Schrif­te­lijke vragen inzake meer­vleer­muizen IJdoorn­school Amsterdam Noord


Indiendatum: 15 jun. 2022

Op 27 januari 2022 is de Investeringsnota IJdoornschoollocatie vastgesteld.[1] De Partij voor de Dieren stemde tegen dit plan vanwege de plannen om (de schoorsteen van) het gebouw te slopen, terwijl daar beschermde meervleermuizen in wonen. De voormalige wethouder stelde dat de meervleermuizen voldoende beschermd zouden zijn omdat er een nieuwe vleermuistoren voor hen in de buurt zou worden gebouwd en zij een jaar gewenningsperiode zouden krijgen, waarin het de bedoeling is dat de vleermuizen vertrekken naar de nieuwe woonlocatie. De Partij voor de Dieren-fractie is bezorgd over het welzijn van de meervleermuizen, omdat uit stukken bleek dat de dieren een “extreem lange gewenningstijd van soms wel 3 jaar” hebben.[2] Ondergetekende wil graag weten hoe het ervoor staat met de verhuizing en het welzijn van de vleermuizen.

Gezien het vorenstaande stelt het lid op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de (verhuizing van) de meervleermuizen in de IJdoornschool? Graag een toelichting/update.
  2. Op welke manier worden de meervleermuizen op dit moment gemonitord?
  3. Kan het college garanderen dat de manier waarop de verhuizing van de meervleermuizen op dit moment wordt gemonitord voldoende is om het welzijn van de dieren te waarborgen?
  4. Is er voldoende budget beschikbaar om de monitoring van de meervleermuizen te waarborgen?
  5. Op welke manier wordt het wel of niet slagen van de verhuizing van de meervleermuizen achteraf geëvalueerd?
  6. Wat zal er met de meervleermuizen gebeuren als blijkt dat zij niet binnen een jaar zijn verhuisd naar de nieuwe locatie?
  7. Wat voor plan ligt er klaar in het geval dat het voor het welzijn van de meervleermuizen noodzakelijk is om een langere gewenperiode te hanteren?


[1] Investeringsnota IJdoornschoollocatie.

[2] Activiteitenplan IJdoornschoollocatie p.23.