Schrif­te­lijke vragen inzake package deal museum MCA en woningbouw op de Zuidas


Indiendatum: 22 jun. 2022

In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op 8 september 2021 en in de raadsvergadering van 15 september 2021 werden de plannen voor het oude rechtbankgebouw op de Zuidas en de gebiedsontwikkeling op de aangrenzende kavels besproken. Er werden plannen gepresenteerd om in het voormalige rechtbankgebouw een nieuw museum te realiseren, een particulier initiatief dat werd omarmd door het toenmalige college als een ‘cadeau voor de stad.’

Bij de bespreking van de plannen kwamen een aantal zaken naar voren: zo bleek de voornaamste initiatiefnemer van dit plan één van de grootste geldschieters van D66 te zijn. Verder had de raad veel vragen over waarom er geen andere bestemmingen met maatschappelijke waarde voor het oude rechtbankgebouw waren overwogen.[1]

Daarbij werd de raad voor een strikte deadline gesteld. Zowel het bestemmingsplan voor de aangrenzende kavels C2 en C3 als voor de bestemming van het oude rechtbankgebouw moesten snel worden vastgesteld, zodat het rechtbankgebouw vóór 1 december kon worden verworven. Dat er met deze plannen en de aankoop van het gebouw een bedrag van ruim 26 miljoen gemoeid was, leek geen bezwaar voor de overhaaste gang van zaken. De raad moest de beslissing nemen op basis van de gegevens die er beschikbaar waren. Tijd voor aanvullend onderzoek of afweging van mogelijke alternatieven was er niet meer. De Partij voor de Dieren was het niet eens met deze gang van zaken en stemde tegen de plannen.

De plannen voor het museum en de aangrenzende kavels werden destijds aan de raad gepresenteerd als een package deal; er werd gestemd over het geheel van de plannen. Dit was nodig omdat het Rijksvastgoedbedrijf voor de gehele ontwikkeling een opdracht had om deze op de markt te zetten. Zou zij het rechtbankgebouw onder gunstige omstandigheden verkopen aan de gemeente Amsterdam, dan zouden de overige kavels genoeg geld moeten opbrengen om de totale gebiedsontwikkeling voldoende winstgevend te laten zijn. Daarom koos het college voor een bestemming met overwegend middenhuur op kavels C2 en C3.[2]

De verwachting was dat dit financieel gunstiger zou uitpakken voor het Rijksvastgoedbedrijf dan een bestemming met bijvoorbeeld uitsluitend sociale huur, of de normaliter gehanteerde 40-40-20. En voor wat hoort wat: in ruil daarvoor mocht de gemeente wel de oude rechtbank kopen voor de gunstige prijs van ruim 26 miljoen euro.

Uit een recente publicatie op de website van het Rijksvastgoedbedrijf blijkt echter dat kavels C2 en C3 niet gegund zijn, wat inhoudt dat er geen geschikte ontwikkelaar is gevonden voor de kavels.[1] De Partij voor de Dieren vraagt zich af wat hier de consequenties van zijn en of dit een tegenvaller voor de Begroting is. Het Rijksvastgoedbedrijf had er zelf alle vertrouwen in dat de kavels verkocht zouden gaan worden, maar stelde in antwoord op een bewonersvraag dat zij opnieuw in gesprek zou gaan met de gemeente over de toekomstige ontwikkeling mocht dit onverhoopt niet het geval zijn.[2] Aangezien de ontwikkeling van deze kavels mislukt lijkt te zijn en deze ontwikkeling werd gepresenteerd als package deal met de museumplannen wil de Partij voor de Dieren graag weten wat dit gaat betekenen voor de museumplannen op de Zuidas.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college in de plannen rekening gehouden met het scenario waarin kavels C2 en C3 niet gegund konden worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college, met de kennis van nu, het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat hier sprake is geweest van te spoedige besluitvorming? Graag een toelichting.
  3. Wat betekent het feit dat de kavels C2 en C3, de ontwikkeling waarvan gepresenteerd werd als een package deal met de museumplannen aan de raad, niet gegund konden worden voor de toekomst van het museum aan de Zuidas, en voor de toekomst van de kavels C2 en C3?
  4. Wat betekent het voor de financiële situatie van Amsterdam?
  5. Wordt de toekomst van het museum aan de Zuidas opnieuw ter sprake gesteld nu de ontwikkeling van de rest van dit gebied op losse schroeven staat? Graag een toelichting en een indicatie van de mate waarin dit wel/niet het geval is.
  6. Is het college al in gesprek geweest met het Rijksvastgoedbedrijf over de (gevolgen van de) mislukte gunning van kavels C2 en C3 en is zij bereid de verslagen hiervan te delen met de raad?
  7. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de leefomgeving als het bijvoorbeeld gaat over het behoud van groen in de openbare ruimte en tegengaan van bomenkap? Gaat het college hier ook met de omwonenden over in gesprek?

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/1190/fred-roeskestraat-55-te-amsterdam.

[2] Verslag infobijeenkomst 22 april 2021, p. 8.


[1] Een tekort dat recent is bevestigd door een bericht in Het Parool over de Stadsloods.

[2] Zie het antwoord van de wethouder op vragen in de raadscommissie RO van 08-09-2021.