Schrif­te­lijke vragen inzake groene oever Dijks­gracht wordt gesloopt voor aanlegplek dekschuiten en rond­vaart­boten


Indiendatum: 16 jun. 2022

Toelichting door indiener:

In NRC[i] en op AT5[ii] is te lezen dat de gemeente in augustus een weelderige broedplaats voor vogels gaat slopen. Vanaf het Inntell Hotel tot aan de Mariniersbrug worden over de lengte van bijna 600(!) meter aanlegsteigers gebouwd voor maarliefst 40 rondvaartboten en 30 dekschuiten. Ook is er een fietspad van vier meter breed gepland. De betreffende groene oever fungeert als een broedplaats voor vogels (waaronder de putter en heggenmus) en is een foerageerplek voor de beschermde dwergvleermuis. Omwonenden zijn geschokt dat het gemeentebestuur kiest voor het faciliteren van toeristische activiteiten in plaats van het behoud van groen en de biodiversiteit. Dit terwijl er, volgens de woordvoerder van het Eilandenoverleg en Buurtorganisatie 1018, een alternatieve locatie voor handen zou zijn aan de IJ-oever achter het Centraal Station. Het weghalen van twee steigers voor riviercruiseschepen zou daar voldoende ruimte creëren voor de dekschuiten en rondvaartboten. De Fractie van de Partij voor de Dieren deelt de zorgen van buurtbewoners en verzoekt het gemeentebestuur dringend om de plannen te herzien.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe verantwoordt het college dat zij een groene oever, die functioneert als een belangrijke broed- en foerageerplek voor dieren, wil laten verdwijnen ten behoeve van toeristische activiteiten?

2. Hoe rijmt dit plan, waardoor een groen leefgebied voor dieren verdwijnt, met de ambities van het college ten opzichte van dierenwelzijn en groene ambities zoals doelen m.b.t. klimaatadaptatie?

3. Heeft het college de IJ-oever achter het Centraal Station als alternatieve locatie onderzocht? Ziet het college dit als een geschikte alternatieve locatie? Zo ja, waarom kiest zij hier niet voor? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om op zoek te gaan naar een andere alternatieve locatie voor de aanlegplekken?

Het NRC schrijft dat bewoners zich zorgen maken over vervuiling. De bodem rondom de Oostelijke Eilanden zou sterk vervuild zijn met onder andere olie. Dit vuil zou door de bouw van steigers en varende boten omhoog gewoeld worden. Door Waternet wordt de vervuiling “niet noemenswaardig ernstig” genoemd.

5. Heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de huidige bodemvervuiling en de consequenties van de plannen voor aanlegsteigers in relatie tot de bodemvervuiling?

6. Heeft het college in beeld wat de gevolgen van het loswoelen van de bodemvervuiling zijn voor de dieren en planten en inwoners?

7. Weet het college wat Waternet bedoelt met de uitspraak dat de vervuiling “niet noemenswaardig ernstig” is?

8. Indien de bodemvervuiling nog niet onderzocht is, is het college bereid haar plannen voor de aanlegplekken aan de Dijksgracht uit te stellen om alsnog onderzoek te laten doen? En is zij afhankelijk van de resultaten bereid de plannen aan te passen ofwel te schrappen?

Het NRC vermeldt dat de gemeente eigenlijk aan het begin van het broedseizoen in mei al, tegen alle regels van de Wet Natuurbescherming in, van plan was het groen te verwijderen. Dit zou nog net op tijd zijn stopgezet door het oordeel van ingehuurde ecologen.

9. Klopt het bovenstaande en zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?

10. Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?

11. Hoe gaat het college voorkomen dat dergelijke schendingen van de Wet Natuurbescherming zich niet nogmaals zullen voordoen op andere plekken?

Bewoners klagen over het gebrek aan participatie omtrent de plannen. Zij waren onvoldoende ingelicht en niet op de hoogte van inspraakmomenten. De gemeente erkent volgens AT5 in een reactie dat de inspraakprocedure fout is gegaan. Daarom zou er nu een klankbordgroep opgezet zijn om de omgeving in het vervolg betrokken en geïnformeerd te houden. Bewoners zouden het echter niet voldoende vinden dat er nu slechts meegepraat kan worden over de invulling van de ligplaatsen, en niet of ze er überhaupt mogen komen. NRC schrijft dat het Eilandoverleg en bewoners alsnog een kans krijgen om hun zienswijze in te dienen volgens de gemeente.

12. Hoe verantwoordt het college dat de plannen doorgang vinden terwijl bewoners niet betrokken zijn geweest bij de besluitvorming?

13. Kunnen de zienswijzen die ingestuurd worden alsnog leiden tot het annuleren van de komst van de ligplaatsen?

14. Is het college bereid te plannen voor de ligplaatsen voorlopig te annuleren en alsnog een nieuw volwaardig participatieproces op te starten?

Volgens NRC zouden reders van rondvaartboten eveneens ontevreden zijn met de locatie voor aanlegplaatsen. De directeur van E-boats Amsterdam geeft aan dat rondvaartboten en dekschuiten niet samengaan. Ook het bevoorraden of repareren van boten zou een probleem worden aan de Dijksgracht.

15. Heeft er participatie met reders van rondvaartboten en dekschuiten plaatsgevonden? Zo ja, hoe is dit verlopen? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen alvorens de plannen in werking te stellen?

16. Heeft het college de hierboven genoemde problemen in beeld? Zo ja, waarom kiest zij toch voor deze locatie? Zo nee, is zij bereid de plannen voorlopig te annuleren en dit eerst te onderzoeken?


[i] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/09/groene-oever-wijkt-voor-aanlegplek-dekschuiten-en-rondvaartboten-a4132818#:~:text=Talk%20of%20the%20Town%20%7C%20Amsterdam,lengte%20van%20bijna%20600%20meter.

[ii] https://www.at5.nl/artikelen/215612/bewoners-dijksgracht-krijgen-70-ongewenste-boten-voor-de-deur-door-komst-ligplaats