Schrif­te­lijke vragen inzake meer­vleer­muizen IJdoorn­school Amsterdam Noord


Indiendatum: 15 jun. 2022

Op 27 januari 2022 is de Investeringsnota IJdoornschoollocatie vastgesteld.[1] De Partij voor de Dieren stemde tegen dit plan vanwege de plannen om (de schoorsteen van) het gebouw te slopen, terwijl daar beschermde meervleermuizen in wonen. De voormalige wethouder stelde dat de meervleermuizen voldoende beschermd zouden zijn omdat er een nieuwe vleermuistoren voor hen in de buurt zou worden gebouwd en zij een jaar gewenningsperiode zouden krijgen, waarin het de bedoeling is dat de vleermuizen vertrekken naar de nieuwe woonlocatie. De Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd over het welzijn van de meervleermuizen, omdat uit stukken bleek dat de dieren een “extreem lange gewenningstijd van soms wel 3 jaar” hebben.[2] Ondergetekende wil graag weten hoe het ervoor staat met de verhuizing en het welzijn van de vleermuizen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de (verhuizing van) de meervleermuizen in de IJdoornschool? Graag een toelichting/update.
  2. Op welke manier worden de meervleermuizen op dit moment gemonitord?
  3. Kan het college garanderen dat de manier waarop de verhuizing van de meervleermuizen op dit moment wordt gemonitord voldoende is om het welzijn van de dieren te waarborgen?
  4. Is er voldoende budget beschikbaar om de monitoring van de meervleermuizen te waarborgen?
  5. Op welke manier wordt het wel of niet slagen van de verhuizing van de meervleermuizen achteraf geëvalueerd?
  6. Wat zal er met de meervleermuizen gebeuren als blijkt dat zij niet binnen een jaar zijn verhuisd naar de nieuwe locatie?
  7. Wat voor plan ligt er klaar in het geval dat het voor het welzijn van de meervleermuizen noodzakelijk is om een langere gewenperiode te hanteren?


[1] Investeringsnota IJdoornschoollocatie.

[2] Activiteitenplan IJdoornschoollocatie p.23.

Indiendatum: 15 jun. 2022
Antwoorddatum: 14 jul. 2022

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de (verhuizing van de) meervleermuizen in de IJdoornschool? Graag een toelichting/update.

Antwoord:

De meervleermuizen zijn voor het laatst in 2020 in de schoorsteen van de school op de IJdoornschoollocatie aan de Werengouw waargenomen. In 2021 en 2022 zijn er geen meervleermuizen aangetroffen. Onduidelijk is waar dit door komt en waar de kolonie meervleermuizen zich nu bevindt. Volgens de meervleermuisdeskundige kan het een mogelijkheid zijn dat de vleermuizen ondertussen een alternatieve locatie hebben gevonden. Ondanks monitoring en pogingen tot lokken aan de hand van het afspelen van akoestische geluiden en het verspreiden van geur in en nabij de meervleermuistoren zijn de meervleermuizen in ieder geval niet verhuisd naar de meervleermuistoren aan de Monnikendammerplantsoen 12A.

2. Op welke manier worden de meervleermuizen op dit moment gemonitord?

Antwoord: Monitoring vindt plaats volgens de ontheffing op de grond van de wet natuurbescherming. De meervleermuisdeskundige monitort aan de hand van uitvliegtelling en controleert op aanwezigheid of sporen van aanwezigheid. Het gaat hierbij om zowel de schoorsteen op de IJdoornschoollocatie als de meervleermuistoren. De meervleermuizen zijn voor het laatst in 2020 in de schoorsteen van de school op de IJdoornschoollocatie waargenomen. Ook wordt een apparaat aan de schoorsteen opgehangen om activiteiten van de meervleermuizen waar te nemen. Verder worden temperatuurmetingen gedaan om te kijken of de meervleermuistoren geoptimaliseerd moet worden.

3. Kan het college garanderen dat de manier waarop de verhuizing van de meervleermuizen op dit moment wordt gemonitord voldoende is om het welzijn van de dieren te waarborgen?

Antwoord: De meervleermuizen krijgen tijdens dit project zeer ruim de tijd om te verhuizen. Daarnaast zijn de meervleermuizen al 2 jaar niet waargenomen in de schoorsteen van de school. Voorafgaand aan de sloop zal met alle beschikbare middelen worden vastgesteld en uitgesloten dat er nog vleermuizen in het te slopen pand aanwezig zijn. Daarmee is het welzijn van de meervleermuizen gewaarborgd. De groep heeft vermoedelijk een alternatieve plek buiten de IJdoornschoollocatie. Omdat die plek niet bekend is, kan niet worden gewaarborgd dat deze beschermd is. Door de meervleermuizen rond de Schellingwouderbreek te onderzoeken wordt geprobeerd de alternatieve plek te achterhalen.

4. Is er voldoende budget beschikbaar om de monitoring van de meervleermuizen te waarborgen?

Antwoord: De komende jaren is er budget om op de IJdoornschoollocatie en de vleermuistoren te monitoren. Budget over een lange termijn en voor een breder zoekgebied moet nog in overleg met andere directies worden vastgesteld.

5. Op welke manier wordt het wel of niet slagen van de verhuizing van de meervleermuizen achteraf geëvalueerd?

Antwoord: Volgens de ontheffing op grond van de wet natuurbescherming moeten de meervleermuizen gedurende 3 jaar aan de hand van geluid en geur naar de meervleermuistoren worden gelokt. Ook moet de toren 3 jaar lang worden gemonitord. Ondanks dat de meervleermuizen voor het laatst in 2020 in de schoorsteen zijn waargenomen. We onderzoeken of de meervleermuistoren nog ten minste 10 jaar kan worden gemonitord, afgesteld en aangepast. Landelijk zijn meervleermuisdeskundigen bezig met een boekwerk over bewezen effectieve maatregelen. Het lastige van nieuwbouw is de onzekerheid of een object jaarrond voldoet aan de klimaateisen van een vleermuizensoort. Uit bouwfysische berekeningen blijkt dat een extra warmtebron altijd nodig is. Die is ook aanwezig in de nieuwe meervleermuistoren. Evalueren is een kwestie van leren, bijstellen en verder.

6. Wat zal er met de meervleermuizen gebeuren als blijkt dat zij niet binnen een jaar zijn verhuisd naar de nieuwe locatie?

Antwoord: De meervleermuistoren aan het Monnikendammerplantsoen is in maart 2021 opgeleverd en er zijn nog geen meervleermuizen in de toren waargenomen. Ook zijn de meervleermuizen sinds 2020 niet meer in de schoorsteen op de IJdoornschoollocatie gezien. Om zeker te weten dat de gunstige staat van instandhouding van de meervleermuis in dit gebied niet wordt geschaad, wordt door vleermuisdeskundigen naar de alternatieve locatie gezocht.

7. Wat voor plan ligt er klaar in het geval dat het voor het welzijn van de meervleermuizen noodzakelijk is om een langere gewenperiode te hanteren?

Antwoord: Aan de gewenningsperiode van één jaar volgens de ontheffing op grond van de wet natuurbescherming is voldaan. De gewenningsperiode zal tot ongeveer april 2023 worden verlengd. De kolonie krijgt een ruime gewenningsperiode van 2 jaar. In de tussentijd worden de meervleermuizen naar de vleermuistoren gelokt en wordt er gezocht naar de alternatieve locatie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake schildpadden in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake groene oever Dijksgracht wordt gesloopt voor aanlegplek dekschuiten en rondvaartboten

Lees verder

    Word actief Doneer