 2016 met de bijbehorende herplantplicht.

Het stadsdeel heeft voor omwonenden een intensief traject doorlopen bestaande uit verschillende inspraakmomenten en informatiebijeenkomsten. Ook is de Stadsdeelcommissie nauw betrokken bij de besluitvorming, waarbij de meerderheid een voorkeur aangeeft voor het vervangen van de bomen.

Op 9 juli 2019 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost ingestemd met het herinrichtingsvoorstel en de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Momenteel wordt toegewerkt naar een voorlopig ontwerp.

b. beseft het college dat het tientallen jaren gaat duren voordat nieuwe jonge sprietjes weer dezelfde kwaliteiten (luchtzuivering, waterberging, biodiversiteit) hebben als de huidige oude bomen in de straat?

Antwoord 2b: Het college is zich zeer bewust van de bijdrage die bomen leveren aan de (leef)kwaliteit, zoals luchtzuivering, waterberging, groenbeleving en als schuilplaats voor dieren en insecten, en juicht de kap van bomen in algemene zin niet toe. Het besluit van het stadsdeel om de bomen in de Eerste Van Swindenstraat te vervangen is echter een weloverwogen keuze die op de langere termijn juist kansen biedt voor de (leef)kwaliteit in de straat. De herinrichting biedt de kans om de groeiplaats van de nieuwe bomen te verbeteren, waardoor de bomen beter kunnen wortelen en groeien. Desalniettemin beseft het college dat het een aantal jaren kan duren voordat de nieuwe bomen op deze plek dezelfde omvang hebben als de bestaande bomen.

Overigens blijkt uit onderzoek dat ruim 70% van de bestaande bomen in de Eerste van Swindenstraat een matige kwaliteit heeft, en dat 60% van de bomen een levensverwachting van globaal 10-25 jaar heeft. Bij de geplande werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, blijven de wortels niet onaangetast. Dit betekent een (extra) negatief effect op de kwaliteit van de bomen.

Mede op basis van de resultaten van dit specialistisch onderzoek is de herinrichting volgens het stadsdeel het meest logische moment om de bomen te vervangen. In het nieuwe ontwerp van de straat herplant het stadsdeel zo groot en breed mogelijke bomen. Ook wordt gekozen voor extra groen in de vorm van groenvakken tussen de bomen in.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake versoberde natuur en vergiftigde grond in het Oosterpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het Afval Energie Bedrijf

Lees verder

    Word actief Doneer